Eksport af levende dyr og avlsmateriale

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør ved eksport til tredjelande

Generel information om eksport til tredjelande

Ordet 'Eksport' bruges om forsendelser til tredjelande dvs. alle lande uden for EU og samhandelsområdet.

'Samhandelsområdet' dækker over EU-medlemslandene samt de tredjelande, hvor specifikke produkter er frit omsættelige mellem tredjelandet og Danmark.

Nogle tredjelande stiller betingelser, som skal opfyldes forud for eksport. Ønsker du at eksportere til et tredjeland, er du selv ansvarlig for at overholde de betingelser, som kræves af myndighederne i modtagerlandet. Betingelserne vil fremgå her på hjemmesiden og af et eksportcertifikat. Vær opmærksom på, at nogle tredjelande stiller krav om særlig godkendelse af danske virksomheder som forudsætning for eksport til landet. Disse lande kalder Fødevarestyrelsen for "særlige tredjelande". Læs mere om de særlige tredjelandes betingelser i fanen "tredjelandslister og landespecifik information" i menuen.

1. Du skal undersøge, om der er behov for et eksportcertifikat

Der er behov for et eksportcertifikat, når myndighederne i tredjelandet stiller krav om et myndighedspåtegnet eksportcertifikat.

Ved udstedelse af et eksportcertifikat garanterer Fødevarestyrelsen (FVST) overfor tredjelandets myndigheder, at sendingen overholder de betingelser, der står i certifikatet.

Eksportcertifikatet skal ledsage sendingen til grænsekontrollen i tredjelandet.

Eksisterende eksportcertifikater kan findes i en af de tre databaser:

Certifikatdatabasen, TRACES og med tiden DIX.

I Certifikatdatabasen og DIX findes de certifikater, som FVST har udarbejdet, og i TRACES findes de certifikater, som EU-kommissionen har udarbejdet.

Hvis ikke der er et certifikat til den ønskede eksport, er det eksportørens ansvar at fremskaffe importbetingelser fra myndighederne i tredjelandet og anmode FVST om udarbejdelse af et nyt eksportcertifikat.

Der findes tre baggrunde for udarbejdelse af et eksportcertifikat:

Enten modtager FVST importbetingelser direkte fra tredjelandet på baggrund af et ønske om import af et specifikt produkt.

En anden mulighed er, at FVST udarbejder et nyt eksportcertifikat på baggrund af importbetingelser fra modtagerlandet, som du som eksportør har fremskaffet.

Den sidste mulighed er, at EU-kommissionen forhandler et harmoniseret eksportcertifikat for eksport fra EU-medlemslande til et tredjeland.

2. Du skal sikre dig, at du overholder gældende lovgivning for eksportører

Som eksportør skal du have egenkontrolprocedurer, der beskriver og dokumenterer, hvordan du overholder og opfylder særlige krav fra tredjelande.

FVST gennemfører kontrol på din virksomhed for at dokumentere, at egenkontrolproceduren er overholdt. Denne kontrol er nødvendig for, at FVST kan udstede det pågældende eksportcertifikat.

FVST kan kun udstede certifikater, så længe den pågældende sending er i Danmark.

Læs den relevante lovgivning for dig som eksportør

3. Du skal være opmærksom på, om importbetingelserne stadig er gældende

Myndighederne i modtagerlandet kan til enhver tid ændre deres importbetingelser, uden at FVST modtager information om dette. Det er dit ansvar at sikre, at forsendelsen overholder de aktuelle importbetingelser. Du kan henvende dig til din importør i modtagerlandet for at få bekræftet importbetingelserne.

I databaserne findes de nyest opdaterede versioner af certifikaterne ud fra de importbetingelser, som FVST senest er oplyst om.

Eksport sker altid på eksportørens egen regning og risiko.

4. Du skal orientere dig om potentielle eksportrestriktioner

Eksportrestriktion betyder, at modtagerlandet har udstedt et importforbud mod specifikke produkter.

Importforbud udstedes eksempelvis i forbindelse med udbrud af dyresygdomme. Importforbuddet kan i disse tilfælde ophæves, når Fødevarestyrelsen har opfyldt visse krav fra modtagerlandet.

Det er altid eksportørens ansvar at holde sig orienteret omkring aktuelle eksportrestriktioner for den ønskede eksport.

Se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra tredjelandene

Eksportcertifikater udstedes af Fødevarestyrelsen. Dette kan gøres af en embedsdyrlæge eller en anden underskriftberettiget medarbejder (officiel inspektør).

Intern vejledning til udstedelse af eksportcertifikater (pdf)

Virksomheden skal fremlægge et certifikat til underskrift hos Fødevarestyrelsen før sendingen afsendes og dermed ikke længere er fysisk tilgængelig for Fødevarestyrelsens kontrol. Fødevarestyrelsen kan ikke certificere for sendinger, der ikke længere er fysisk tilgængelige til kontrol i Danmark. 

For at få udstedt et eksportcertifikat skal virksomheden fremsende en skriftlig ansøgning til Fødevarestyrelsen (den lokale kontrolenhed).

Ansøg om at få udstedt et eksportcertifikat ved hjælp af kontaktformularen

Udstedelse af certifikater er pålagt et gebyr.

Læs mere om certifikat gebyrordningen i betalingsbekendtgørelsen

Find vejledning til udfyldelse af eksportcertifikater på Certifikatdatabasen

Udarbejdede eksportcertifikater kan findes i en af de tre databaser:

Certifikatdatabasen

TRACES

DIX

Vejledninger og guides til udfyldelse af certifikater fra de tre ovennævnte databaser kan findes i Certifikatdatabasen.

Der skal udarbejdes et nyt certifikat, hvis der ikke allerede findes et certifikat, som opfylder importbetingelserne i det tredjeland, du ønsker at eksportere til. 

Du har som eksportør ansvaret for at fremskaffe gældende importkrav fra tredjelandsmyndighederne for det produkt eller dyr, du ønsker at eksportere.

Læs vejledning til anmodning om udarbejdelse af eksport certifikat (pdf)

Et erstatningscertifikat er et certifikat, der træder i stedet for det oprindelige eksportcertifikat, såfremt dette er beskadiget, bortkommet eller indeholder administrative fejl, som ikke vedrører selve sendingen. Et eksportcertifikat kan annulleres, så længe det er i Fødevarestyrelsens varetægt. Såfremt et eksportcertifikat er udstedt (underskrevet og stemplet) og ikke længere er i Fødevarestyrelsens varetægt, skal der anmodes om et erstatningscertifikat.

Virksomheden skal anmode om at få udstedt et erstatningscertifikat. Virksomheden skal fremsende en skriftlig anmodning til Fødevarestyrelsen (virksomhedens lokale kontrolenhed) for at få udstedt et erstatningscertifikat. Anmodningen skal indeholde alle relevante oplysninger i sagen, herunder en kopi af det udstedte eksportcertifikat og baggrunden for, at der ønskes udstedt et erstatningscertifikat. Anmodningen skal endvidere være vedlagt nødvendig dokumentation for håndtering og opbevaring af sendingen efter afsendelse fra Danmark. Fødevarestyrelsen foretager en konkret vurdering af, om der er mulighed for at udstede et erstatningscertifikat på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Erstatningscertifikater kan ikke indeholde ændringer af følgende tre forhold i det oprindelige certifikat:

 • Sendingens identifikation
 • Sendingens sporbarhed
 • Garantier, der er givet for sendingen

I visse tilfælde kan eksportøren have behov for at opsplitte forsendelsen. Opsplitning af den oprindelige sending med henblik på udstedelse af et erstatningscertifikat for hvert delparti kan kun ske, hvis virksomheden kan fremlægge myndighedspåtegnet dokumentation for følgende to forhold:

 • At det oprindelige parti er i den kompetente myndigheds varetægt, og
 • At modtagerlandets kompetente myndighed har accepteret, at partiet opsplittes, og at Fødevarestyrelsen udsteder erstatningscertifikater for hvert delparti

Hvis Fødevarestyrelsen godkender anmodningen om et erstatningscertifikat, skal eksportvirksomheden anvende masken til erstatningscertifikater. 

Find masker til erstatningscertifikater på Certifikatdatabasen

Læs vejledning til udstedelse af erstatningscertifikater i den interne vejledning til udstedelse af eksportcertifikater (PDF)

Læs om reglerne for udstedelse af erstatningscertifikater i bekendtgørelse om udstedelse af certifikater, kontrolforordningen samt i gennemførelsesforordningen til kontrolforordningen

Sådan bestiller, anvender og udfylder du certifikatpapir

For at øge sikkerheden af Fødevarestyrelsens eksportcertifikater skal certifikater fra Certifikatdatabasen ved eksport af fødevarer, levende dyr, foder og animalske biprodukter udskrives på særligt papir. Læs her hvordan du bestiller, anvender og udfylder certifikatpapiret.

Certifikater skal printes på certifikatpapir

Certifikaternes første side skal printes på certifikatpapir, der er forsynet med et vandmærke, holografisk sikkerhedsfolie og unikt løbenummer. De resterende sider udskrives på side 2-papir, som indeholder et baggrundstryk med teksten: ”Ministry of Food, Agriculture and Fisheries” og ”Danish Veterinary and Food Administration”.

Der må altså kun anvendes ét certifikatpapir med vandmærke og unikt løbenummer pr. certifikat.

Certifikatpapiret udleveres af din lokale kontrolenhed 

Hvis du skal bestille det nye certifikatpapir, skal bestillingsblanket La 23,0-7039 bruges.

Når din ansøgning er behandlet, vil du modtage besked om, at du kan afhente certifikatpapiret personligt, eller der kan laves en aftale med den lokale kontrolenhed om, at certifikatpapiret sendes med bud/pakkepost for egen regning, hvor afsender modtager en kvittering for, at pakken er sendt. Dette for at sikre at certifikatpapiret ikke misbruges og/eller bliver væk i posten. Side 2-papiret kan afsendes på almindelig vis i en frankeret svarkuvert.

Fødevarestyrelsen udleverer kun papir til ca. en måneds forbrug.

Gå til bestillingsblanket til bestilling af certifikatpapir og side-2 papir (La 23,0-7039)

Vær opmærksom på at der ved udstedelse af certifikater opkræves et gebyr jf. den gældende betalingsbekendtgørelse –

Find betalingsbekendtgørelsen under​​ lovstofsiden for eksport

Du skal kvittere for modtagelsen af papirerne

Når du har modtaget det bestilte certifikatpapir, skal du kvittere for modtagelsen og returnere blanketten til din lokale kontrolenhed.

Gå til kvitteringsblanket for modtagelse af certifikatpapir (La 23,0-6950)

Tilbagelevering af overflødige ark certifikatpapir

Ifølge bekendtgørelse nr. 673 af 01/06/2018 om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v. skal kasserede ark af certifikatpapiret opbevares i nummerrækkefølge sammen med kopi af anvendte ark og beskyttes bedst muligt mod misbrug og tyveri. Kopi af anvendte ark af certifikatpapir skal til enhver tid være til rådighed for Fødevarestyrelsens kontrol. Overflødige ark af certifikatpapiret skal tilbageleveres til Fødevarestyrelsen. Side 2-papiret kan enten destrueres af virksomheden selv, eller det kan afleveres tilbage til Fødevarestyrelsen, som så vil destruere det.

Gå til Kvitteringen, som skal bruges ved tilbagelevering af certifikatpapir (La 23,0-6951)

Når certifikatpapiret tilbageleveres til Fødevarestyrelsen, skal virksomheden udfylde virksomhedsdelen af kvitteringen og aflevere den eller sende den med bud/pakkepost sammen med certifikatpapiret. Når certifikatpapiret er modtaget hos den lokale kontrolenhed, vil Fødevarestyrelsen udfylde den sidste del af kvitteringen og sende en scannet kopi af denne tilbage til virksomheden.

Virksomheden skal opbevare kvitteringen for tilbagelevering sammen med kvitteringen for udlevering af certifikatpapir og en kopi af de anvendte ark.

Brug kun certifikater fra Certifikatdatabasen

Du må kun anvende de certifikater, der er tilgængelige i Certifikatdatabasen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Gå til certifikatdatabasen

Udfyld alle felter i certifikatet

Alle felter i certifikatet skal udfyldes, medmindre det klart fremgår, at det er valgfrit. Hvis ikke der indsættes informationer i felterne skal disse udstreges, så de ikke kan efterudfyldes. Til visse lande kan der være krav om, at udstregninger verificeres med embedsstempel og underskrift af certifikatudsteder.

Ved certifikater, hvor der er specielle krav til udfyldelse, findes der særskilt vejledning på certifikatsiden.

Læs om udfyldelse af eksportcertifikater i Certifikatdatabasen

Alle certifikater skal nummereres 

Alle certifikater, der indeholder en rubrik til certifikatnummer, skal have et individuelt nummer udover det unikke forprintede nummer på certifikatpapirets forside.

Fødevarestyrelsen foreslår følgende nummereringssystem: XXXX – 000…….0 – YYYY, hvor XXXX er virksomhedens kontrol- eller autorisationsnummer (fx 0014), 000…….0 er løbenummer, og YYYY er årstal. Løbenummeret kan være det entydige nummer fra certifikatpapiret, men det kan også være virksomhedens eget referencenummer.

Ved udfyldelse på side 1 genskrives nummeret automatisk på certifikatets følgende sider. Hvis ikke påføres det i rubrikken på alle siderne. Medmindre importlandet har andre krav, skal det foreslåede nummersystem anvendes. Det vil fremgå af certifikatsiden, hvis der er krav om et andet nummersystem.

Certifikatet skal underskrives af Fødevarestyrelsen 

Certifikatet underskrives af den kompetente myndighed dvs. en embedsdyrlæge eller en officiel inspektør, der er ansat af Fødevarestyrelsen og er bemyndiget til at underskrive certifikater.

Bemærk venligst at visse certifikater kun kan underskrives af en embedsdyrlæge. Dette vil fremgå af certifikatet.

Husk egenkontrollen

Du skal være opmærksom på, at der er krav om egenkontrolprocedurer for håndtering af certifikatpapir.

Læs mere om kravene vedr. egenkontrol i kapitel 5 i bekendtgørelse 673 om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer

Lovstof 

Se lovstof om certifikatpapir her

En indenrigserklæring dokumenterer tredjelandskrav. En indenrigserklæring er et dokument, som indeholder baggrundsdokumentation for, at varerne opfylder modtagerlandets importbetingelser (tredjelandskrav), som ikke automatisk er opfyldt ved overholdelse af EU-lovgivningen. Indenrigserklæringer anvendes mellem danske og/eller grønlandske operatører forud for eksport til tredjelande, hvor hvert led i produktionskæden dokumenterer opfyldelse af importbetingelserne.

Indenrigserklæringen er gyldig, når den er påtegnet af Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kan påtegne en indenrigserklæring på baggrund af udført kontrol med operatørens egenkontrolprocedurer.

Der findes to typer indenrigserklæringer: en partispecifik indenrigserklæring, som kun er gældende for det enkelte parti, og en løbende indenrigserklæring, som er gyldig i maks. et år.

For mere information:

Vejledning om anvendelse af indenrigserklæringer af 16. november 2020 (pdf) 

Vejledning om kontrol med indenrigserklæringer af 15. juni 2021 (pdf)

Du kan finde skabeloner til indenrigserklæringer i Certifikatdatabasen ved at vælge "Indenrigstransport" i drop-down menuen "Handling".

Baggrundscertifikater er certifikater, der benyttes mellem EU-medlemsstater. De benyttes som baggrundsdokumentation for tredjelandskrav, som går udover EU-lovgivning i handelsmønstre, hvor varer handles mellem EU-medlemsstater forud for eksport til et tredjeland.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet tre baggrundscertifikater: et for fødevarer (La 23,0-6872), et for foder (La 23,0-6873) og et for animalske biprodukter (La 23,0-6875).

Find baggrundscertifikaterne via de pågældende certifikatsider på Certifikatdatabasen

For mere information: 

Vejledning om certificering af tredjelandskrav til fødevarer, foder og animalske biprodukter ved handel indenfor samhandelsområdet forud for eksport til tredjelande

Et tredjeland kan kræve at komme på inspektion af to årsager:

Enten i forbindelse med en ny markedsåbning, hvor en inspektion fra tredjelandet er nødvendig for, at der kan forhandles et eksportcertifikat.

En anden årsag kan være, at tredjelandet kræver at komme på inspektion for at bibeholde et eksisterende marked.

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med brancheorganisationerne udviklet en inspektionsguide for at klæde virksomheder bedre på i forbindelse med inspektion fra tredjelande.

Læs om inspektion til tredjelande i inspektionsguiden

Se videopræsentation af guiden

Præsentation af virksomheden ved inspektion

Der er ofte brug for, at du giver en præsentation af virksomheden under en inspektion.

Hent en skabelon til Power Point-præsentationen

Den dyresundhedsmæssige status kan have indflydelse på, hvorvidt du som eksportør kan overholde importbetingelserne i et eksportcertifikat.

Zoosanitære erklæringer

Fødevarestyrelsen kan udstede en zoosanitær erklæring, i tilfælde hvor tredjelandet kræver det. En zoosanitær erklæring siger noget om vores dyresundhedsstatus samt procedurer for visse dyresygdomme og skadelige stoffer.

Se og læs mere om de zoosanitære erklæringer på Certifikatdatabasen

Udbrud af husdyrsygdomme

Visse eksportcertifikater kan ikke udstedes i tilfælde af udbrud af husdyrsygdomme. Du kan holde dig orienteret om udbrud under de enkelte dyresygdomme og på de pågældende certifikatsider i Certifikatdatabasen.

Gå til oversigt over dyresygdomme 

Det er dit ansvar som eksportør at holde dig orienteret i eksportrestriktionslisten og at læse teksten på certifikatsiderne i Certifikatdatabasen forud for eksport.

Gå til eksportrestriktionslisten

Kontakt din lokale kontrolenhed, hvis du er usikker på, hvordan du skal forholde dig.

Specifik information af levende dyr og avlsmateriale

Læs nærmere om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til eksport til tredjelande af levende dyr og avlsmateriale (sæd, oocytter og embryoner til avl).​

Registrering som eksportør

Når du vil eksportere dyr eller avlsmateriale ud af Danmark, skal du være registeret som eksportør. 

Læs mere om at registrering som eksportør

Kravet om registrering gælder ikke ved privatpersoners (ikke-kommercielle) udførsel af kæledyr.
Rejse med hund og kat til tredjelande

Alle eksporter af levende dyr og avlsmateriale skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen. Derudover skal man føre optegnelser for eksporterne.


Du kan forhåndsanmelde en eksport på Fødevarestyrelsens Eksportportal, hvor du som eksportør selv kan gå ind og finde ledige tider til syn.

 På Eksportportalen kan du forhåndsanmelde eksporter af dyr og avlsmateriale.

Sendinger af dyr skal forhåndsanmeldes senest kl. 08:00 to arbejdsdage før eksport.

 

Sendinger af fersk avlsmateriale skal forhåndsanmeldes senest kl. 08:00 én arbejdsdag før eksport.


Sendinger af frossent avlsmateriale skal forhåndsanmeldes senest kl. 08:00 to arbejdsdage før eksport.

Du skal bestille tid til syn på Eksportportalen

Sendinger af dyr og avlsmateriale der skal synes af en embedsdyrlæge umiddelbart før eksporten, skal forhåndsanmeldes i Eksportportalen.
På Eksportportalen kan du se, hvornår Fødevarestyrelsen har ledige tider til syn. Du reserverer selv tid til syn.

Syn af dyr forud eksport er gebyrpålagt. 

Du kan slipper for dobbelt registrering på Eksportportalen

Du kan indhente oplysninger direkte til Eksportportalen. Her kan du se, hvad du skal sørge for at indhente til Eksportportalen:

 1. Oplysninger fra CVR og CHR kan hentes automatisk ind i Eksportportalen.

 2. Visse oplysninger, som eksportøren allerede har registreret i TRACES-systemet, kan hentes direkte ind i Eksportportalen.

 3. Oplysningerne om antal udførte svin overføres automatisk til Svineflyttedatabasen.


I Eksportportalen får du et samlet overblik over dine eksporter, både dem, der er afviklet, og dem, der endnu afventer.

Eksportportalen sender straks besked til dig, når din forhåndsanmeldelse er registreret og håndteret af Fødevarestyrelsen.

 

Læs mere om de specifikke regler for forhåndsgodkendelser i Bekendtgørelsen om offentlig kontrol ved eksport af levende dyr og avlsmateriale til tredjelande

Baggrundserklæringer og baggrundsdokumentation

I forbindelse med eksport af levende dyr og avlsmateriale skal der udfyldes baggrundserklæringer fra relevante aktører, som eksportør, ejer, dyrlæge og/eller transportør. Embedsdyrlægen baserer udstedelsen af eksportcertifikatet på baggrund af disse erklæringer, der fungerer som dokumentation overfor Fødevarestyrelsen for, at kravene i eksportcertifikatet er overholdt for de forhold, som embedsdyrlægen ikke har kendskab til.

Derudover kan det være nødvendigt at fremvise yderligere baggrundsdokumentation i forbindelse med udstedelsen af certifikatet. Eksempelvis en liste over de dyr, der skal eksporteres, testresultater fra laboratoriet mv.

Baggrundserklæringer findes sammen med eksportcertifikatet i Certifikatdatabasen.

Identifikation af dyr og avlsmateriale

I eksportcertifikater for levende dyr og avlsmateriale er der typisk et skema til angivelse af information, som identificerer de dyr/produkter, der skal eksporteres. Oplysningerne heri afspejler modtagerlandets krav og er aftalt med tredjelandets myndigheder, for så vidt angår bilaterale certifikater.

I skemaet i certifikatet er der begrænset plads, og det kan derfor erstattes eller suppleres af et tilsvarende skema med angivelse af alle de eksporterede dyr/produkter, som vedhæftes certifikatet som bilag. I skemaet i certifikatet skal der henvises til skemaet, der er vedlagt som bilag.

Informationerne i skemaet, der er vedlagt som bilag, skal være identisk med dem, der er angivet i skemaet i certifikatet, dvs. der skal være de samme kolonner med oplysninger som anført i certifikatet, og ikke yderligere information.

Laboratorieresultater

Ved eksport af levende dyr og avlsmateriale stiller modtagerlandets myndigheder ofte krav om, at dyrene/donordyrene testes for diverse sygdomme forud for eksporten. Krav til blodprøvning og test fremgår af eksportcertifikaterne, evt. med supplerende vejledning på certifikatsiden i Certifikatdatabasen.

Ved udstedelse af certifikatet skal Fødevarestyrelsen (embedsdyrlægen) se dokumentation for, at kravene til test er opfyldt. Dette sker ved forevisning af prøveresultaterne fra laboratoriet, som ved nogle tredjelande skal også skal være en del af certifikatet.

Identifikation af dyrene på certifikatets dyreliste (beskrevet ovenfor) og identifikationen, der fremgår af laboratorieresultaterne, skal være den samme. For dyrearter med officielle individnumre skal disse anvendes, uanset om der også isættes øremærker med staldnumre. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dette ved indlevering af blodprøver til laboratoriet, ligesom det skal sikres at det fremgår af laboratorieresultatet, i hvilken besætningskarantænefacilitet prøverne er udtaget.

Transit gennem EU- og samhandelslande

Dyr og avlsmateriale der er omfattet af Dyresundhedsloven, skal have være ledsaget af et INTRA-Traces certifikat, når de transporteres gennem et EU- eller samhandelsland.
Ved eksporter til et tredjeland via et eller flere EU-lande, skal sendingen, foruden eksportcertifikatet med tredjelandets krav, ledsages af det INTRA-Traces certifikat, som er påkrævet i forbindelse med samhandel.

I henhold til EU-reglerne skal det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde, have besked om, at forsendelsen kommer. Derudover skal udgangsstedet kunne foretage kontrol i henhold til EU-reglerne, hvilken skal dokumenteres i Traces-systemet. Ved at angive en modtager og et bestemmelsessted i INTRA-Traces certifikatet vil systemet automatisk vide, at der er tale om en eksport til et tredjeland. Derudover er det vigtigt, at det fremgår i

Når der vælges udgangssted, er det vigtigt, at der er tale om et udgangssted, som er godkendt til at foretage kontrol af udførelse af levende dyr og avlsmateriale.

Læs mere om Dyresundhedsloven

 

For eksport til tredjelande af dyr og avlsmateriale, som ikke er omfattet af harmoniserede EU-regler, kan transit kun finde sted, hvis den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten giver udtrykkelig tilladelse hertil. 

Information omkring officielle karantæner af levende dyr

Hvis der er krav om officiel karantæne eller isolation af dyrene inden eksport, skal operatøren kontakte sin lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.

Godkendt karantænested

Karantænen skal foregå i faciliteter, der opfylder kravene til det pågældende bestemmelsesland og er godkendt af Fødevarestyrelsen til dette formål. For at få godkendt et karantænested skal du ansøge om godkendelse inden eksportkarantænens opstart, så den lokale veterinærenhed kan planlægge en godkendelseskontrol på stedet.

Læs mere om de specifikke krav til godkendelse af karantænesteder i Bekendtgørelse om krav til karantænesteder og for eksportkarantæner

Virksomhedsdyrlæge

Til eksportkarantænen skal der tilknyttes en virksomhedsdyrlæge. Virksomhedsdyrlægen er en autoriseret dyrlæge, du selv skal træffe aftale med. 

Virksomhedsdyrlægen er ansvarlig for de dyresundhedsmæssige forhold i karantæneperioden og skal blandt andet inspicere dyrene ved opstart af karantæneperioden. Dyrlægen skal også forestå med behandlinger og udtagninger af blodprøver i karantæneperioden med henblik på at opfylde kravene i certifikatet.

Vær dog opmærksom på, at der til visse lande kan være krav om, at en embedsdyrlæge skal tilse dyrene i karantæneperioden. I så fald skal du træffe aftale med den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen specifikt herom.

Opstart din eksportkarantæne

Ved ansøgning om opstart af en karantæneperiode til en forestående eksport, skal du sørge for at din ansøgning til Fødevarestyrelsen indeholder den nødvendige information:

 • Kopi af Fødevarestyrelsens godkendelse af karantænestedet
 • Adresse på karantænestedet
 • Besætningsnummer (ved klovbærende dyr og fjerkræ)
 • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige for eksportkarantænen
 • Navn, autorisationsnummer, adresse og kontaktoplysninger på den tilknyttede virksomhedsdyrlæge
 • Bestemmelsesland, dyreart, brugsart, antal
 • Perioden for karantænen (forventede tidspunkter for opstart og eksport)
 • Hvis eksporten skal foregå via en sammenbringningsvirksomhed, oplyses dette samt hvilken sammenbringningsvirksomhed der benyttes
 • Hvilke tredjelandskrav, der stilles til karantænestedet, samt bekræftelse på, at disse er overholdt
 • Information om eksportcertifikatet (titel og La-nr.), der gælder for eksportkarantænen
 • Bekræftelse på, at certifikatet samt relevante baggrundserklæringer er sendt til virksomhedsdyrlægen

Blanket til ansøgning om opstart af eksportkarantæne findes her

Når du har indsendt din ansøgning om karantæneopstart til den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, vil du modtage en kvitteringsskrivelse med oplysninger om betingelser for godkendelse af eksportkarantænen.

Erklæring om inspektion af dyrene i karantænen

Karantæneperioden starter først officielt, når virksomhedsdyrlægen har inspiceret dyrene i karantænen og meddelt Fødevarestyrelsen om dette indenfor 24 timer efter inspektionen af dyrene. Denne erklæring fra virksomhedsdyrlægen skal indeholde følgende informationer:

 • Navn, autorisationsnummer, adresse og kontaktoplysninger på virksomhedsdyrlægen
 • Adresse og CHR nr. på karantænestedet
 • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige for eksportkarantænen
 • Oplysninger om dyrene, der skal eksporteres (art, antal, identifikation)
 • Tidspunkt for inspektion af dyrene (dato, klokkeslæt)
 • Bekræftelse på at dyrene ved inspektionen er fundet klinisk sunde
 • Bekræftelse på at betingelserne for karantænen og kravene fra tredjelandet er overholdt

Blanket til virksomhedsdyrlægens erklæring findes her

Erklæringen sendes til den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, som på baggrund heraf sender en opstartsskrivelse. Modtages erklæringen senere end 24 timer efter inspektionen af dyrene, kræves der en ny inspektion af dyrene. Dette er for at sikre Fødevarestyrelsen mulighed for at foretage kontroltilsyn i eksportkarantænen i hele karantæneperioden.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontaktes den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.

 

CITES

For visse dyrearter, er der krav om CITES-tilladelser ved eksport, dette er både fra afsenderlandet og fra modtagerlandet. ​​ CITES er internationale regler vedrørende handel af truet arter, der gælder i hele verden.

I Danmark er det Miljøstyrelsen, som har ansvaret for reglerne på CITES-området. Hvis du har spørgsmål om CITES, skal du kontakte Miljøstyrelsen.  

Læs mere om CITES på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Certifikatdatabasen

Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase indeholder alle offentliggjorte certifikater, forhandlet mellem Danmark, EU og tredjelande, samt information og vejledning til disse.

Information om Certifikatdatabasen

Gå til Certifikatdatabasen

TRACES NT

I TRACES findes de harmoniserede certifikater, som er forhandlet og udarbejdet af EU-kommissionen.

Information om TRACES

Gå til TRACES

Eksportportalen

Registrering og anmodning af eksport af levende dyr og avlsmateriale 

Gå til Eksportportalen