Endelig nedlukningserstatning efter den skemalagte model

Du kan modtage erstatning for permanent nedlukning, hvis du har haft minkproduktion i 2018, 2019 eller 2020, eller hvis du har planlagt at opstarte en minkproduktion i 2020 eller 2021.

Der er nedsat erstatnings- og taksationskommissioner til at behandle den endelige nedlukningserstatning for hver minkvirksomhed. Bekendtgørelsen om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink trådte i kraft d. 20. december 2021. Erstatnings- og taksationskommissionerne er nedsat til behandling af ansøgninger.

Læs mere om Minksekretariatet og den endelige nedlukningserstatning (minksekretariatet.dk)

Læs Skattestyrelsens vejledning om beskatning af endelig nedlukningserstatning (pdf)

Vilkårserklæring i forbindelse med udbetaling af den endelige nedlukningserstatning

Fødevarestyrelsen udbetaler erstatning og kompensation til minkvirksomheder med egenproduktion af mink i 2018, 2019 og 2020 ved permanent nedlukning som følge af forbuddet mod hold af mink ("nedlukningserstatning"). Udbetalingen sker efter § 17 i bekendtgørelse nr. 1915 af 10. oktober 2021 om erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv.

Det er Fødevarestyrelsen, der forestår udbetaling af nedlukningserstatning på baggrund af erstatnings- og taksationskommissionens afgørelse vedr. minkvirksomheden om opgørelse og fordeling af nedlukningserstatningen blandt rettighedshavere i henhold til §§ 4-10, 12, 22 og 23 i nedlukningsbekendtgørelsen ("Afgørelsen"). Som dokumentation, for at minkvirksomheden har accepteret og/eller opfyldt vilkårene for udbetaling som oplistet i afgørelsen, som de modtager, skal minkvirksomheden sende vilkårserklæringer, herunder fra alle relevante rettighedshavere, til Fødevarestyrelsen.

Minkvirksomheden skal:

  1. indsende en underskrevet vilkårserklæring.
  2. indsende underskrevne erklæringer fra en eller flere relevante rettighedshavere (hvis nogen), der har rettigheder over de løsøreaktiver, der skal overtages og erstattes, og/eller rettigheder over de bygninger, bygningsinstallationer mv., der skal nedrives og erstattes.​

Dispensation vedrørende levende hegn på minkfarme

Fødevareministeren har den 21. juni 2022 meddelt en dispensation vedrørende levende hegn på minkfarme i henhold til § 8a, stk. 4, 2. pkt. i lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink (minkloven).

Læs dispensationen om levende hegn (pdf)

Spørgsmål og svar

Fødevarestyrelsen har fået oplyst af Skattestyrelsen, at udbetaling af erstatning og kompensation til danske minkavlere som udgangspunkt er skattepligtig indkomst og derfor skal oplyses til Skatt​estyrelsen. Fødevarestyrelsen indberetter til Skattestyrelsen i overensstemmelse med regler fastsat af Skatteministeriet om momsfrie honorarer og tilskud fra staten.

Det drejer sig om udbetaling af tempobonus, dvalekompensation, kompensation for ekstraordinære, rimelige omkostninger eller tab i forbindelse med aflivning af mink og kompensation for eget arbejde i forbindelse med aflivning af mink i zone 3, som Fødevarestyrelsen indberetter om.

Øvrige erstatninger og kompensationsudbetalinger indberettes ikke til Skattestyrelsen, og den enkelte modtager af udbetalingerne skal derfor selv sørge for at oplyse Skattestyrelsen om sådanne indtægter. Det drejer sig f.eks. om de 2021 og 2022 udbetalte skind- og driftstabserstatninger, hvilket efter Skattestyrelsens oplysning udgør skattepligtig indkomst.

Fødevarestyrelsen kan udveksle oplysninger om erstatninger og kompensationsudbetalinger med andre offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, til brug for kontrol af, om udbetalingerne indgår i den enkelte modtagers skattepligtige indkomst.

Ja, minkavlere kan frit disponere over bygninger, inventar mv. frem til erstatningens udbetaling, hvor staten som udgangspunkt overtager erstattede aktiver. Dispositionerne kan dog have betydning for erstatningen og udbetalingen.

Det følger af bekendtgørelsens § 26, at der ikke udbetales erstatning eller kompensation efter bekendtgørelsen, såfremt virksomheder i øvrigt har modtaget fuld erstatning eller kompensation​ for det pågældende aktiv eller omkostning eller har haft den pågældende indtjening.

Det betyder, at indtjening fra udlejning og andre indtægter fra erstatningsberettiget virksomhed skal modregnes i erstatningen. Indtjening fra anden virksomhedsaktivitet, der ikke er erstatningsberettiget, f.eks. anden landbrugsaktivitet, skal ikke modregnes.

Det gælder både minkvirksomheder, som modtager erstatning opgjort efter den såkaldte "skematiske model", og minkvirksomheder, som modtager erstatning opgjort efter principperne for ekspropriationserstatning.​

Det er ikke et vilkår for erstatningen, at minkvirksomhederne opretholder lejemål, som har været en forudsætning f​​or at drive virksomheden før nedslagningen i 2020.

Bekendtgørelsen om nedlukningserstatning indeholder regler om kompensation for omkostninger til vedligehold og passiv bevarelse i mellemperioden, indtil erstatnings- og taksationskommissionerne overtager erstattede aktiver. Kompensationen dækker virksomhedernes omkostninger til at opretholde ejerskabet til virksomhedens aktiver, frem til staten overtager​​ dem.

Det er således kun omkostninger, som er nødvendige for at opretholde ejerskabet til virksomhedens aktiver, frem til staten overtager dem, der kompenseres.

For pelsindekset 2017-2019 er det erstatnings- og taksationskommissionen, som efter en konkret vurdering​​ kan korrigere pelsindekset.

Det er en forudsætning for korrektionen​, at minkvirksomheden kan dokumentere, at det nævnte pelsindeks afviger væsentligt i forhold til skindkvaliteten af de mink, virksomheden forventes at ville have produceret i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2029.

Dette fremgår af § 4, stk. 3, i bekendtgørelsen om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. ​

Trafikstyrelsens Praksisportal

Praksisportalen giver adgang til de afgørelser fra erstatnings- og taksationskommissionerne eller overerstatnings- og taksationskommissionerne, som er offentliggjort af Trafikstyrelsen. Afgørelserne offentliggøres for at give borgerne mulighed for at få indblik i kommissionernes arbejde.

Se offentliggjorte afgørelser på Praksisportalen her