Flytning af avlsmateriale

Flytning til og fra andre EU-lande og samhandelslande og indførsel fra tredjelande af sæd, oocytter (æg) eller embryoner af opdrættede landdyr skal ske efter de regler, der beskrives på denne side.

Der gælder dyresundhedsmæssige krav for at forhindre overførsel af specifikke patogener, når avlsmateriale flyttes mellem EU-medlemsstaterne og indføres til EU fra tredjelande.

Find de dyresundhedsmæssige krav i EU's dyresundhedslov og tilhørende forordninger. 

Skal der flyttes eller indføres avlsmateriale, som ikke skal anvendes til avlsformål, betragtes det som animalsk biprodukt og skal derfor følge reglerne herfor.

Se mere om animalske biprodukter her

Der gælder regler om sporbarhed (mærkning af avlsmateriale) og ledsagelse af et dyresundhedscertifikat for visse typer af avlsmateriale for:

  • Flytning til Danmark fra en anden EU-medlemsstat, Schweiz eller Norge.
  • Flytning fra Danmark til en anden EU-medlemsstat, Schweiz eller Norge.

Afsendervirksomheder skal være godkendt

Disse regler gælder for avlsmateriale fra kvæg, svin, får, geder, dyr af hestefamilien og fra fjerkræ (rugeæg): Der må kun flyttes avlsmateriale til andre medlemsstater fra godkendte avlsmaterialevirksomheder, der har fået tildelt et unikt godkendelsesnummer af den kompetente myndighed. Fødevarestyrelsen er den kompetente myndighed i Danmark.

For andre typer af landdyr skal afsendervirksomheden kun været registreret.

Bliv godkendt avlsmaterialevirksomhed

Undtagelsesvis kan sæd fra får og geder indsamles på donordyrenes oprindelsesvirksomhed i stedet for på en godkendt sædopsamlingsstation. Det kræver forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed for bestemmelsesstedet og skal ske på særlige vilkår.

Modtagervirksomheder i Danmark skal være registreret

Det sted, som modtager avlsmateriale, betragtes som en virksomhed efter dyresundhedslovens regler, og stedet skal som minimum være registreret, hvis den modtager avlsmateriale fra en EU-medlemsstat, Schweiz eller Norge.

Registrerer en avlsmaterialevirksomhed

Forhåndsanmeld flytning fra Danmark til andre medlemsstater 

Operatøren skal senest én arbejdsdag før udførslen forhåndsanmelde udførslen skriftligt til Fødevarestyrelsen. Sendinger af avlsmateriale fra kvæg, svin, får, geder, dyr af hestefamilien og fra fjerkræ skal ledsages et dyresundhedscertifikat. Fødevarestyrelsen udsteder certifikatet, efter der er udført offentlig kontrol af sendingen. 

Den ansvarlige operatør skal sende den nødvendige data, for at Fødevarestyrelsen kan sikre understøttelse af de oplysninger, der certificeres for i dyresundhedscertifikatet samt anmelde forsendelsen i TRACES til bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed.

Send fotodokumentation og andre nødvendige oplysninger til den relevante veterinærenhed hos Fødevarestyrelsen.

Læs reglerne

Læs altid de gældende regler på området. Du kan finde reglerne på lovstofsiden.

Dyresundhedsloven og delegeret forordning (EU) 2020/686 indeholder regler om flytning af avlsmateriale mellem EU-medlemsstater samt EFTA-landene: Schweiz og Norge.

Der er krav om dyresundhedscertifikater, som er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2021/403. Find certifikaterne i TRACES.

Der findes harmoniserede regler for tredjelandes indførsel til EU af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien. 

Indførslen er tilladt på visse dyresundhedsmæssige betingelser, når sendingerne opfylder fire grundlæggende betingelser:

  • Avlsmateriale skal være fra et listeopført tredjeland. Det kan også være fra et territorium eller en listeopført zone deri. Et tredjeland, dets område eller zone må kun eksportere avlsmateriale til EU og dermed Danmark, hvis det er godkendt i henhold til forordning (EU) 2016/429 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692.
  • Afsendervirksomheden skal være godkendt. Avlsmaterialet skal være indsamlet, produceret, forarbejdet og opbevaret på virksomheder skal være godkendt af den kompetente myndighed, jf. delegeret forordning (EU) 2020/692 og opført i Traces.
  • Materialet skal være ledsaget af et dyresundhedscertifikat. Certifikatet skal være udstedt af den kompetente myndighed i tredjelandet. De dyresundhedscertifikater der skal anvendes ved indførsel til Unionen findes i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 og er tilgængelige i Traces.
  • Modtagervirksomheden i Danmark skal være registreret. Det sted, som modtager avlsmateriale, betragtes som en virksomhed efter dyresundhedslovens regler, og stedet skal som minimum være registreret for at have med avlsmateriale at gøre.

Ved avlsmateriale fra andre landdyr, fx hunde, er det eneste krav pt., at modtagervirksomheden skal være registreret.

Registrerer en avlsmaterialevirksomhed

Læs reglerne

Læs altid de gældende regler på området. Du kan finde reglerne på lovstofsiden.

Dyresundhedsloven og delegeret forordning (EU) 2020/692 indeholder regler om indførsel af avlsmateriale til EU.

Hvad er landdyr?

Landdyr er efter dyresundhedsloven:

  • Fugle
  • Landpattedyr, f.eks. heste, svin og hunde
  • Bier og humlebier

TRACES

Det er obligatorisk at anvende TRACES til at udstede dyresundhedscertifikater, der skal ledsage sendinger af avlsmateriale inden for EU.

Find information om TRACES på styrelsens hjemmeside

Du finder de harmoniserede dyresundhedscertifikater til visse sendinger af avlsmateriale i TRACES. 

Gå til TRACES