Forhøjet forskud på nedlukningserstatning

Minkvirksomheder, som tidligere har ansøgt om permanent nedlukning af deres minkvirksomhed, og som har haft egenproduktion af mink i 2020, kan nu søge om udbetaling af et forhøjet forskud på endelig nedlukningserstatning.

Dit forhøjede forskud på nedlukningserstatning afhænger af dit pelsindeks for 2017-2019. Pelsindekset er udarbejdet af Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. med en erklæring fra en godkendt revisor, der er udpeget af Fødevarestyrelsen.

For minkvirksomheder med pelsindeks 83,000 eller derover udgør forskuddet 65 kr. pr. det af Fødevarestyrelsen opgjorte antal hvalpe inkl. hanner i forbindelse med nedslagningen af mink som følge af COVID-19 pr. år i en 9-årig periode. Forskuddet på 65 kr. reguleres med pelsindekset, jf. nedenfor. Et tidligere udbetalt forskud vil blive fratrukket det opgjorte forhøjede forskud.

Hvis du har et pelsindeks over 100

Hvis dit pelsindeks er over 100,000, øges forskuddet på 65 kr. pr. hvalp inkl. hanner med 3,3275 kr. pr. indekspoint over 100,000, dog maksimalt til pelsindeks 105,000 svarende til 81,6375 kr. pr. hvalp inkl. hanner. Forskuddet tilbagediskonteres for en 8,5-årig periode med en årlig diskonteringsfaktor på 5,14 pct.

Hvis du har et pelsindeks under 100

Hvis dit pelsindeks er under 100,000, reduceres forskuddet på 65 kr. pr. hvalp inkl. hanner med 3,3275 kr. pr. indekspoint under 100,000. Forskuddet tilbagediskonteres for en 8,5-årig periode med en årlig diskonteringsfaktor på 5,14 pct.

Det er en betingelse for modtagelse af forskud, at minkvirksomheder med et pelsindeks under 89,000 over for Fødevarestyrelsen afgiver eller tidligere har afgivet en erklæring på tro og love om, at minkvirksomheden ikke har haft højere driftsomkostninger i 2019 end 245 kr. pr. mink.

Hvis du ikke har et pelsindeks eller du har et pelsindeks under 83

Hvis du ikke har et pelsindeks eller dit pelsindeks er under 83,000, kan du i stedet ansøge om et forskud på 6,725 kr. pr. det af Fødevarestyrelsen opgjorte antal hvalpe inkl. hanner pr. år i en 5-årig periode. Forskuddet vil så tilbagediskonteres for en 4,5-årig periode med en årlig diskonteringsfaktor på 5,14 pct. 

Betingelse​​r for udb​​etaling

For at Fødevarestyrelsen kan udbetale forhøjet forskud, skal du indsende:

  • Ansøgning om forhøjet forskud
  • Samtykkeerklæring fra minkvirksomheden
  • Samtykkeerklæring fra eventuelle rettighedshavere. Hver rettighedshaver skal udfylde og underskrive hver sin samtykkeerklæring.
  • Erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor

I ”Blanket til brug for ansøgning om forhøjet forskud på nedlukningserstatning” skal du udfylde oplysninger om din minkvirksomhed og evt. tidligere udbetalt forskud samt erklære dig på tro- og love om tilbagebetalingspåkrav udstedt af Europa-Kommissionen. Blanketten indsendes til Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk.  

Udbetaling af forhøjet forskud på nedlukningserstatning forudsætter, at du har modtaget samtykke fra samtlige rettighedshavere med tinglyste rettigheder i aktiver, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden samt eventuel til virksomheden tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accessorisk virksomhed.

Du skal sammen med samtykkeerklæringerne vedlægge en erklæring fra en godkendt revisor om, at samtlige rettighedshavere har givet samtykke.

Du kan finde samtykkeerklæringerne her

 

Ja, du kan godt søge forhøjet forskud, selvom du ikke har søgt forskud før. Du skal dog have søgt permanent nedlukning og have haft mink i 2020.  For at søge, skal du sende os en mail på mink@fvst.dk, og med ansøgningen for forhøjet forskud vedhæftet mailen. 

Fødevarestyrelsen udbetaler forskud på endelig nedlukningserstatning og kontakter minkavlere eller bemyndigede på vegne af minkavleren, hvis der mangler relevante dokumenter. ​

Hvis der er forhold, du ikke kan bekræfte, vil det efter omstændighederne være nødvendigt​ at foretage en næ​rmere sagsbehandling for at vurdere dine muligheder for at få forskud på nedlukningse​rstatning. Du skal rette henvendelse på mink@fvst.dk, hvis du bliver opmærksom på dette. 

Hvis du ikke får samtykke fra alle dine rettighedshavere med tinglyste rettigheder, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden eller i minkvirksomhedens ledige kapacitet og accesso​riske virksomhed, kan du ikke få forskud på nedlukningserstatning.

Ansøgningsblanketten til forhøjet forskud

Sådan gør du 

Find ansøgningsblanketten ved at klikke på overstående link "Ansøgningsblanketten til forhøjet forskud". 

Du ansøger om udbetaling af forhøjet forskud ved at udfylde og indsende ansøgningsblanketten til Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk. Du skal kun udfylde én blanket for alle dine besætninger inden for samme CVR-nummer.

I blanketten skal du ansøge om udbetaling af forhøjet forskud af nedlukningserstatning for permanent nedlukning af din minkvirksomhed og oplyse Fødevarestyrelsen om forhold, der er relevant for behandlingen af din sag.