Mink og COVID-19

Fødevarestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr, som indeholder regler for overvågning og smittebeskyttelse.

Statens Serum Institut (SSI) har vurderet, at risikoen for folkesundheden er begrænset ved en betydeligt reduceret minkproduktion og ved opretholdelse af en række smitteforebyggende tiltag beskrevet i veterinær- og sundhedsmyndighedernes model til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger.

Læs SSIs opdaterede vurdering af risikoen ved genoptag af minkhold (pdf)​

Fødevarestyrelsen har udstedt en bekendtgørelse med bl.a. krav om overvågning og smitteforebyggende tiltag til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger, som minkavlerne skal implementere og efterleve. Bekendtgørelsen er offentliggjort på retsinformation. Du kan finde link til den under punktet Lovstof og regler.

Smittebeskyttelsesmod​​el til håndtering af COVID-19 i relation til minkproduktion ​

Kravene og anbefalingerne til smittebeskyttelse i minkproduktionen er udarbejdet i et samarbejde mellem sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen. 

Overvågningsprog​ram

Overvågningsprogrammet for COVID-19 er sammensat af følgende tre dele:

 • Hver tredje måned: Svælgsvaberprøver fra fem pelsdyr, som er selvdøde eller aflivet som følge af sygdom inden for de seneste tre måneder.
 • Maksimalt 10 dage før pelsning: Svælgsvaberprøver fra 15 pelsdyr forud for aflivning med henblik på pelsning, således at det sikres, at prøvesvaret er modtaget inden kroppene flyttes til pelseri.
 • Ved indkøb af pelsdyr i udlandet: Svælgsvaberprøver fra 60 mink ved indførsel til Danmark.

Prøver skal udtages af avlerne og undersøges på enten Statens Serum Institut eller DTU, Center for Diagnostik.

Smittebeskyttelsesplan 

Planen skal indeholde følgende elementer:

 • Antal af personer med adgang til virksomheden begrænses mest muligt, og der føres fortegnelse over besøgende i virksomheden.
 • Retningslinjer for, hvordan det sikres, at personer, der kommer i virksomheden, ikke har symptomer på eller er smittet med COVID-19.
 • Håndvask med sæbe efterfulgt af hånddesinfektion, som minimum ved indgang og udgang fra virksomheden.
 • Tøjskifte til og fra virksomheden, samt håndtering af brugt arbejdstøj.
 • Fodtøjsskift eller vask og desinfektion af fodtøj. 
 • Bad for alle med adgang til besætningsområdet. Badet foretages ved udgang af virksomheden efter endt arbejde.
 • Brug af værnemidler:
  • ​i raske besætninger: kirurgisk maske og visir eller beskyttelsesbriller
  • i besætninger, der er mistænkt for at være eller er smittede: FFP3 maske og tætsiddende beskyttelsesbriller.
 • Kursus i hygiejne og korrekt brug af værnemidler.
 • Andre dyr der færdes i virksomheden, skal holdes inden for dette område. Dyr der holdes uden for virksomheden skal ikke have adgang til virksomheden

​Rengøring​​ og desinfektion 

Krav om rengøring og desinfektion af udstyr, inden det flyttes fra/til anden virksomhed (maskiner, værktøj o. lign.).

Afhentning af døde pelsdyr 

Døde mink til pelsning eller bortskaffelse skal placeres, så afhentning kan ske, uden at chauffør/pelseripersonale får adgang til besætningsområdet.

Udbrud af CO​VID-​19 i en minkbesætning

Håndtering af en besætning, som er smittet med COVID-19: 
Besætninger, der er mistænkt for, eller som konstateres smittet med COVID-19, pålægges et offentligt tilsyn indtil der ikke længere er en aktiv smitte blandt minkene, eller til besætningen er aflivet.

Kravene vil være genstand for Fødevarestyrelsens kontrol i besætningerne. Ud over den almindelige stikprøvebas​erede basiskontrol vil alle minkbesætninger modtage et kontrolbesøg årligt. Dette kontrolbesøg vil have fokus på smittebeskyttelse og hygiejne.​

Virksomhed​​en anbefales i deres smittebeskyttelsesplan, at lave retningslinjer for test af personer, der arbejder i virksomheden: 

 • Antigentest før arbejdsdagen på en minkfarm påbegyndes og en ugentlige PCR-test.​

Den ugentlige PCR test kan tages som en hjemmetest.

Find flere oplysninger om PCR hjemmetest for minkavlere på Statens Serum Instituts hjemmeside

Virksomheden anbefales også at lave retningslinjer i smittebeskyttelsesplanen ​for, at personer, der har været i en virksomhed med pelsdyr eller på et pelseri, ikke gives adgang til virksomheden inden for de første 24 timer, efter kontakten ophørte. ​​​​​

I dette link finder du en vejledning om udtagning af overvågningsprøver og svælgsvaberprøver fra mink ved indførsel til Danmark.

Se Fødevarestyrelsens vejledning til minkavlere om udtagning af svælgsvaberprøver​ (pdf)

Her finder du indsendelsesblanketter og pakkelabels til brug ved indsendelse af svælgsvaberprøver:

Se indsendelsesblanket til DTU (pdf)

Se pakkelabel til DTU (pdf)

Se indsendelsesblanket til SSI (pdf)

Se pakkelabel til SSI (pdf)

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan prøverne kan udtages.

Du finder vejledningen i punktet Vejledning til minkavlere om udtagning af svælgsvaberprøver fra mink.

Udgifterne til materialer, tidsforbrug ved udtagning, evt. dyrlægeudgifter, forsendelse samt analyse af prøverne afholdes af virksomheden.

Hvis du arbejder med mink, anbefaler sundhedsmyndighederne, at du tester dig selv dagligt med en antigentest, før du går ind til minkene. Antigentests kan du købe i dagligvarehandelen eller på apoteket.

En gang om ugen anbefaler sundhedsmyndighederne, at du får taget en PCR test for COVID-19.

Du kan læse mere om test af personer på SSIs hjemmeside her

Statens Serum Institut har lavet anbefalinger specielt til personer der kommer i minkvirksomheder og som tester positive for COVID-19.

Du finder anbefalingerne om, hvordan du skal forholde dig på Statens Serum Instituts hjemmeside

Hvilke værnemidler, du skal bruge, fremgår af bilaget til ​bekendtgørelse om COVID-19 i pelsdyr​.

Se bilaget i bekendtgørelse om COVID-19 i pelsdyr

Mundbind og FFP3-masker, beskyttelsesbriller, handsker mv. kan du købe i dagligvarehandlen, på apoteker og i byggemarkeder samt på nettet. ​

Du kan kontakte din lokale veterinærenhed. Du kan finde din veterinærenhed under kontakt, hvor kontaktoplysningerne også fremgår.

Find din veterinærenhed her

Brug kontaktformularens valgfunktioner. Passer dit spørgsmål ikke ind i kategorierne skal du bruge "Spørge om" og "Spørge om andet".

Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut samarbejder om kurset.

Kurset afholdes én til to gange årligt afhængigt af efterspørgslen. Henvendelse om kursusdeltagelse skal sendes af ejer eller besætningsansvarlige på mail til teje@fvst.dk mærket ”Minkkursus”.

MRSA-kurset erstatter ikke hygiejnekurset til minkvirksomheder, da MRSA-kurset er rettet mod svinebesætninger. MRSA-kurset indeholder dog nogle af de samme elementer som det kursus, der er rettet mod minkvirksomheder.

Se mere om MRSA-hygiejnekurset på SSI's hjemmeside

Hvis du ønsker at indføre mink fra et land uden for EU (tredjeland), skal du henvende dig til Fødevarestyrelsen med konkrete oplysninger om den påtænkte indførsel, herunder oplysninger om leverandørbesætningen, antal mink mv. Du bør også bede leverandøren om at kontakte deres egne veterinære myndigheder med oplysningerne om, at de ønsker at sende mink til Danmark.

Generelt for indførsel af dyr fra tredjelande gælder, at pågældende tredjeland skal være listet, evt. skal dyrene stamme fra oprindelsesvirksomheder, der er godkendt og listet, de skal opfylde dyresundhedsmæssige krav, som er fastsat i supplerende regler, samt være ledsaget af et dyresundhedscertifikat, der er udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelsestredjelandet.

På nuværende tidspunkt er indførsel af mink fra tredjelande dog ikke specifikt reguleret af EU, hvorfor den enkelte medlemsstat selv kan bestemme, hvilke tredjelande den vil indføre mink fra, samt selv opstille de dyresundhedsmæssige krav herfor. 

Danmark vil kunne tillade indførsel af mink fra tredjelande som f.eks. Island samt udarbejde dyresundhedsmæssige krav og dyresundhedscertifikat for indførsel af mink fra pågældende land til Danmark. Da det er veterinærmyndighederne i afsenderlandet, der vil skulle udstede certifikatet, vil Fødevarestyrelsen skulle indgå i en forhandling med afsenderlandets veterinærmyndigheder om endelig godkendelse af certifikatet. Transporten skal foretages i overensstemmelse med transportforordningens krav

Ydermere skal dyr, der indføres fra et tredjeland, grænsekontrolleres, når de ankommer til det første sted i EU. Det følger af kontrolforordningen (2017/625). Indførslen til EU af dyr må kun finde sted via et EU-godkendt grænsekontrolsted, som er godkendt til at kunne modtage den pågældende dyregruppe/-art.

I Danmark er der kun EU-godkendte grænsekontrolsteder til dyr (herunder mink) i hhv. Billund og Kastrup Lufthavne. Indførslen kan naturligvis også ske via et EU-godkendt grænsekontrolsted i et andet land. Hvis der indføres mink via en anden EU-medlemsstat, vil de foruden at skulle være ledsaget af indførselscertifikatet skulle transiteres til Danmark efter bestemmelsern​​e for flytninger til en anden medlemsstat.

Listen over EU-godkendte grænsekontrolsteder findes her på EU-kommisionens hjemmeside

Du kan læse mere om kravene ved indførsel og import på Fødevarestyrelsens hjemmeside​