Den forenklede model

Du kan nu søge om erstatning og kompensation for permanent nedlukning af minkvirksomhedens drift via den forenklede model, hvis du er minkvirksomhed med egenproduktion af mink i 2020.

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på ca. 2-4 måneder, fra du har indsendt ansøgning og nødvendige dokumenter. Herefter vil du få tilsendt et forslag til afgørelse om erstatning og kompensation, som du kan acceptere eller afvise. Hvis sagsbehandlingen mod forventning kommer til at tage længere tid, vil du blive orienteret.

Hvad er den forenklede model?

Den forenklede model er en erstatningsmodel, hvor den endelige nedlukningserstatning opgøres ud fra kendte oplysninger om din minkvirksomhed og med brug af standardsatser og standardiserede opgørelsesmetoder. Der er således ikke mulighed for individuelle korrektioner i forhold til f.eks. potentielle afvigelser i produktionen i 2021-2029.

Hvis du ikke har planer om at søge om at få forhøjet din produktion i forhold til det antal dyr, du havde ved nedslagningen i 2020, og hvis dit 2019-regnskab afspejler et almindeligt omkostningsniveau, så er den forenklede model måske en god og hurtig løsning for dig.

Se Faktaark om elementerne i den forenklet model her (pdf)

Læs Skattestyrelsens vejledning om beskatning af endelig nedlukningserstatning (pdf)

Betingelser for at få erstatning efter den forenklede model

  • Du har haft minkproduktion i 2020, og
  • Du har rettidigt ansøgt om nedlukningserstatning, og
  • Erstatnings- og taksationskommissionen har ikke allerede foretaget besigtigelse af din minkvirksomhed, og
  • Du har haft hele eller en del af din minkproduktion i bygninger, som du selv eller en anden minkvirksomhed ejer

eller

  • Din minkproduktion i både 2019 og 2020 er udelukkende sket fra minkhaller på en anden ejendom, hvor ejeren er villig til at opgive sin egen ret til nedlukningserstatning som følgeerhverv og lade minkhaller mv. indgå i din minkvirksomheds erstatningsopgørelse.

Det bemærkes, at Fødevarestyrelsen vil afvise at behandle en ansøgning om opgørelse efter den forenklede model, hvis den samlede erstatning er lavere end det beløb, som rettighedshavere, der ikke har frasagt sig udbetaling, har krav på. Sagen vil i så fald gå tilbage til at blive takseret efter den skematiske model hos erstatnings- og taksationskommissionerne.

Ansøg om erstatning efter forenklet model

Inden den 31. december 2024 skal du eller din rådgiver udfylde og indsende ansøgningsblanketten ”Ansøgning om forenklet model for fuldstændig erstatning og kompensation for minkvirksomheder” på virk.dk og indsende nødvendige dokumenter til Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk.

Læs her om ansøgningsmateriale samt vigtig information om at ansøge efter den forenklede model her

Ansøg om erstatning efter forenklet model (virk.dk)

Spørgsmål og svar

Du kan forvente at modtage et forslag til afgørelse ca. to-fire måneder efter, at du har ansøgt og indsendt nødvendige dokumenter.

Din erstatning udbetales, når du har accepteret forslaget til afgørelse og indsendt erklæring om, at du vil opfylde vilkårene i afgørelsen om at overdrage aktiverne til staten.

Valg af forenklet model medfører hurtigere behandling af din sag.

Du kan forvente i løbet af ca. to-fire måneder efter, at du har indsendt ansøgning og nødvendige dokumenter, at få tilsendt et forslag til afgørelse, som du har mulighed for at acceptere eller afvise.

Hvis du ikke har planer om at søge om at få forhøjet din produktion i forhold til det antal dyr, du havde ved nedslagningen i 2020, og hvis dit 2019-regnskab afspejler et almindeligt omkostningsniveau, så er den forenklede model måske en god og hurtig løsning for dig.

Ligesom i den skemalagte model begynder Bygningsstyrelsen forberedelse af nedrivningen, når du har fået udbetalt erstatning.

Da du sandsynligvis vil få en hurtigere udbetaling af erstatning hvis du vælger forenklet model, vil du derfor sandsynligvis få nedrevet minkhaller mv. hurtigere.

I modsætning til den skemalagte model er det ikke muligt at udtage aktiver mod betaling af dagsværdien. Til gengæld er det kun aktiver med standardpriser og -levetider, som du får erstatning for, og som staten nedriver eller overtager. F.eks. får du ikke erstatning for din minilæsser, og den overtages heller ikke af staten.

Du kan se oversigten over aktiver med standardpriser og -levetider på vores hjemmeside.

Fødevarestyrelsen fremsender et forslag til afgørelse om erstatning. Kun hvis minkvirksomheden accepterer forslaget, træffer Fødevarestyrelsen endelig afgørelse.

En afgørelse, som du har accepteret, kan ikke påklages. Afgørelsen kan genoptages, hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af væsentlig betydning, nye væsentlige retlige vurderinger, eller hvis der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl. Desuden kan der rejses sag ved domstolene.

Ansøgning om forenklet model

Det er en række ting du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at søge om erstatning og kompensation efter den forenklede model. 

Læs mere om ansøgning efter forenklet model her