Dyresundhedsloven

Dyresundhedsloven er en EU forordning om overførbare dyresygdomme, der skal anvendes fra den 21. april 2021 og er direkte gældende i hele EU.

Dyresundhedsloven skal suppleres med flere detaljer for at kunne anvendes. Der er derfor vedtaget en række supplerende forordninger til dyresundhedslovens forskellige dele.

Dyresundhedsloven er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed. Den 

Dyresundhedslov omtales også ofte som "AHL" (Animal Health Law).

Dyresundhedsloven ophæver og erstatter de eksisterende EU regler på dyresundhedsområdet. Derfor vil de bekendtgørelser, der implementerer de nuværende EU direktiver på dyresundhedsområdet, blive ophævede eller ændrede til kun at omfatte de nationale regler.

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger hænger sammen

Man skal være opmærksom på, at forordningerne skal ses i sammenhæng, dvs. at de regler der er fastsat i dyresundhedsloven ikke vil blive gentaget i de supplerende forordninger. Dette gælder også definitionerne. Så for at få overblikket over et emne, skal man sikre, at man læser både de relevante supplerende forordninger og dyresundhedsloven i sammenhæng. 

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger fastlægger reglerne om dyresundheden i EU. Dette omfatter blandt andet regler om:

  • Del I: generelle emner, herunder definitioner og listeopføring og kategorisering af de dyresygdomme, der er omfattet af reglerne
  • Del II: anmeldelse af dyresygdomme, samt overvågning og udryddelse af  dyresygdomme i EU, herunder hvilke der kan opnås sygdomsfri status for
  • Del III: det veterinære beredskab og bekæmpelse af dyresygdomme
  • Del IV, afsnit 1: for landdyr, avlsmateriale og animalske produkter: registrering og godkendelse af virksomheder og transportører, mærkning og  identifikation af dyr, sporbarhed og flytning dyr
  • Del IV: for akvakulturdyr: registrering og godkendelse af virksomheder, flytning af akvakulturdyr og produkter
  • Del V: dyresundhedsmæssige krav ved import fra tredjelande af levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter
  • Del VI: ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr. Denne del skal først anvendes fra 21. april 2026.

Dyresundhedsloven gælder direkte i Danmark

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger er lovgivning der gælder direkte i Danmark, men som visse steder skal suppleres med bekendtgørelser for at kunne anvendes. Der bliver derfor udarbejde supplerende bekendtgørelser, der gennemfører bestemmelser i dyresundhedsloven, hvor det er påkrævet. De eksisterende EU regler på dyresundhedsområdet er fortrinsvist direktiver, der er blevet implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelser.

Dyresundhedsloven ophæver og erstatter de eksisterende EU regler på dyresundhedsområdet. Derfor vil de bekendtgørelser, der implementerer de nuværende EU direktiver på dyresundhedsområdet, blive ophævede eller ændrede til kun at omfatte de nationale regler.

Læs mere

Udkast til forordninger, som er i høring på Kommissionens høringsportal eller oversendt til Europa-Parlamentet og Rådet, er tilgængelige på Høringsportalen.
Gå til Høringsportalen

Nedenfor kan du finde dyresundhedsloven og de supplerende forordninger, der er blevet vedtaget.

Se den visuelle oversigt over Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger (pdf)