Animalsk foder

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet

Forordningerne om animalske biprodukter nr. 1069/2009 og 142/2011 indeholder regler om, hvilke typer af kategori 3-materiale der må anvendes til fremstilling af fodermidler, og hvordan det skal forarbejdes, før det kan anvendes til foder. Reglerne omfatter alt materiale fra dyr, som ikke kan eller skal anvendes som fødevarer – dvs. animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. 

Forordningen om animalske biprodukter (1069/2009) og gennemførelsesforordningen (142/2011) gælder for alle animalske biprodukter og afledte produkter, herunder animalsk foder.

Foderlovgivning, f.eks. foderhygiejneforordningen (183/2005) og markedsføringsforordningen (767/2009) gælder for alt foder, herunder animalsk foder.

Foderforbuddet i TSE-forordningen (999/2001) gælder for animalsk foder, herunder animalske biprodukter og afledte produkter til fremstilling af foder.

Animalsk foder er derfor omfattet af al den ovennævnte lovgivning.

figur foder.animalsk foder. ABP og afledte produkter

Læs mere om animalske biprodukter her

Kategori 3-materiale skal som udgangspunkt forarbejdes på et forarbejdningsanlæg, hvis det skal anvendes til fremstilling af foder til opdrættede dyr. Forarbejdningsanlægget skal være godkendt efter artikel 24, stk. 1, litra a) i forordningen om animalske biprodukter.

Læs mere om godkendelse og registrering af en biproduktvirksomhed

Det er kun kategori 3-materiale, der er omhandlet i Forordning 1069/2009, artikel 10, litra a)-m), som kan anvendes til fremstilling af fodermidler.

Kategori 3-materiale må ikke anvendes til fremstilling af fodermidler, hvis det er så fordærvet, at det udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed.

Kravene til fremstilling af fodermidler af animalsk oprindelse fremgår alle af bilag X i Forordning 142/2011.

Følgende mikrobiologiske krav gælder for fodermidler:​

Prøver af slutprodukterne, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra forarbejdningsanlægget, skal overholde følgende krav:

 • salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
 • enterobakterier: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

hvor:

 • n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges
 • m = tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m
 • M = maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover
 • c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.


De mikrobiologiske krav gælder dog ikke for afsmeltet fedt eller fiskeolie fra forarbejdning af animalske biprodukter, hvis der udtages prøver af det forarbejdede animalske protein, der fremkommer under samme forarbejdningsproces, for at sikre, at disse krav er overholdt.

Der er krav om at animalske biprodukter fra kød og ​​kødprodukter, skal​​ transporteres ved højst 7°C., når produkterne:

 • ikke længere er bestemt til konsum, og
 • de skal anvendes til fremstilling af fodermidler.

​Andre typer uforarbejdet Kategori 3-mater​iale, der​​ skal anvendes til fremstilling af fodermidler, skal:

 • oplagres og transporteres nedkølet, frosset el​​​ler ensileret, medmindre
 • det forarbejdes indenfor 24 timer efter indsamlingen eller afslutningen på oplagringen, og
 • den efterfølgende transport skal foregå i transportmidler, hvor oplagringstemperaturen holdes. 

Foderforbuddet indeholder regler for forebyggelse af kogalskab og lignende sygdomme hos andre dyrearter. Der er derfor supplerende regler for fremstilling af fodermidler og foderblandinger for at sikre, at der ikke er indhold af uautoriserede animalske bestanddele i foder.  
 
Foderforbuddet har klare regler for, hvilke typer af animalske fodermidler der må fodres til hvilke dyrearter. Dette er illustreret i skemaet herunder

Klar adskillelse mellem autoriserede og uautoriserede animalske bestanddele i foder gælder for hele jord til bord-kæden, gældende fra slagteri/opskæringsvirksomheder, forarbejdning, fremstilling af foderblandinger, håndtering hos primærbedrifter samt transporten i alle led. Der er hos de enkelte virksomhedstyper forskellige krav til godkendelse, registrering og tilladelse. 

 

Oversigt over fodring af dyr af animalsk oprindelse

Se tabellen 'Fodring af dyr med foder af animalsk oprindelse' i større format

See the table: Feeding feed of animal origin to farmed animals (in English)

Se hele kæden på denne side om animalske biprodukter til foder fra slagterier/opskæringsvirksomheder.

Foruden reglerne i foderforbuddet om​, hvilke fodermidler der må fodres til hvilke dyrearter, er der i forordningen om animalske biprodukter forbud mod fodring med forarbejdet animalsk protein produceret af en art, til samme dyreart.

Det er eksempelvis forbudt at fodre opdrættede laks med forarbejdet animalsk protein fremstillet af opdrættede laks.