Ansøgning om erstatning efter den forenklede model

Inden den 31. december 2024 skal du eller din rådgiver udfylde og indsende ansøgningsblanketten ”Ansøgning om forenklet model for fuldstændig erstatning og kompensation for minkvirksomheder” igennem virk.dk og indsende følgende dokumenter til Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk:

Dokumenterne kan med fordel indsendes samlet.

Ved indgivelse af ansøgning om erstatning og kompensation efter den forenklede model, afsluttes din sag hos erstatnings- og taksationskommissionerne uden afgørelse om erstatning og kompensation. 

Ansøg om erstatning efter forenklet model (virk.dk)

Informationer til brug for sagsbehandlingen

Udover indsendelse af ansøgningsblanketten gennem virk.dk, skal minkvirksomheden udfylde og indsende anden nødvendig dokumentation for sagsoplysningen, før Fødevarestyrelsen kan påbegynde behandlingen af sagen. Informationen bruges til beregning af den fuldstændige erstatning og kompensation for permanent nedlukning af minkvirksomheden. Dette indebærer indsendelse af følgende oplysninger:

Oplysningsskema til forenklet erstatnings- og kompensationsmodel

Fødevarestyrelsen skal have et udfyldt oplysningsskema fra minkvirksomheden, da dette ligger til grund for sagsbehandlingen og udmålingen af den fuldstændige erstatning og kompensation efter den forenklede model. I forbindelse med udfyldelse af oplysningsskemaet, er det muligt at få en indikation af størrelsen på erstatningen. Dette fremkommer, når de relevante oplysninger er indtastet. Fødevarestyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at udregningen er udarbejdet på baggrund af de indtastede oplysninger og kan derfor afvige fra erstatningsbeløbet i forslaget til afgørelsen, da disse oplysninger kan blive ændret gennem Fødevarestyrelsens sagsbehandling.

Se vejledning til oplysningsskema v03.02 her

Oplysningsskema_v03.02

*Hvis oplysningsskemaet kommer med en fejlmeddelelse om at makroer er blokerede, efter at der er trykket "Tillad redigering”, så skal filen lukkes igen. Dernæst højreklikkes på filen og vælges ”Egenskaber”, hvorefter der sættes flueben ved ”Fjern blokering” nederst ud for kategorien ”Sikkerhed”. Herefter kan filen åbnes igen, hvor makroerne nu ikke længere er blokerede.

Tro- og love erklæring om antal fryserdyr fra 2020

Fødevarestyrelsen skal bruge en tro- og love erklæring på antallet af minkvirksomhedens optalte fryserdyr, som er fra minkproduktionen i 2020, da dette antal skal bruges til at fastsætte antal årligt producerede skind i minkvirksomheden, som indgår i erstatningen.

Se blanket for tro- og love erklæring om antal frysedyr fra 2020 her

Erklæring fra en revisor

Dokumentationen skal sendes sammen med en erklæring fra en godkendt revisor i henhold til en af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udarbejdet revisorinstruks.

Se revisorerklæring v03.01 her

Se revisorinstruks v03.01 her

Miljøgodkendelser for minkvirksomheden

Fødevarestyrelsen skal bruge minkvirksomhedens miljøgodkendelser, for at kunne kontrollere, at minkvirksomhedens produktion er i overensstemmelse hermed, da dette er en betingelse for udmåling og udbetaling af fuldstændig erstatning og kompensation efter den forenklede model. Minkvirksomheden skal indsende alle miljøgodkendelser, som var gældende den 4. november 2020, for alle de ejendomme, hvor minkvirksomheden har haft produktion.

Minkvirksomhedens årsregnskab 2019

Fødevarestyrelsen skal bruge minkvirksomhedens regnskab for 2019 til at validere de regnskabsrelaterede oplysninger, som ligger til grund for fuldstændig erstatning og kompensation efter forenklet model. Hvis minkvirksomheden har et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret 2019, skal det senest aflagte årsregnskab, som er afsluttet senest den 30. juni 2020, indsendes i stedet. I det tilfælde at det senest afsluttede regnskabsår er efter den 30. juni 2020, indsendes årsregnskabet fra det foregående år.

Dokumentation for eventuelle solgte levende avlsdyr og pelsning for tredjemand i 2019

Fødevarestyrelsen skal bruge dokumentation i form af fakturaer eller lignende for antallet af solgte avlsdyr i 2019. Hvis du anmoder om forhøjet tillæg for salg af avlsdyr, skal du også dokumentere den gennemsnitlige salgspris for solgte avlsdyr i 2015-2019.

Hvis du har pelset for tredjemand i 2019, skal dette også dokumenteres.

Eventuelle erklæringer fra adkomsthavere til minkhaller mv., hvis disse ikke ejes af minkvirksomheden

Hvis du både i 2019 og i 2020 udelukkende har haft produktion på en ejendom, som ikke er ejet af din minkvirksomhed, men en virksomhed uden egenproduktion af mink i 2020, så kan sagerne sambehandles i den forenklede model under visse betingelser.

Virksomhed uden egenproduktion af mink i 2020 og dennes rettighedshavere skal underskrive erklæringer om at afstå fra erstatning som følgeerhverv samt acceptere, at erstatning for minkhaller mv. opgøres sammen med din minkvirksomheds erstatningssag og udbetales til dig. Det er herefter et anliggende mellem jer hvordan erstatningen skal fordeles.

Se erklæring fra adkomsthaver

Se erklæring fra adkomsthavers rettighedshaver

Kort over ejendommen

Fødevarestyrelsen skal bruge et kort over ejendommen, som skal bruges i forbindelse med besigtigelsen og erstatning af minkvirksomhedens anlægsaktiver. På kortet skal de aktiver fremgår, som der søges erstatning for og som kan lokaliseres på et luftfoto.

Vejledning til produktion af kortudsnit v04

Hvad sker der efter ansøgningen?

Hvis du søger om erstatning og kompensation efter den forenklede model vil din sag hos erstatnings- og taksationskommissionen blive afsluttet uden afgørelse, og i stedet foretager Fødevarestyrelsen en opgørelse af din erstatning og kompensation for permanent nedlukning af din minkvirksomheds drift efter reglerne i bekendtgørelsen om forenklet model.

Fødevarestyrelsen begynder på sagsbehandlingen, når alle nødvendige dokumenter er modtaget. Du vil herefter blive kontaktet af SFT Erhvervsvurdering som bistår Fødevarestyrelsen med registrering og standsvurdering af minkvirksomheders aktiver. Du får mulighed for at kommentere på vurderingen, inden den oversendes til Fødevarestyrelsen, hvor den indgår som grundlag for erstatning for minkspecifikke anlægsaktiver. i Fødevarestyrelsen forslag til afgørelse

Du kan forvente i løbet af ca. 2-4 måneder efter, at du har indsendt ansøgning og nødvendige dokumenter, at få tilsendt et forslag til afgørelse, som du har mulighed for at acceptere eller afvise. Hvis sagsbehandlingen mod forventning kommer til at tage længere tid, vil du blive orienteret.

Hvis du accepterer forslaget

Hvis du accepterer Fødevarestyrelsens forslag til afgørelse, træffer Fødevarestyrelsen en endelig afgørelse, som ikke afviger fra forslaget. Erstatningen udbetales, når du har indsendt erklæring om at overdrage erstatningsberettigede aktiver til staten fri af rettighedshavere.

Hvis du afviser forslaget eller trækker ansøgningen tilbage

Hvis du afviser Fødevarestyrelsens forslag til afgørelse eller trækker din ansøgning, vil din sag hos Fødevarestyrelsen blive afsluttet og takseringen efter den skemalagte model hos erstatnings- og taksationskommissionen bliver genoptaget.

Klagemulighed efter accepteret forslag

En afgørelse, som du har accepteret, kan ikke påklages til andre administrative myndigheder, men afgørelsen kan genoptages, hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af væsentlig betydning, nye væsentlige retlige vurderinger, eller hvis der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl. Desuden kan der rejses sag ved domstolene.

Afslag på ansøgning

Fødevarestyrelsen kan afvise at behandle en ansøgning om opgørelse efter den forenklede model, f.eks. hvis den samlede erstatning er lavere end det beløb, som rettighedshavere, der ikke har frasagt sig udbetaling, har krav på. Minkvirksomhedens sag vil herefter gå tilbage til taksering efter den skemalagte model hos erstatnings- og taksationskommissionerne.