Generelt om animalske biprodukter

Animalske biprodukter er hele kroppe eller dele af dyr eller andre animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum. Animalske biprodukter kan udgøre en potentiel risiko for folke- og dyresundheden og skal derfor behandles forsvarligt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Animalske biprodukter er a​​nimalske produkter, som ikke er bestemt til konsum, uanset om de er egnet til konsum eller ej​. Animalske produkter bliver animalske biprodukter, så snart det besluttes, at de ikke vil blive anvendt til konsum. Denne beslutning er irreversibel.

Afledte produkter er produkter, der er f​remstillet ved en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen af an​imalske biprodukter.

Animalske biprodukter, som gennemgår en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen, betegnes som "afledte produkter".

Animalske biprodukter kan udgøre en potentiel risiko for folke- og dyresundheden og skal derfor behandles forsvarligt. Det skal derfor sikres, at animalske biprodukter og afledte produkter håndteres i overensstemmelse med forordningen om animalske biprodukter (1069/2009) samt Gennemførelsesforordningen (142/2011).​

Der er krav om godkendelse af driftsledere, herunder virksomheder og anlæg, der forarbejder, håndterer eller opbevarer animalske biprodukter, som udgør en betydelig risiko for folke- og dyresundheden, med specielt f​​okus på animalske biprodukter, som kan udgøre en risiko for sikkerheden i foderkæden.

Der er krav om registrering af alle driftsledere, herunder virksomheder, anlæg og brugere, der forarbej​der eller håndterer animalske biprodukter, som ikke anses for at udgøre en betydelig risiko for folke- og dyresundheden. Transportører og forhandlere af animalske biprodukter eller afledte produkter skal også registreres.

Læs mere om godkendelse og registrering

Animalske bip​rodukter inddeles i kate​​gori 1-, 2- eller 3-materiale, alt efter hvilken risiko de enkelte produkter udgør for omgivelserne. Kategori 1-materiale er det, der udgør den potentielt største risiko for folke- og dyresundheden.

For afledte produkter gælder bestemmelserne for den kategori af animalske biprodukter, de er afledt af (se forordningen om ​​animalske biprodukter, artikel 7). Kategoriseringen ændres dermed ikke, selvom det animalske biprodukt forarbejdes eller behandles på andre måder.

Som udgangspunkt må der ikke ske sammenbland​​ing af kategorier, men hvis det sker, skal blandingen kategorise​​res som den laveste kategori der er i blandingen:

 • blandinger af kategori 1- og 2-materiale kategoriseres som kategori 1
 • blandinger af kategori 1- og 3-materiale kategoriseres som kategori 1
 • blandinger af kategori 2- og 3-materiale kategoriseres som kategori 2

Der skal altid rengøres og desinficeres ved skift mellem kat​​egorier.​

Kategori 1-mater​​iale ​

I forordnin​gens artikel 8 er det listet op, hvilke animalske biprodukter der er kategori 1-materiale. Dette kan f.eks. være:

 • dyr eller animalske biprodukter, der udgør en risiko hvad angår BSE/TSE:
  • dyr/materiale fra dyr, inficeret med BSE/TSE, eller som mistænkes for at være det
  • specificeret risikomateriale (SRM) eller dyr og animalske biprodukter der indeholder SRM på bortskaffelsestidspunktet
 • forsøgsdyr, cirkusdyr, selskabsdyr eller zoo-dyr
 • ​​vildtlevende dyr som mistænkes for at være inficeret med smitsomme sygdomme der kan overføres til dyr eller mennesker
 • animalske biprodukter der stammer fra dyr som har været underkastet en ulovlig behandling, f.eks. hormonbehandling
 • animalske biprodukter der indeholder visse restkoncentrationer
 • animalske biprodukter indsamlet ved spildevandsbehandling på:
  • kategori 1-forarbejdningsanlæg
  • virksomheder og anlæg hvor der fjernes/håndteres SRM
 • køkken- og madaffald i international fart

Kateg​o​​ri 2-​materiale

I forordninge​​ns artikel 9 er det listet op, hvilke animalske biprodukter der er kategori 2-materiale. Dette kan f.eks. være:

 • husdyrgødning, umineraliseret guano eller indhold fra fordøjelseskanalen
 • dyr og dele af dyr, der hverken er kategori 1- eller 3-materiale, bl.a.:
  • selvdøde eller aflivede dyr der ikke er slagtet til konsum
  • dyr aflivet ved sygdomsbekæmpelse
 • oocytter, embryoner og sæd der ikke er til avlsformål
 • fjerkræ der er døde i ægget
 • animalske biprodukter med restkoncentrationer af veterinærlægemidler eller visse andre restkoncentrationer
 • animalsk materiale, der ikke er kategori 1, som er indsamlet ved behandling af spildevand fra:
  • kategori 2-forarbejdningsanlæg
  • slagterier, hvor der ikke slagtes dyr indeholdende SRM
 • animalske produkter erklæret uegnede til konsum pga. mulig forekomst af fremmedlegemer
 • animalske biprodukter der ikke er kategori 1-materiale, og som er importeret eller indført fra et tredjeland, og som ikke overholder EF-veterinærbestemmelserne vedrørende import eller indførsel til fællesskabet
 • animalske biprodukter som hverken er kategori 1 eller 3

Kategori​ 3-materiale

I biproduktforordningens artikel​ 10 er det listet op, hvilke animalske biprodukter der er kategori 3-mate​​​riale. Kategori 3-​​​materiale er opdelt i to hovedgrupper: "Kategori 3-materiale, der stamme​r fra slagterier" og "Andre typer kategori 3-materiale". I det følgende anvendes betegnelserne AM- (ante mortem) og PM- (post mortem) kontrol.

AM-kontrol er et tilsyn, som foretages på et levende dyr før slagtning for at afgøre, om dyret er egnet til slagtning med konsum for øje. PM​​​-kontrol er en undersøgelse af et dyr efter slagtning med henblik på at erklære det egnet til konsum.​​

Kategori 3-mate​riale​ der sta​mmer fra s​​la​​​​​​gterier

Materialer i dette afsnit stammer fra dyr, de​r er slagtet på et slagteri i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Denne typ​​e kategori 3-materiale kan f.eks. være:

 • slagtekroppe eller dele af dyr der er slagtet og godkendt til konsum ved AM- og PM-kontrollen, som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum, jf. artikel 10, litra a
 • slagtekroppe eller dele af dyr som er godkendt ved AM-kontrollen og erklæret uegnede til konsum ved PM-kontrollen. Materialet har ikke udvist tegn på smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, jf. artikel 10, litra b, nr. i
 • følgende materialer der stammer fra dyr godkendt ved AM-kontrollen og hvor resultatet af PM-kontrollen ikke er relevant:
  • fjerkræhoveder, fjer, svinebørster, jf. artikel 10, litra b, nr. ii, iv og v
  • huder, skind, fødder og horn, jf. artikel 10, litra b, nr. iii, fra:
   • andre dyr end drøvtyggere, for hvilke der er krav om TSE-test
   • drøvtyggere, der er blevet testet negative for TSE i overensstemmelse med TSE-forordningen
 • blod fra følgende dyr, jf. artikel 10, litra d:​
  • andre dyr end drøvtyggere.
  • drøvtyggere, der er testet negativt for TSE.
 • dyr, hvor der ikke er krav om TSE-test
 • drøvtyggere, testet negativ for TSE i overensstemmelse med TSE-forordningen
 • fedtvæv fra dyr, jf. artikel 10, litra o

Andre typer kateg​ori 3-​​m​​ater​i​​ale

Dette kan f.ek​s. være:

 • animalske biprodukter fra fjerkræ og lagomo​​​rfer sla​gtet på bedriften, jf. forordning nr. 853/2004, og som ikke udviste tegn på sygdomme, som kan overføres til mennesker eller dyr, jf. artikel 10, litra c
 • vanddyr (fisk, bløddyr, krebsdyr – men ikke havpattedyr​) og dele af vanddyr, der ikke udviste tegn på smitsom sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr, jf. artikel 10, litra i
 • animalske​​​ biprodukter fra vanddyr, som stammer fra fødevarevirksomheder, jf. artikel 10, litra j
 • følgende produkter fra dyr, d​​er ik​ke u​​dvi​ste tegn på smitsom sygdom, som kan overføres til mennesker eller dyr:​
  • sk​aller fra skal​dyr med blødt væv el​​​​ler kød, jf. art​i​kel 10, litra k, nr. i
  • animalske biprodukter fra rugerier, æg og æggebiprodukter, heru​nder æggeskaller, jf. artikel 10, litra k, nr. ii
  • daggamle kyllinger aflivet af kommerci​​elle årsager, jf. artikel 10, litra k, nr. iii
  • blod, placenta, uld, fjer, hår, horn, hornspåner og rå mæ​lk fra levende dyr, jf. artikel 10, litra h
  • huder, skind, hove, fjer, uld, horn, hår og pelse​ fra visse døde dyr, jf. artikel 10, litra n
 • hvirvelløse vand- og landdyr som ikke er patogene​​ for mennes​​ker, jf. artikel 10, litra l
 • dyr og dele af dyr tilhør​ende de z​​oologiske ordener Rodentia og Lagomorpha, jf. artikel 10, litra m
 • animalske biprodukter fra fremstilling af produkter bestemt til konsum, h​​erunder affedtede knogler og grever, jf. artikel 10, litra e
 • tidligere fødevarer, jf. arti​kel 10, litra f
 • Tidligere foder,​ jf. artikel 10, litra g​
 • Køkken- og madaffald, som ikke​ er k​​ategori 1 jf. artikel 10, litra p

​Notat om kategorisering af animalske bi​pr​​​odukter på slagterier (pdf)

Vejledende kategorisering af animalske biprodukte​​r på slagte​​​rier – svin (pdf)

Vejledende kategorisering af animalske biprodukter på slagterie​r – kvæg ​(pdf)

​​Der er nogle helt generelle restrikt​​ioner for anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter. Det står beskrevet i forordningen artikel 11 (1069/2009). Det er således forbudt at anvende disse til:

 • ​fodring af landdyr (bortset fra pelsdyr) med forarbejdet animalsk protein afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art (kannibalismeforbuddet)
 • fodring af opdrættede fisk med forarbejdet animalsk protein afledt af kroppe eller dele af kroppe af opdrættede fisk af samme art
 • fodring af opdrættede dyr (bortset fra pelsdyr) med køkken- og madaffald
 • fodring af opdrættede dyr med foderplanter fra jordarealer hvorpå der er blevet anvendt organiske jordforbedringsmidler (OGJ) (bortset fra husdyrgødning), medmindre høsten eller afgræsningen finder sted efter et tidsrum, der sikrer passende kontrol af risici for folke- og dyresundheden og varer mindst 21 dage.

Bortskaffelse og mulig anvendelse af animalske biprodukter afhænger af hvilken kategori de tilhører. Det st​år i forordningens artikel 12, 13 og 14 for de respektive kategorier.​ Da kategori 3-materialerne er dem med den laveste vurderede risiko, er det også disse som har flest anvendelsesmuligheder. Tilsvarende, så har kategori 1-materialerne færrest anvendelsesmuligheder.

Bemærk venligst at forbrænding og medforbrænding af animalske biprodukter skal ske i anlæg godkendt eller registreret i henhold til biproduktforordningen.

Kategori 1​-mat​​eriale​​ ​kan

 • ​bortskaffes som affald ved forbrænding eller medforbrænding. Fødevarestyrelsen kan kræve tryksterilisering og permanent mærkning af materialet.
 • ved tryksterilisering og efterfølgende nedgravning og permanent mærkning deponeres i et deponeringsanl​​æg. Dog må dyr smittet med TSE eller dyr der mistænkes for at være smittet med TSE ikke deponeres. Køkken- og madaffald fra transportmidler i international fart kan deponeres uden forudgående tryksterilisering og mærkning.
 • anvendes som brændsel til forbrænding m​​​​ed eller uden forudgående forarbejdning.
 • anvendes til fremstilling af visse afledte produkter.

Kategori 2-mate​​riale kan:

 • ​bortskaffes som affald ved forbrænding eller medforbrænding. Fødevarestyrelsen kan kræve tryksterilisering og permanent mærkning af materialet.
 • bortskaffes på et godkendt deponeringsanlæg efter forarbejdning ved tryksterilisering, og det deraf resulterende materiale skal mærkes permanent.
 • anvendes til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der bringes i omsætning i overensstemmelse med artikel 32 i biproduktforordningen efter forarbejdning ved tryksterilisering, hvor det er relevant, og det deraf resulterende materiale skal mærkes permanent.
 • komposteres eller omdannes til biogas efter forarbejdning ved tryksterilisering og permanent mærkning af det deraf resulterende materiale, eller efter eller uden forudgående forarbejdning, hvis der er tale om husdyrgødning, fordøjelseskanalen og dens indhold, mælk, mælkebaserede produkter, colostrum, æg og ægprodukter, som Fødevarestyrelsen ikke anser for at frembyde risiko for at sprede nogen alvorlig overførbar sygdom.
 • anvendes på jordarealer uden forarbejdning, hvis der er tale om husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, der er adskilt fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og colostrum, som Fødevarestyrelsen ikke anser for at frembyde risiko for at sprede nogen alvorlig overførbar sygdom.
 • det skal ensileres, komposteres, eller omdannes til biogas, hvis der er tale om materiale, der stammer fra vanddyr.
 • anvendes som brændsel til forbrænding med eller uden forudgående forarbejdning.
 • anvendes til fremstilling af visse afledte produkter.

Nogle afviste varer fra tredjelande kan blive påbudt at skulle bortskaffes som kategori 2-materiale. Dog gælder der særlige regler. Læs mere om dem via dette link til siden om import af animalske fødevarer

Kategori​ 3-m​​​ateriale kan

 • bortskaffes som affa​ld ved forbrænding eller medforbrænding med eller uden forudgående forarbejdning.
 • bortskaffes på et godkendt deponeringsanlæg efter forarbejdning.
 • forarbejdes og anvendes til fremstilling af foder til opdrættede dyr og selskabsdyr. Dette gælder dog ikke for køkken- og madaffald samt huder og skind, hove, fjer, uld, horn, hår og pelse fra døde dyr og fedtvæv fra AM-godkendte slagtedyr.
 • anvendes til fremstilling af råt foder til selskabsdyr.
 • forarbejdes og anvendes til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler.
 • komposteres eller omdannes til biogas. Materiale der kommer fra vanddyr kan også ensileres.
 • skaller fra skaldyr, bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra f), og æggeskaller skal anvendes under overholdelse af betingelser, der er fastsat af den kompetente myndighed.
 • anvendes som brændsel til forbrænding med eller uden forudgående forarbejdning.
 • anvendes til fremstilling af visse afledte produkter.
 • køkken- og madaffald skal forarbejdes ved tryksterilisering eller andre forarbejdningsmetoder, komposteres eller omdannes til biogas.
 • anvendes på jordarealer uden forarbejdning, hvis der er tale om rå mælk, colostrum og deraf afledte produkter, som Fødevarestyrelsen ikke anser for at frembyde risiko. 

Der gælder særlige regler for anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter i særlige tilfælde, herunder ved anvendelse til forskning, kunstneriske udstillinger, diagnostik og undervi​​sning. 

Læs mere her om brug af animalske biprodukter til undervisning og andre specifikke formål

Læse mere her om brug af animalske biprodukter til særlige fodringsformål

Når driftsledere frembringer animalsk​​​e biprodukter og afledte produkter, der er omfattet af forordningen om animalske biprodukter, skal de animalske biprodukter identificeres, hvilket betyder, at de skal kategoriseres og mærkes.

I forordningen om animalske biprodukters artikel 21 samt i Gennemførelsesforordningens artikel 17 og bilag VIII, kapitel I og II, beskrives reglerne for indsamling af animalske biprodukter og afledte produkter og identifikation.

Animalske biprodukter skal indsamles og identificeres uden unødig forsinkelse. Krav om mærkning skal sikre, at de animalske biprodukter og afledte produkter kan identificeres og fortsat holdes adskilt under indsamlingen.

Der er som udgangspunkt følgende krav til mærkning af de animalske biprodukter:

 • Kategori 3-materiale skal mærkes "Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum"
 • Kategori 2-materiale skal mærkes "Kategori 2-materiale" og "Ikke til foderbrug"
 • Kategori 1-materiale skal mærkes "Kategori 1-materiale" og "Kun til bortskaffelse"

Sporbar​​heden af animalske biprodukter og afledte produkter skal sikres ved anvendelse af handelsdokumenter og fortegnelser.

I forordningen om animalske biprodukters artikel 21 og 22 samt i Gennemførelsesforordningens artikel 17 og bilag VIII, kapitel III og IV, beskrives reglerne for sporbarhed af animalske biprodukter og afledte produkter.

Ved transport og omsætning skal animalske biprodukter og afledte produkter være ledsaget af et handelsdokument samt et sundhedscertifikat, når det kræves. Desuden skal afsenderen, transportøren og modtageren føre en række fortegnelser over forsendelserne af de animalske biprodukter og afledte produkter (se senere afsnit). Disse fortegnelser skal opbevares i mindst to år og forelægges myndighederne på forlangende.

Handel​sdokum​​​​ent

Animalske biprodukter og afledte produkter skal være ledsaget af et handelsdokument ved transport og om​​​sætning indenfor Danmarks grænser og melle​​m EU-landene.

Handelsdokumentet skal udfærdiges i mindst 3 eksemplarer til henholdsvis producent, transportør og modtager. Originalen følger forsendelsen til bestemmelsesstedet.

Modtageren opbevarer originalen. Producenten og transportøren opbevarer hver en kopi. Handelsdokumentet skal underskrives af den ansvarlige person eller afsender. Underskriftens farve skal afvige fra den påtrykte.

Handelsdokumenter skal opbevares i mindst to år og forelægges myndighederne på forlangende. De kan opbevares fysisk eller elektronisk.

Der skelnes mellem produkter "til foder" og "til teknisk brug" (teknisk brug er alt andet end foder). Produkter som skal anvendes til teknisk brug må ikke komme ind i foderkæden. Det er derfor afgørende, at de krævede oplysninger vedrørende foder fremgår af handelsdokumentet. Foder må kun fremstilles af visse typer kategori 3-materiale. I disse tilfælde vil det skulle fremgå af handelsdokumentet, hvilket underpunkt i artikel 10 de hører under, f.eks. "Kategori 3-materiale, artikel 10, litra b, nr. i".

Læs mere her om samhandel med animalske biprodukter

Læs mere om TRACES

Handelsdokument ved natio​​nal transport

Her er en skabelon til et handelsdokument der kan anvendes ved transport af animalske biprodukter/afledte produkter i​ Danmark (pdf)

Her er en skabelon til et handelsdokument der kan anvendes ved transport af mælkeprodukter til foderbrug i​ Danmark (docx)

Det udfyldte handelsdokument printes ud, underskrives og kopieres.

Ved transport og omsætning inden for Danmarks grænser er det muligt at benytte et andet handelsd​okument, i papirudgave eller elektronisk form, forudsat at et sådant handelsdokument som minimum indeholder følgende oplysninger, jf. forordning 142/2011, bilag VIII, Kapitel III, nr. 6:

 • dato for afsendelse af materialet
 • angivelse af kategori
 • for kategori 3-materiale og deraf afledte produkter, der skal anvendes til fodringsformål skal desuden angives:
  • dyreart
  • henvisning til det relevante punkt i artikel 10 i Biproduktforordningen
 • dyrets øremærkenummer, hvis relevant
 • mængden af materialet – angives som vægt, rumfang eller antal kolli
 • materialets oprindelsessted, som materialet afsendes fra, samt godkendelses- eller registreringsnummer i henhold til bilag VIII i Gennemførelsesforordningen (142/2001)
 • transportørens navn og adresse samt godkendelses- eller registreringsnummer
 • modtagerens navn og adresse samt godkendelses- eller registreringsnummer, som er tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 eller (EF) nr. 183/2005, alt efter hvad der er relevant
 • hvis relevant: oprindelsesvirksomhedens/-anlæggets godkendelses- eller registreringsnummer, som er tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 eller forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 eller (EF) nr. 183/2005, alt efter hvad der er relevant
 • hvis relevant: behandlingens art og behandlingsmetoder
 • den ansvarlige persons underskrift – farven skal afvige fra påtrykkets farve.

Alternativt sporbarhedssyste​m

Ved national transport og omsætning af animalske biprodukter er der endvidere mulighed for at Fødevarestyrelsen kan tillade, at oplysningerne fremsendes via et alternativt sporbarhedssystem. For at systemet kan tillades, skal oplysninger beskrevet ovenfor under "Handelsdokument til national transport" fremgå af sporbarhedssystemet.

Hent ansøgningsskema til Alternativt sporbarhedssystem her.​​

Undtagelser fra dokumentkravet ved transport in​​denfor Danmarks grænser

Der er visse undtagelser, hvor et handelsdokument ikke er påkrævet. Det gælder ved transport indenfor Danmarks grænser ved:

 • køkken- og madaffald der sendes til forbrænding som affald
 • tidligere fødevarer der sendes til forbrænding som affald
 • gylle/husdyrgødning. (Hvis det afsendes fra slagteristald eller samlested skal der også foreligge en skriftlig aftale mellem afsender og modtager).

Dog gælder det, at sporbarheden for disse produkter stadig skal sikres, dvs. der skal foreligge anden dokumentation for, hvilke produkter der er blevet afsendt, mængden heraf samt dato, afsender og modtager. En faktura, hvoraf dette fremgår, kan f.eks. bruges som dokumentation.

Læs mere her om regler for indsamling og anvendelse af handelsdokument af køkken- og madaffald og tidligere fødevarer til anvendelse i biogasanlæg

Fortegnelser over forsendelse af animals​ke biprodukter

Afsender, transportør og modtager af animalske biprodukter og afledte produkter skal føre fortegnelser over forsendelserne. Disse skal gemmes i minimum to år. Desuden findes nogle særskilte krav til fortegnelser angående visse animalske biprodukter eller afledte produkter i Gennemførelsesforordningens bilag VIII, kapitel IV, afsnit 2-7.

Nedenstående oplysninger fremgår også af handelsdokumentet, så derfor kan man gemme handelsdokumenterne og bruge dem som fortegnelser. Hvis denne mulighed benyttes, skal man som modtager af animalske biprodukter være opmærksom på, at modtageren skal skrive dato for modtagelse af materialet på handelsdokumentet.

Alle skal føre fortegnelser over:

 • angivelse af kategori
 • for kategori 3-materiale og deraf afledte produkter, der skal anvendes til fodringsformål, skal desuden angives:
  • dyreart
  • henvisning til det relevante punkt i artikel 10 i Biproduktforordningen
  • dyrets øremærkenummer, hvis relevant
 • mængden af materialet – angives som vægt, rumfang eller antal kolli

Afsenderen skal desuden føre fortegnelser over:

 • dato for afsendelse af materialet
 • transportørens navn og adresse samt godkendelses- eller registreringsnummer
 • modtagerens navn og adresse samt godkendelses- eller registreringsnummer

Transportøren skal desuden føre fortegnelser over:

 • dato for afsendelse af materialet fra anlægget
 • materialets oprindelsessted
 • modtagerens navn og adresse samt godkendelsesnummer

Modtageren skal desuden føre fortegnelser over:

 • materialets oprindelsessted
 • transportørens navn og adresse samt godkendelses- eller registreringsnummer
 • dato for modtagelse af materialet 

Reglerne for transport af animalske biprodukter og afledte produkter og identifikation af kategori er beskrevet i forordningen om animalske biprodukters artikel 21 samt i Gennemførelsesforordningens artikel 17 og bilag VIII, kapitel I og II. Det skal sikres, at animalske biprodukter og afledte produkter kan identificeres og fortsat er adskilte og identificerbare under indsamling og transport.

Animalske biprodukter og afledte produkter skal transporteres i:

 • forseglet ny em ballage,
 • tildækkede lækagesikre containere eller

tildækkede lækagesikre køretøjer.
Emballagen skal bortskaffes ved forbrænding eller på anden måde i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Under transport, skal animalske biprodukter og afledte produkter ledsages af et handelsdokument eller sundhedscertifikat, når det kræves. Se mere om dette under "Sporbarhed, handelsdokumenter og fortegnelser".       

Tempe​​ratur

Visse animalske biprodukter skal transporteres under den rette temperatur. Temperaturen afhænger af, hvilket materiale der transporteres, og hvad det skal anvendes til.

Animalske biprodukter fra kød og kødprodukter, der ikke længere er bestemt til konsum, og som skal anvendes til fremstilling af fodermidler eller råt foder til selskabsdyr, skal transporteres ved højst 7°C. Uforarbejdet kategori 3-materiale, der skal anvendes til fremstilling af fodermidler eller forarbejdet foder til selskabsdyr, skal oplagres og transporteres nedkølet, frosset eller ensileret, medmindre det forarbejdes indenfor 24 timer efter indsamlingen eller afslutningen på oplagringen, og den efterfølgende transport foregår i transportmidler, hvor oplagringstemperaturen holdes.

NB. Alt kategori 3-materiale, der bliver fordærvet, skal kategoriseres som kategori 2-materiale.

​Mærkning under transport

Hvordan de enkelte materialer skal mærkes, er beskrevet i Gennemførelsesforordningens bilag VIII, kapitel II. Under transport og oplagring skal en etiket, der er anbragt på emballagen, containeren eller køretøjet, klart angive de animalske biprodukter eller afledte produkters kategori, samt en beskrivelse af hvad de kan anvendes til. Som udgangspunkt er der tale om nedenstående krav:

 • for kategori 3-materiale:
  • "Kategori 3- materiale" og "Ikke til konsum"
 • for husdyrgødning eller indhold fra fordøjelseskanalen:
  • "Kategori 2-materiale" eller "Husdyrgødning"
 • for andet kategori 2- materiale:
  • "Kategori 2-materiale" og "Ikke til foder" eller "Ikke til foderbrug"
 • for kategori 1-materiale:
  • "Kategori 1-materiale" og "Kun til bortskaffelse"

Desuden er der en lang række specifikke krav til mærkningen af visse materialer. Disse kan ses i bilag VIII, kapitel II, nr. 2 b.

Ved afsendelse af animalske biprodukter eller afledte produkter til en anden medlemsstat, skal det sikres, at emballage, containere eller køretøjer, som minimum i transportperioden, tydeligt er mærket med farvekoderne:

 • kategori 3-materiale: grøn farve
 • kategori 2-materiale: gul farve (undtagen husdyrgødning eller indhold af fordøjelseskanalen)
 • kategori 1-materiale: sort farve         

Rengøring og ​desinfektion

Ved krydskontaminering forstås kontaminering af en råvare eller et produkt med en anden råvare eller et andet produkt. Der tænkes især på tilfælde, hvor der er risiko for, at produkter påvirker andre produkter i skadelig retning.

I tilfælde, hvor der f.eks. er tale om transport af døde produktionsdyr (kategori 2) og efterfølgende transport af foder eller produkter, der skal anvendes til fremstilling af foder (kategori 3), vil der være risiko for krydskontaminering, og som udgangspunkt vil et sådan skift mellem kategorier ikke kunne tillades.

Krydskontaminering kan undgås, når man ved brug af genbrugscontainere kun anvender containerne til et bestemt animalsk biprodukt eller afledt produkt. Fødevarestyrelsen (veterinærenheden) kan tillade, at genbrugscontainere anvendes til transport af forskellige kategorier af animalske biprodukter eller afledte produkter forudsat, at de rengøres og desinficeres, hver gang de er blevet brugt, således at krydskontaminering hindres.

Der må ikke ske sammenblanding mellem uforarbejdede animalske biprodukter og afledte produkter (forarbejdede animalske biprodukter). Hvis der alligevel sker sammenblanding, skal blandingen betragtes som uforarbejdet. Der skal altid rengøres og desinficeres ved skift fra uforarbejdet til forarbejdet materiale.

Køretøjer, genbrugscontainere, materiel m.v., som kommer i kontakt med animalske biprodukter eller afledte produkter, skal holdes rene. Hvis de ikke udelukkende anvendes til bestemte animalske biprodukter eller afledte produkter, således at krydskontaminering undgås, skal de desuden:

 • være rene og tørre inden brug
 • rengøres, vaskes og desinficeres efter hvert brug
 • være rene og tørre inden brug

Ved transport af foder skal rengøring og desinfektion foregå i henhold til Foderhygiejneforordningen og TSE-forordningen. Se mere i afsnittet "Foderformål".  

Transport til og fra biogasanlæg

Læs om transport til og fra biogasanlæg her

Foderformål

Transport af foder skal foregå i henhold til artikel 6 og bilag II i Foderhygiejneforordningen (nr. 183/2005) og bilag IV i TSE-forordningen (nr. 999/2001 med senere ændringer). Læs mere i pjecen "Transport af foder". Køkken- og madaffald bestemt til minkfoder skal udover bestemmelserne i foderlovgivningen også opfylde Gennemførelsesforordningen, nr. 142/2011, bilag VIII, kapitel I, afsnit 1, punkt 2.

Eksempel: Ved skift mellem kørsel med køkken- og madaffald bestemt til minkfoder, og andet foder eller andre animalske biprodukter, skal køretøjer, genbrugscontainere, materiel m.v. rengøres, vaskes og desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde, og være rene og tørre inden brug.