Animalsk foder

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet

Forordningerne om animalske biprodukter nr. 1069/2009 og 142/2011 indeholder regler om, hvilke typer af kategori 3-materiale der må anvendes til fremstilling af fodermidler, og hvordan det skal forarbejdes, før det kan anvendes til foder. Reglerne omfatter alt materiale fra dyr, som ikke kan eller skal anvendes som fødevarer – dvs. animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. 

Forordningen om animalske biprodukter (1069/2009) og gennemførelsesforordningen (142/2011) gælder for alle animalske biprodukter og afledte produkter, herunder animalsk foder.

Foderlovgivning, f.eks. foderhygiejneforordningen (183/2005) og markedsføringsforordningen (767/2009) gælder for alt foder, herunder animalsk foder.

Foderforbuddet i TSE-forordningen (999/2001) gælder for animalsk foder, herunder animalske biprodukter og afledte produkter til fremstilling af foder.

Animalsk foder er derfor omfattet af al den ovennævnte lovgivning.

figur foder.animalsk foder. ABP og afledte produkter

Læs mere om animalske biprodukter her

Kategori 3-materiale skal som udgangspunkt forarbejdes på et forarbejdningsanlæg, hvis det skal anvendes til fremstilling af foder til opdrættede dyr. Forarbejdningsanlægget skal være godkendt efter artikel 24, stk. 1, litra a) i forordningen om animalske biprodukter.

Læs mere om godkendelse og registrering af en biproduktvirksomhed

Det er kun kategori 3-materiale, der er omhandlet i Forordning 1069/2009, artikel 10, litra a)-m), som kan anvendes til fremstilling af fodermidler.

Kategori 3-materiale må ikke anvendes til fremstilling af fodermidler, hvis det er så fordærvet, at det udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed.

Kravene til fremstilling af fodermidler af animalsk oprindelse fremgår alle af bilag X i Forordning 142/2011.

Følgende mikrobiologiske krav gælder for fodermidler:​

Prøver af slutprodukterne, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra forarbejdningsanlægget, skal overholde følgende krav:

 • salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
 • enterobakterier: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

hvor:

 • n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges
 • m = tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m
 • M = maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover
 • c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.


De mikrobiologiske krav gælder dog ikke for afsmeltet fedt eller fiskeolie fra forarbejdning af animalske biprodukter, hvis der udtages prøver af det forarbejdede animalske protein, der fremkommer under samme forarbejdningsproces, for at sikre, at disse krav er overholdt.

Der er krav om at animalske biprodukter fra kød og ​​kødprodukter, skal​​ transporteres ved højst 7°C., når produkterne:

 • ikke længere er bestemt til konsum, og
 • de skal anvendes til fremstilling af fodermidler.

​Andre typer uforarbejdet Kategori 3-mater​iale, der​​ skal anvendes til fremstilling af fodermidler, skal:

 • oplagres og transporteres nedkølet, frosset el​​​ler ensileret, medmindre
 • det forarbejdes indenfor 24 timer efter indsamlingen eller afslutningen på oplagringen, og
 • den efterfølgende transport skal foregå i transportmidler, hvor oplagringstemperaturen holdes. 

Foderforbuddet indeholder regler for forebyggelse af kogalskab og lignende sygdomme hos andre dyrearter. Der er derfor supplerende regler for fremstilling af fodermidler og foderblandinger for at sikre, at der ikke er indhold af uautoriserede animalske bestanddele i foder.  
 
Foderforbuddet har klare regler for, hvilke typer af animalske fodermidler der må fodres til hvilke dyrearter. Dette er illustreret i skemaet herunder

Klar adskillelse mellem autoriserede og uautoriserede animalske bestanddele i foder gælder for hele jord til bord-kæden, gældende fra slagteri/opskæringsvirksomheder, forarbejdning, fremstilling af foderblandinger, håndtering hos primærbedrifter samt transporten i alle led. Der er hos de enkelte virksomhedstyper forskellige krav til godkendelse, registrering og tilladelse. 

 

Tabel der viser forskellige slags foder af animalsk oprindelse, samt hvilke dyr det må fodres til. Forarbejdet animalsk protein af drøvtyggere må fodres til selskabsdyr og pelsdyr. Blodprodukter af drøvtyggere må fodres til selskabsdyr og pelsdyr. Kollagen og gelatine af drøvtyggere må fodres til heste med flere, grise, fjerkræ, insekter, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr. Hydrolyseret protein af drøvtyggere undtagen huder og skind må fodres til selskabsdyr og pelsdyr. Forarbejdet animalsk protein af ikke-drøvtyggere - dog ikke af gris, fjerkræ, insekter eller fisk - må fodres til akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr. Fiskemel må fodres til alle, undtagen unge drøvtyggere. Forarbejdet animalsk protein af insekter må fodres til grise, fjerkræ, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr. Forarbejdet animalsk protein af grise må fodres til fjerkræ, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr. Forarbejdet animalsk protein af fjerkræ må fodres til grise, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr. Blodprodukter af ikke drøvtyggere samt dicalciumphosphat og tricalciumphosphat må fodres til alle ikke-drøvtyggere. Hydrolyseret protein af ikke-drøvtyggere, huder og skind af drøvtyggere, kollagen og gelatine af ikke-drøvtyggere, æg og ægprodukter, mælk, mejeriprodukter, råmælk (colostrum) og afsmeltet fedt må fodres til alle dyr. Køkken- og madaffald der er kategori 3-materiale må fodres til pelsdyr. Fast by-affald må ikke fodres til nogle dyr. Fiskemel til unge drøvtyggere er kun tilladt i mælkeerstatninger. Afsmeltet fedt, køkken- og madaffald og fast by-affald er ikke omfattet af foderforbuddet, men det er alle de andre fodermidler. Fodermidlerne af forarbejdet animalsk protein er omfattet af kannibalismeforbuddet. Der var en lempelse af foderforbuddet i 2021 som omfattede kollagen og gelatine af drøvtyggere samt forarbejdet animalsk protein af insekter, grise og fjerkræ.

Se tabellen 'Fodring af dyr med foder af animalsk oprindelse' i større format

Se hele kæden på denne side om animalske biprodukter til foder fra slagterier/opskæringsvirksomheder.

Foruden reglerne i foderforbuddet om​, hvilke fodermidler der må fodres til hvilke dyrearter, er der i forordningen om animalske biprodukter forbud mod fodring med forarbejdet animalsk protein produceret af en art, til samme dyreart.

Det er eksempelvis forbudt at fodre opdrættede laks med forarbejdet animalsk protein fremstillet af opdrættede laks.