Det Veterinære Beredskab

Det veterinære beredskab står for håndteringen af ca. 80 sygdomme hos husdyr, hvoraf nogle kan smitte mennesker. Udbrud af smitsomme husdyrsygdomme kan have store konsekvenser for dyrevelfærden, erhvervet og eksporten.

Husdyrsygdommene bekæmpes på forskellig måde afhængig af, hvor alvorlige sygdommene er. De alvorligste sygdomme bekæmpes ved af aflive smittede dyr. Mindre alvorlige sygdomme bekæmpes ved at forhindre smittespredning og andre relevante tiltag. Bekæmpelsen sker af flere årsager, herunder af hensyn til dyrenes velfærd, fødevaresikkerheden, for at reducere risikoen for smitte af mennesker, for at opretholde eksporten af fødevarer og for at forbedre landmændenes produktionsøkonomi.

Nogle af de alvorligste sygdomme er mund- og klovesyge, svinepest, fugleinfluenza og Newcastle disease hos fjerkræ.

De danske husdyrbestande bliver i det daglige overvåget for tegn på sygdomme, og der er hos besætningsejere og dyrlæger fokus på forebyggelse.

 

Fødevarestyrelsen har et stående veterinært beredskab, som håndterer de daglige indmeldinger om mistanke om og fund af smitstoffer hos dyr. Håndteringen afhænger af sygdommens alvorlighed. Ved mistanke om alvorlige sygdomme tager en embedsdyrlæge fra det veterinære beredskab straks ud og besøger den mistænkte besætning. Ved besøget undersøges dyrene, og der tages prøver for at få afklaret mistanken. Hvis besætningen konstateres smittet aktiveres kriseberedskabet. Læs mere herom længere nede på siden.

Ved mindre alvorlige sygdomme aftales forløbet med besætningens ejer og dyrlægen, som er tilknyttet besætningen. Hvis en besætning konstateres smittet med mindre alvorlige sygdomme, vil besætningen blive pålagt særlige kontrolforanstaltninger. Det vil ofte indbefatte forbud mod flytning af dyr til og fra besætningen samt særlige smittebeskyttende tiltag, som for eksempel krav om desinfektion af udstyr, som er anvendt i besætningen.

Et effektivt veterinært beredskab er vigtigt for at minimere udbruddets konsekvenser mest muligt. Det veterinære beredskab er løbende under ressourcemæssig tilpasning med henblik på at kunne håndtere kriser af kendte og ukendte sygdomme.

Et effektivt veterinært beredskab er vigtigt for at kunne indsætte de nødvendige ressourcer så tidligt som muligt i forløbet for at minimere udbruddets konsekvenser.
 
Ved udbrud bliver der iværksat et kriseberedskab, og der bliver gennemført en lang række kontrolforanstaltninger for at bekæmpe sygdommen og standse smittespredning i alle led af produktionen fra jord til bord.
 

Kontrolforanstaltningerne omfatter blandt andet forbud mod flytning af dyr og fødevarer i dele af eller hele landet, desinfektion og smittebeskyttelse på landbrug og i fødevarevirksomheder, aflivning af smittede dyrebesætninger og vaccination af husdyr.

Det veterinære beredskab er løbende under ressourcemæssig tilpasning med henblik på at kunne håndtere kriser af kendte og ukendte sygdomme.
To vigtige redskaber for det veterinære beredskab er beredskabsplaner og beredskabsøvelser.


Beredskabsplanerne indeholder en generel beredskabsplan, samt nogle sygdomsspecifikke, operationelle manualer for bekæmpelse af de enkelte husdyrsygdomme.

Beredskabsøvelser bliver afholdt med jævne mellemrum for at træne personalet i Fødevarestyrelsen og relevante samarbejdspartnere, samt for at teste beredskabsplanerne.

Udbrud

Daglig overvågning