Petfood

​Petfood-virksomheder, som fremstiller foder til selskabsdyr af animalsk materiale, skal være godkendt efter forordningen om animalske biprodukter

Petfood-virksomheder skal følge reglerne for animalske biprodukter, når der anvendes animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr.

Læs mere generelt om animalske biprodukter

Nogle produkter er undtaget restriktionerne i forordningen for animalske biprodukter

Nogle produkter kan bringes i omsætning uden restriktioner i henhold til forordningen. Det gælder forarbejdet foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben som er fremstillet og emballeret i overensstemmelse med specifikke EU-regler eller som er blevet underkastet veterinærkontrol på et grænsekontrolsted.

Sådan gør du

Petfoodvirksomheder skal godkendes efter artikel 24, stk. 1, litra e i forordningen om animalske biprodukter (1069/2009). Der er krav om egenkontrol efter HACCP-principperne.

Læs mere om egenkontrol for animalske biprodukter og HACCP-principperne

Ved godkendelse skal petfoodvirksomheder opfylde kravene som er beskrevet i Gennemførelsesforordningen 142/2011 i artikel 19 og bilag IX, kapitel I samt artikel 24 bilag XIII.

Indretning

Petfood-virksomheder som fremstiller foder til selskabsdyr skal have passende faciliteter til fuldstændig sikker oplagring og behandling af de modtagne råvarer og produkter. Ikke anvendt animalsk materiale og rester skal bortskaffes efter reglerne i forordningen om animalske biprodukter.

Der er specifikke betingelser for fremstillingen af forarbejdet foder, råt foder samt for tyggepinde og tyggeben til selskabsdyr.

Petfood må kun fremstilles af kategori-3 materiale. Der er forskel på, hvilke typer af kategori 3-materiale der må anvendes til fremstilling af henholdsvis forarbejdet foder til selskabsdyr og råt foder til selskabsdyr. Disse er beskrevet i Gennemførelsesforordningen (142/2011) Bilag XIII, kapitel II, punkt 1 og 2.

Råt petfood

Råt foder til selskabsdyr må fremstilles af kategori 3-materiale omhandlet i forordningens artikel 10, litra a og litra b, nr. i og ii:

  • slagtekroppe og dele af dyr, der er slagtet eller, når det drejer sig om vildt, kroppe eller dele af dyr, der er nedlagt, og som i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen er egnede til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum
  • slagtekroppe og følgende dele, der stammer enten fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og som er fundet egnet til slagtning til konsum efter en undersøgelse før slagtning, eller kroppe og følgende dele af dyr fra vildt, der er nedlagt med henblik på konsum, i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen:
    • slagtekroppe eller kroppe og dele af dyr, som i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen er erklæret uegnede til konsum, men som ikke har udvist tegn på sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr
    • fjerkræhoveder

Forarbejdet petfood samt tyggepinde og tyggeben

Forarbejdet petfood, tyggepinde og tyggeben må fremstilles af kategori 3-materiale, med undtagelse af de animalske biprodukter nævnt i artikel 10 litra n, o og p i biproduktforordningen. Man kan også bruge importeret kategori 1-materiale, hvis det består af animalske biprodukter fra dyr, der er blevet underkastet en ulovlig behandling. Det er f.eks. animalske biprodukter importeret fra USA, fra kvæg som har fået væksthormoner.

Dåsefoder til selskabsdyr skal underkastes varmebehandling til en Fc-værdi på mindst 3. For andet forarbejdet foder til selskabsdyr gælder at det skal:

  • underkastes varmebehandling med opvarmning af slutproduktet til mindst 90 °C overalt i produktet
  • underkastes varmebehandling med opvarmning af de animalske ingredienser til mindst 90 °C eller
  • fremstilles af animalske biprodukter eller afledte produkter som har undergået varmebehandling til mindst 90 °C overalt i produktet eller være fremstillet af visse afledte produkter, som angivet i Bilag XIII kapitel II, punkt 3, litra b, nr. iii

Af Gennemførelsesforordningens Bilag XIII, kapitel II, punkt 3, nr. iv og v fremgår det, at andre metoder, såsom fermentering eller tørring, kan tillades. Det skal sikres, at foderet ikke udgør nogen risiko for folke- og dyresundheden.

Tyggepinde og tyggeben skal underkastes en behandling, der er tilstrækkelig til at destruere patogener, herunder salmonella.

Der er defineret mikrobiologiske krav i Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel II. Der skal udtages stikprøver til analyse af, om produkterne lever op til mikrobiologiske krav for salmonella- og enterobakterier.

Stikprøver til udtagelse for salmonella eller enterobakterier skal udtages under fremstillingen og/eller underoplagringen, inden afsendelsen.

Der er ikke krav om udtagning af prøver ved fremstilling af dåsefoder samt ved fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr, der er blevet behandlet i overensstemmelse med punkt 3, litra b, nr. v. 

Prøverne skal overholde følgende normer hvis der er tale om forarbejdet foder, tyggepinde og tyggeben:

salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

enterobakterier: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

For råt foder gælder følgende normer:

salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

enterobakterier: n = 5, c = 2, m = 500 i 1 g, M = 5000 i 1 g

hvor:

n = antallet af udtagne prøver der skal undersøges
m = tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere prøver ikke overstiger m
M = maksimumværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover
c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder

 

Animalske smagsforstærkere er flydende eller dehydrerede afledte produkter, der anvendes til at øge den smagsmæssige værdi af foderet. De animalske smagsforstærkere til petfood må fremstilles af animalske biprodukter, der i uforarbejdet stand kan anvendes som råvare til forarbejdet foder.​

Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel III stiller specifikke krav til fremstilling af animalske smagsforstærkere til anvendelse ved fremstilling af foder til selskabsdyr.  

De animalske smagsforstærkere skal være behandlet på en sådan måde, at produktet overholder de mikrobiologiske normer beskrevet tidligere (Se under Mikrobiologiske normer) for forarbejdet foder til selskabsdyr.