Kontrol af tredjepartscertificerede fodervirksomheder

Foder- og fødevarevirksomheder kan søge om at blive registreret som 3.-partscertificerede af Fødevarestyrelsen. Ordningen er frivillig.

Virksomhederne kan få automatisk og permanent nedsat kontrolfrekvens, og ved kontrollerne vil de tilsynsførende inddrage resultaterne fra den kontrol, som certificeringsorganet har udført.

Hvornår kan din v​irksomhed få kontr​ol som 3.-partscertificeret?

Virksomheden skal have en standard-kontrolfrekvens på mindst 1 årligt kontrolbesøg. Kontrolfrekvensen nedsættes som udgangspunkt med 1 kontrolbesøg årligt, men frekvensen kan kun nedsættes til 0,​5 (kon​trolbesøg hvert andet år). Se kontrolfrekvenserne længere nede på siden.

Virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal være certificeret af en tredjepart - det vil sige et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at certificere efter den eller de standarder, som udgør grundlaget for kvalitetsstyringssystemet.

Den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet skal dække alle virksomhedens foder- eller fødevareaktiviteter, herunder de krav i foder- eller fødevarelovgivningen, der gælder for aktiviteterne.

De lovgivningsmæssige krav til eksport, import  samt økologi behøver dog ikke være en del af det certificerede kvalitetsstyringssystem. Det skyldes primært, at økologikontrollen i Danmark foretages af statslige kontrolmyndigheder, samt at der ifølge økologiforordningen skal foretages mindst 1 årlig kontrol af økologiaktiviteterne. Fødevarestyrelsen kontrollerer desuden mindst en gang årligt virksomhedernes aktiviteter i forbindelse eksport til og import fra tredjelande.

Det indebærer, at Fødevarestyrelsens kontrol af økologi, eksport og import som udgangspunkt skal ske uændret, men eventuelle relevante resultater fra tredjeparts-audit kan naturligvis inddrages i kontrollen.

Fødevarestyrelsen kan tillade, at andre fødevare- eller foderaktiviteter ikke er omfattet af det certificerede kvalitetsstyringssystem,

  • hvis aktiviteten kun udgør en meget begrænset del af virksomhedens samlede foder- eller fødevareaktiviteter og
  • aktiviteten ikke har direkte betydning for foder- eller fødevaresikkerheden. Det kan f.eks. dreje sig om salg af mindre mængder færdigpakkede varer fra andre virksomheder (handelsvarer).

Virksomheden skal være opmærksom på, hvad de enkelte standarder dækker. Virksomheden kan godt være certificeret efter en standard/flere standarder, der ikke dækker alle lovgivningsområder. Virksomheden skal tage stilling til, om f.eks. aktiviteter i forbindelse med mærkning er dækket af virksomhedens certificerede kvalitetsstyringssystem. 

Du kan sende din ansøgning via virk.dk under siden "Ansøgning som 3. partscertificeret".

Du skal vedlægge en række dokumenter ved ansøgningen for at dokumentere, at du opfylder kravene. Læs mere om krav og dokumentation i bekendtgørelsen, som du kan finde et link til under "Lovstof" nederst på siden.

Hvis du oplever problemer, så skriv til 3.partscertificerede-virksomheder@fvst.dk

Fødevarestyrelsen vil behandle din ansøgning, og du vil blive registreret, hvis du opfylder betingelserne. Hvis du ikke opfylder betingelserne, vil vi kontakte dig og forklare, hvad der mangler for, at du eventuelt kan blive registreret.

Fødevarestyrelsen vil især ved den første kontrol kontrollere, om den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet dækker de aktiviteter, der er med i registreringen.

Ved kontrollerne vil den tilsynsførende gennemgå den eller de seneste auditrapporter udarbejdet af certificeringsorganet sammen med dig. Den tilsynsførende vil blandt andet vurdere, om der er emner, hvor kontrollen kan reduceres, fordi certificeringsorganet allerede har set på det og fundet det i orden. Den tilsynsførende kan så fokusere på andre emner. Både certificeringsorganet og Fødevarestyrelsen udfører kontrollen som stikprøvekontrol.

I kan hjælpe til med, at kontrollerne bliver så effektive som muligt.

 Den tilsynsførende vil sammen med jer orientere sig i kvalitetsstyringssystemet, certifikater og de seneste auditrapporter fra certificeringsorganerne. Det er derfor vigtigt, at I deltager aktivt med medarbejdere, der har godt kendskab til kvalitetsstyringssystemet og certificeringen.

 I skal kunne redegøre for,

  • hvilke dele af kvalitetsstyringssystemet, der er er gennemgået af certificeringsorganet og dermed er certificeret og vise,
  • hvor man kan se i auditrapporterne, at emnerne er kontrolleret af certificeringsorganet.  

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis I kan vise, hvilke emner certificeringsorganet har auditeret for nyligt. Den tilsynsførende vil herefter vurdere, om kontrollen kan reduceres for de emner -  med mindre, der h​​ar været afvigelser eller emnet skal kontrolleres af anden grund.

 Hvis der er afvigelser i auditrapporten, skal I kunne vise den tilsynsførende, hvordan I har fulgt op.

Læs mere om certificeringsorganer

Certificeringen af virksomheden, skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som enten er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse eller medlem af IAF (International Accreditation Forum). 

Medlemmer af EA (European co-operation for Accreditation)