Erstatnings- og taksationskommissioner

Erstatnings- og taksationskommissionerne behandler sager om udbetaling af erstatning og kompensation til minkvirksomheder, der har søgt om permanent nedlukning eller midlertidig lukning af deres minkvirksomhed, samt udbetaling af erstatning til følgeerhverv til dansk minkproduktion.

​​​​​Der er nedsat seks erstatnings- og taksationskommissioner til at behandle sager om erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink. Fire af disse erstatnings- og taksationskommissioner er nedsat regionalt til at behandle sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder, der ønsker permanent nedlukning.

Én kommission behandler sager for minkvirksomheder, der ønsker at genoptage minkdrift, når forbuddet mod hold af mink ophører. Der er yderligere nedsat én kommission til at behandle sager om kompensation til følgeerhverv til dansk minkproduktion. Derudover nedsættes fire regionale overerstatnings- og taksationskommissioner til at behandle eventuelle klagesager.

Bekendtgørelsen om erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv blev udstedt den 6. oktober og trådte i kraft den 15. oktober.

Kommissionernes formænd og medlemmer

Erstatnings- og taksationskommissionerne består af en formand og fire medlemmer.

Formændene har en juridisk kandidateksamen. Ministeren for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri har på nuværende tidspunkt beskikket 22 formænd, fortrinsvis med baggrund som dommere. Ministeren har desuden beskikket 139 medlemmer, som er indstillet af indstillingsberettigede organisationer. Medlemmerne er optaget på medlemslister til henholdsvis erstatnings-og taksationskommissionerne og overerstatnings- og taksationskommissionerne. Formændene udtager relevante medlemmer til behandling af hver enkelt sag.

De indstillingsberettigede organisationer er Dansk Pelsdyravlerforening A.M.B.A., Det Danske Minkerhverv, Landbrug & Fødevarer F.M.B.A., DI, Dansk Erhverv, Finans Danmark og FSR – danske revisorer.

Behandling af sager

Erstatnings- og taksationskommissionerne behandler sager om erstatning og kompensation som følge af midlertidigt forbud mod hold af mink til minkvirksomheder og følgeerhvervsvirksomheder på grundlag af en ansøgning, oplysninger fra Fødevarestyrelsen og oplysninger som indhentes fra virksomhederne.

Kommissionerne sekretariatsbetjenes af Minksekretariatet, der fungerer som en selvstændig enhed placeret i Trafikstyrelsen.

Bekendtgørelsen om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink er udstedt d. 18 december 2021 og trådte i kraft d. 20. december 2021.

Kommissionerne er påbegyndt sagsbehandlingen primo 2022, efter modtagelsen af ansøgninger fra minkvirksomhederne og følgeerhvervet til minkerhvervet.

Læs mere​ om sagsbehandlingsprocessen af minkvirksomheder og følgeerhverv (minksekretariatet.dk)