Animalske biprodukter - lovstof

Animalske biprodukter

På denne side finder du en oversigt over regler og vejledninger for animalske biprodukter.

Forordningen om animalske biprodukter fastsætter reglerne for anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter og afledte produkter. 

Nærmere bestemmelser vedrørende håndtering af animalske biprodukter og afledte produkter, f.eks. forarbejdningsnormer og hygiejnebestemmelser, er vedtaget i gennemførelsesforordningen.

Der er fastsat straffebestemmelser til forordningerne i en bekendtgørelse.

Derudover er der en række bekendtgørelser og vejledninger for visse animalske biprodukter på baggrund af reglerne i forordningerne.

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af Forordning (EF) nr. 1774/2002 (Forordningen om animalske biprodukter).

Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009​

Kommissionens Forordning ​​(EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets Direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. 
 
Gennemførelsesforordningen indeholder de tekniske best​emmelser. Fx er det i Gennemførelsesforordningen, at forarbejdningsmetoderne er beskrevet, og der er betingelser for import af animalske biprodukter og afledte produkter fra tredjelande.​
 
Gennemførelsesforordning​​​en 142/2011 

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse om offentlig kontrol af fødevarer, foder, hø og halm, fødevarekontaktmaterialer, animalske biprodukter og afledte produkter ved ind- og udførsel mellem lande i samhandelsområdet og ved indførsel fra tredjelande samt straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Bekendtgørelse 611/2023 om kontrol ved ind- og udførsel af bl.a. ABP