Persondatabeskyttelse i Fødevarestyrelsen

Læs mere om, hvad databeskyttelsesforordningen betyder for dig, der benytter Fødevarestyrelsens hjemmeside.

​Formålet med databeskyttelsesforordningen er at styrke private personers rettigheder.

Vi har systematiseret borgeres og virksomheders henvendelser, så hvis du har spørgsmål omkring dine rettigheder, kan du kontakte vores Kundecenter. De vil sikre, at henvendelserne havner det samme sted, så alle henvendelser bliver behandlet kompetent og ensartet.

Kontakt Kundecentret - du kan både ringe og skrive

Læs vores persondatapolitik

Dataansvar

Fødevarestyrelsen behandler ofte personoplysninger, når vi varetager vores opgaver. Fødevarestyrelsens persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger. 

Fødevarestyrelsen er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk
CVR-nr.: 62534516
Telefon 72 27 69 00
Kontakt Fødevarestyrelsen

Indsamling og formål

Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen tager sig af reglerne på fødevare-, veterinær- og foderstofområdet. Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores lovbestemte forpligtelser.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • kontrol og tilsyn med primærproduktion, behandling og salg af fødevarer samt animalske produkter, avlsmateriale og animalske non-food-produkter.
 • kontrol og tilsyn med indførsel og udførsel af fødevarer samt levende dyr og produkter heraf.
 • kontrol og tilsyn på det dyrevelfærdsmæssige område.
 • forebyggelse af bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er primært:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail
 • bruger-ID
 • CPR-nummer
 • CVR-nummer
 • IP-adresse
 • domænenavn
 • fakturanumre
 • kreditnotanumre

Fødevarestyrelsen indsamler personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt til at opfylde vores lovbestemte forpligtelser.

Fødevarestyrelsen indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med anvendelse af de selvbetjeningsløsninger, som styrelsen stiller til rådighed, samt andre kanaler f.eks. modtagelse af telefoniske eller fysiske henvendelser.

Fødevarestyrelsen kan desuden på egen hånd henvende sig til dig og indsamle og behandle opdaterede personoplysninger i forbindelse med kontrol og validering af kontaktoplysninger og identitet for registranter ved opslag i CPR, CVR og CHR i de tilfælde, hvor det efter en konkret vurdering er nødvendigt for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende, hvilket er et krav ifølge bogføringslovgivningen og databeskyttelsesforordningen. Derfor er det også vigtigt, at du selv løbende indmelder ændringer i dine personoplysninger til Fødevarestyrelsen.

Informationssikkerhed

I Fødevarestyrelsen har informationssikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter data, systemer og services. Vi beskytter kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi skal sikre, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret, samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem.

For at beskytte dine oplysninger bedst muligt ved en eventuel ny databehandling, foretager vi en vurdering af, om vores behandling af dine oplysninger indebærer en høj risiko for dig.

Databehandleraftale

Vi indgår databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og gennem kontrakter sikrer vi, at vores databehandlere lever op til den standard for informationssikkerhed og databeskyttelse, som vi kræver.

Opbevaring af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. Selvom du f.eks. ophører din virksomhed, kan vi være forpligtet til at opbevare dine oplysninger jf. statens arkivregler eller regler om journaliseringspligt i lov om offentlighed i forvaltningen i mindst fem år. Hvis det f.eks. er oplysninger, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle krav, som måtte udspringe af et aftaleforhold, kan vi opbevare oplysningerne længere end fem år.

Oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens anvisninger for arkivalier.

Udlevering og videregivelse af personoplysninger

Fødevarestyrelsen udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller til anden kommerciel brug.

Fødevarestyrelsen videregiver personoplysninger til andre myndigheder som led i deres myndighedsudøvelse, til statistiske og videnskabelige formål samt forskningsformål. Derudover videregiver vi personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet i henhold til anden lovgivning - herunder aktindsigt ifølge offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Indsigtsret

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og hvilken behandling de bruges til. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger stiller vi af hensyn til dig og for at undgå uretmæssig indsigt krav om dokumentation for din identitet.

Hvis du anmoder om det, kan vi informere dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger, kan du skrive til Fødevarestyrelsen via vores kontaktformular. Angiv venligst "Indsigt i personoplysninger" som emne.

Gå til vores kontaktformular

Spørgsmål til vores behandling af personoplysninger kan rettes til vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@fvst.dk
 • På telefon: 93 59 70 11
 • Ved brev: Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup, att. "databeskyttelsesrådgiver"

Adgang til rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig, som er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Vi skal i så fald bede dig om at henvende dig til os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringer så hurtigt som muligt.

Ret til sletning

I særlige tilfælde kan du bede os om at slette oplysninger om dig, inden tidspunktet for Fødevarestyrelsens almindelige generelle sletning indtræder. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne.

Ret til begrænsning

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, medmindre formålet med behandlingen er at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandlingen af dine personoplysninger kan være en forudsætning for Fødevarestyrelsens myndighedsudøvelse og for, at du kan få din sag behandlet.

Cookies

De cookies, som vi anvender på Fødevarestyrelsens websites, anvendes blandt andet til indsamling af webstatistik, video, håndtering af afstemninger, sociale medier og log-in til jobportal.

Læs om cookies

Klager

Klager over Fødevarestyrelsens behandling af personoplysninger skal rettes til Datatilsynet eller departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Du har også mulighed for at indbringe sagen for domstolene.

Gå til Datatilsynets hjemmeside

Gå til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemmeside