Kontrol af foder og hygiejne på landbrug

Hvert år udføres ca. 400 kontroller af foder og hygiejne på landbrugsbedrifter mv. Kontrollen udføres af Landbrugsstyrelsen på vegne af Fødevarestyrelsen. I det følgende kan du læse, hvordan kontrollen forløber.

Kontrollen er uanmeldt og du har pligt til at hjælpe

I forbindelse med kontrollen har myndigheden adgang til driftsbygninger og arealer uden retskendelse. Kontrolløren har dog ikke adgang til privat bolig eller have uden ejerens tilladelse.

Den ansvarlige for bedriften har pligt til at hjælpe under kontrollen, f.eks. ved at vise rundt og finde dokumenter frem.

Årsag til kontrollen

Formålet med kontrollen er at kontrollere, at relevante lovgivning om foder og fødevarer overholdes på bedriften. Kontrollen er stikprøvebaseret. Det betyder, at du er udtaget tilfældigt blandt andre landbrug med samme dyreart eller i gruppen af bedrifter, som er udtaget til kontrol med konditionalitet. 

Foder- og fødevarelovgivningen skal medvirke til, at foderet ikke skader dyrene og sikre, at de fødevarer du producerer - både animalske (kød, mælk og æg) og vegetabilske (korn, grøntsager, frugt mv.) - ikke er til fare for de mennesker, der spiser dem.

Hvad ser kontrollen på?

Kontrollen ser blandet andet på reglerne for foder- og fødevarehygiejne, regler for tilsætningsstoffer og uønskede stoffer i foder samt regler for brug af animalsk foder.

Kontrollen vil ofte starte i foderladen og evt. blanderum. Herefter vil I gå i stalden og se på det foder, som dyrene får. Du vil blive spurgt til dine arbejdsgange og praksis for håndtering og blanding af foder. Du kan også bliver spurgt om eventuelle blandeopskrifter samt til sporbarhed på foderet og i nogle tilfælde skal du vise fakturaer for indkøbt foder.

Kontrollen kan tage prøver af dit foder

I forbindelse med kontrollen bliver der i nogle tilfælde taget en eller flere prøver af dit foder. Foderet analyseres på Fødevarestyrelsens laboratorium for indhold af tilsætningsstoffer, pesticider, toksiner eller andre parametre. Foderprøverne bliver som hovedregel udtaget af hjemmedyrket eller hjemmeblandet foder, og oftest i blandekar/foderblander eller færdigvaresilo. Men foderprøverne kan også tages direkte i krybben hos dyrene.

Når prøven er færdigbehandlet, får du resultatet tilsendt. Samtidigt får du besked, om der er bemærkninger til analyseresultatet.

Kontrolrapp​​ort

Efter kontrollen bliver der udfyldt en kontrolrapport elektronisk. Herefter får du tilsendt et brev med besked om, hvorvidt alt er i orden, eller om der er konstateret problemer i forhold til lovgivningen.

Hvis kontrollen vis​er, at reglerne er overtrådt, vil du modtage et brev med oplysninger om hvilke bestemmelser i lovgivningen, der er overtrådt. Normalt har du herefter to uger til at komme med bemærkninger til de konstaterede forhold. Bemærkningerne vil indgå i Fødevarestyrelsens videre vurdering af sagen.

Kontrollen følger faste instrukser

Kontrollen og den efterfølgende sagsbehandling følger en fast instruks.

Du kan finde instruks for kontrol af foder- og fødevarehygiejne på landbrug på Landbrugsstyrelsens hjemmeside