Mink og COVID-19

Det er igen tilladt at holde mink i Danmark pr. 1. januar 2023. Fødevarestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr, som indeholder regler for overvågning og smittebeskyttelse.

Hold af mink i Danmark er igen tilladt fra 1. januar 2023.

Statens Serum Institut (SSI) har vurderet, at risikoen for folkesundheden vil være begrænset ved genåbning af en betydeligt reduceret minkproduktion fra januar 2023 og ved indførelse af en række smitteforebyggende tiltag beskrevet i veterinær- og sundhedsmyndighedernes model til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger.

Læs SSIs opdaterede vurdering af risikoen ved genoptag af minkhold (pdf)​

Fødevarestyrelsen har udstedt en bekendtgørelse med bl.a. krav om smitteforebyggende tiltag til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger som minkavlerne skal implementere og efterleve. Bekendtgørelsen er offentliggjort på retsinformation. Du kan finde link til den under punktet Lovstof og regler.

Smittebeskyttelsesmod​​el til håndtering af COVID-19 i relation til minkproduktion ​

Kravene og anbefalingerne til smittebeskyttelse i minkproduktionen er udarbejdet i et samarbejde mellem sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen. 

Udkast til reviderede krav og anbefalinger vil blive sendt i høring i juli måned 2023.

Overvågningsprog​ram

Overvågning af COVID-19 i mink er midlertidigt suspenderet. Den fremadrettede overvågning forventes fastsat på baggrund af anbefalinger fra EFSA og DK-VET. Det forventes sendt i høring i juli 2023.

Smittebeskyttelsesplan 

Planen skal indeholde følgende elementer:

 • Antal af personer med adgang til virksomheden begrænses mest muligt, og der føres fortegnelse over besøgende i virksomheden.
 • Retningslinjer for, hvordan det sikres, at personer, der kommer i virksomheden, ikke har symptomer på eller er smittet med COVID-19.
 • Håndvask med sæbe efterfulgt af hånddesinfektion, som minimum ved indgang og udgang fra virksomheden.
 • Tøjskifte til og fra virksomheden, samt håndtering af brugt arbejdstøj.
 • Fodtøjsskift eller vask og desinfektion af fodtøj. Bad for alle med adgang til besætningsområdet. Badet foretages ved udgang af virksomheden efter endt arbejde.
 • Brug af værnemidler:
  • ​i raske besætninger: kirurgisk maske og visir eller beskyttelsesbriller
  • i besætninger, der er mistænkt for at være eller er smittede: FFP3 maske og tætsiddende beskyttelsesbriller.
 • Kursus i hygiejne og korrekt brug af værnemidler.
 • Andre dyr der færdes i virksomheden, skal holdes inden for dette område. Dyr der holdes uden for virksomheden skal ikke have adgang til virksomheden.

​Rengøring​​ og desinfektion 

Krav om re​ngøring og desinfektion af udstyr, inden det flyttes fra/til anden virksomhed (maskiner, værktøj o. lign.).​

Svælgsvab​​erprøver

Undersøgelse ​​af svælgsvaberprøver fra 60 mink ved hver indførsel af mink til Danmark eller fra mink, der ønskes flyttet i Danmark inden flytning til anden virksomhed.

Ved en indførsel forstås en forsendelse af mink f.eks. fra samme land eller virksomhed, og som er transporteret samlet.​​ 

Se mere i punktet Vejledning til minkavlere om udtagning af svælgsvaberprøver fra mink.

Adskillelse af mink 

Adskill​​else af tilflyttede mink fra resten af minkene i den modtagende besætning indtil resultatet af undersøgelserne foreligger.

Døde mink til pelsning eller bortskaffelse skal placeres, så afhentning kan ske, uden chauffør/pelseripersonale får adgang til besætningsområdet.​

Udbrud af CO​VID-​19 i minkb​​esætning 

Håndtering af en be​​sætning, som er smittet med COVID-19: 

 • Besætninger, der er mistænkt for, eller som konstateres smittet med COVID-19, pålægges et offentligt tilsyn.
 • Afhængigt af COVID-19 situationen i den danske befolkning og den tilhørende risikovurdering fra SSI på det pågældende tidspunkt vil den smittede besætning enten være pålagt offentligt tilsyn, indtil der ikke længere er en aktiv smitte blandt minkene, eller besætningen vil blive aflivet.

Kravene vil være genstand for Fødevarestyrelsens kontrol i besætningerne. Ud over den almindelige stikprøvebas​erede basiskontrol vil alle minkbesætninger modtage et kontrolbesøg årligt. Dette kontrolbesøg vil have fokus på smittebeskyttelse og hygiejne.​

Virksomhed​​en anbefales i deres smittebeskyttelsesplan, at lave retningslinjer for test af personer, der arbejder i virksomheden: 

 • Antigentest før arbejdsdagen på en minkfarm påbegyndes og en ugentlige PCR-test.​

Den ugentlige PCR test kan tages som en hjemmetest. 

Du finder flere oplysninger om PCR hjemmetest for minkavlere på Statens Serum Instituts hjemmeside.​

Virksomheden anbefales også at lave retningslinjer i smittebeskyttelsesplanen ​for, at personer, der har været i en rask, mistænkt eller smittet virksomhed med pelsdyr eller på et pelseri, ikke gives adgang til virksomheden inden for de første 24 timer, efter kontakten ophørte. ​​​​​

I dette link finder du en vejledning om udtagning af de svælgsvaberprøver fra 60 mink ved i​​ndførsel af mink fra andre lande eller ved flytning af mink til en anden besætning i Danmark i forbindelse med salg.

Se Fødevarestyrelsens vejledning til minkavlere om udtagning af svælgsvaberprøver​ ​​

Du skal udtage prøver fra 60 mink fra hvert hold mink, der indføres til eller flyttes i Danmark. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan prøverne kan udtages.

Du finder vejledningen i punktet Vejledning til minkavlere om udtagning af svælgsvaberprøver fra mink.

Udgiften til materialer, tidsforbrug ved udtagning, evt. dyrlægeudgifter, forsendelse samt analyse af prøverne afholdes af virksomheden.

Hvis du arbejder med mink, anbefaler sundhedsmyndighederne, at du tester dig selv dagligt med en antigentest, før du går ind til minkene. Antigentests kan du købe i dagligvarehandelen eller på apoteket.

En gang om ugen anbefaler sundhedsmyndighederne, at du får taget en PCR test for COVID-19.

Du kan læse mere om test af personer på SSIs hjemmeside her.​​

Statens Serum Institut har lavet anbefalinger specielt til personer der kommer i minkvirksomheder og som tester positive for COVID-19.

Du finder anbefalingerne om, hvordan du skal forholde dig på Statens Serum Instituts hjemmeside

Hvilke værnemidler, du skal bruge, fremgår af bilaget til b​ekendtgørelse om COVID-19 i pelsdyr​. 

Se bilaget i bekendtgørelse om COVID-19 i pelsdyr.​

Mundbind og FFP3 masker, beskyttelsesbriller, handsker mv. kan du købe i dagligvarehandlen, på apoteker og i byggemarkeder samt på nettet. ​

Du skal kontakte din lokale veterinærenhed. Du kan finde din veterinærenhed under kontakt, hvor kontaktoplysningerne også fremgår.

Find din fødevare- eller veterinærenhed på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Brug kontaktformularens valgfunktioner. Passer dit spørgsmål ikke ind i kategorierne skal du bruge "Spørge om" og "Spørge om andet".

Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut samarbejder om kurset.

Det første kursus afholdes 1. marts 2023.

Kan jeg anvende MRSA-hygiejnekurset til at leve op til kravet om kursus?
MRSA-kurset erstatter ikke hygiejnekurset til minkvirksomheder, da det er rettet mod svinebesætninger. Dette kursus indeholder dog nogle af de samme elementer, som det kommende kursus rettet mod minkvirksomheder.

Se mere om MRSA-hygiejnekurset på SSI´s hjemmeside ​

Det er ikke et krav i plasmacytosebekendtgørelsen​, at minkene fra et andet land testes inden de sendes til Danmark.

Kravet om test i plasmacytosebekendtgørelsens § 9 dækker ikke ved indførsel til Danmark fra et andet land, jf. definitionen af transport i bekendtgørelsens § 1, nr. 10. Transporten fra den danske grænse og indtil bestemmelsesbesætningen i Danmark regnes med under begrebet indførsel.

Det kan dog være fornuftigt at få minkene undersøgt for plasmacytose, inden afsendelse. Resultatet kan anvendes til at give dig som køber en indikation af, om minkene er smittede. Resultater, der viser tilstedeværelse af antistoffer mod plasmacytose indikerer, at minkene er smittede.  Der er ikke særlige krav til akkreditering af analysen eller udpegning af laboratoriet i denne sammenhæng.

Analysen skal være akkrediteret, og laboratoriet officielt udpeget, hvis resultatet skal kunne anvendes til at erklære minkene fri for plasmacytose.

Besætningens status i Danmark skal afgøres på basis af blodprøver udtaget og undersøgt efter kravene i plasmacytosebekendtgørelsen. Fødevarestyrelsen er i den sammenhæng i gang med at finde ud af, hvilket laboratorium der kan udføre undersøgelserne akkrediteret. I henhold til plasmacytosebekendtgørelsen foregår disse undersøgelser på bestemte tidspunkter i årshjulet, jf. bilag til bekendtgørelsen.

Læs bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr​

Der er ifølge plasmacytosebekendtgørelsens § 9 krav om, at mink undersøges for plasmacytose og findes fri inden transport inden for eller ud fra Danmark.

Hvis mink flyttes internt i Danmark, så kræver det undersøgelse af prøver for plasmacytose på et officielt udpeget laboratorium.

Hvis du ønsker at indføre mink fra et land uden for EU (tredjeland), skal du henvende dig til Fødevarestyrelsen med konkrete oplysninger om den påtænkte indførsel, herunder oplysninger om leverandørbesætningen, antal mink mv. Du bør også bede leverandøren om at kontakte deres egne veterinære myndigheder med oplysningerne om, at de ønsker at sende mink til Danmark.

Generelt for indførsel af dyr fra tredjelande gælder, at pågældende tredjeland skal være listet, evt. skal dyrene stamme fra oprindelsesvirksomheder, der er godkendt og listet, de skal opfylde dyresundhedsmæssige krav, som er fastsat i supplerende regler, samt være ledsaget af et dyresundhedscertifikat, der er udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelsestredjelandet.

På nuværende tidspunkt er indførsel af mink fra tredjelande dog ikke specifikt reguleret af EU, hvorfor den enkelte medlemsstat selv kan bestemme, hvilke tredjelande den vil indføre mink fra, samt selv opstille de dyresundhedsmæssige krav herfor. 

Danmark vil kunne tillade indførsel af mink fra tredjelande som f.eks. Island samt udarbejde dyresundhedsmæssige krav og dyresundhedscertifikat for indførsel af mink fra pågældende land til Danmark. Da det er veterinærmyndighederne i afsenderlandet, der vil skulle udstede certifikatet, vil Fødevarestyrelsen skulle indgå i en forhandling med afsenderlandets veterinærmyndigheder om endelig godkendelse af certifikatet. Transporten skal foretages i overensstemmelse med transportforordningens krav


Ydermere skal dyr, der indføres fra et tredjeland, grænsekontrolleres, når de ankommer til det første sted i EU. Det følger af kontrolforordningen (2017/625). Indførslen til EU af dyr må kun finde sted via et EU-godkendt grænsekontrolsted, som er godkendt til at kunne modtage den pågældende dyregruppe/-art.

I Danmark er der kun EU-godkendte grænsekontrolsteder til dyr (herunder mink) i hhv. Billund og Kastrup Lufthavne. Indførslen kan naturligvis også ske via et EU-godkendt grænsekontrolsted i et andet land. Hvis der indføres mink via en anden EU-medlemsstat, vil de foruden at skulle være ledsaget af indførselscertifikatet skulle transiteres til Danmark efter bestemmelsern​​e for flytninger til en anden medlemsstat.

Listen over EU-godkendte grænsekontrolsteder findes her på EU-kommisionens hjemmeside

Du kan læse mere om reglerne for indførsel og import på Fødevarestyrelsens hjemmeside​