Kontrolkampagner - foder

Udover den almindelige kontrol sætter Fødevarestyrelsen også fokus på særlige områder med dybdegående kontrolkampagner og forskellige mindre kontrolprojekter.

Vi vælger kampagner ud fra risikoen og behovet

Fødevarestyrelsen udvælger områder til kampagnekontrol ud fra en risiko- og behovsvurdering. En risiko kan i denne sammenhæng være alt fra f.eks. et kendt problem indenfor et givent område til et ønske om at afdække, eller indsamle større viden om specifikke forhold.

Fødevarestyrelsen prioriterer det kommende års kampagner efter resultatet af risiko- og behovsvurderingen, men kan i årets løb omprioritere og justere den oprindelige plan, hvis det er hensigtsmæssigt.

Sådan gennemfører vi kampagnerne

Kampagnerne gennemføres af en eller flere tilsynsførende og kan enten afvikles som særskilte kontroller eller i forbindelse med den ordinære kontrol. Alt efter kontrollens formål kan kontrollen omfatte:
  • Inspektion af de fysiske forhold
  • Kontrol af dokumenter
  • Prøvetagning

eller en hvilken som helst kombination af de nævnte kontrolmetoder.

Vejledning om reglerne er også en del af kampagnekontrollen.

Kampagnerne er uanmeldte

Kampagner gennemføres typisk som uanmeldt kontrol - det vil sige, at den enkelte kontrol ikke er varslet på forhånd.

Tilmeld dig nyheder om kontrolkampagner