IUU - Illegalt, Urapporteret og Ureguleret fiskeri

IUU betyder Illegalt, Urapporteret og Ureguleret fiskeri. Reglerne er EU regler, og de har til formål at forebygge og standse Illegalt, Urapporteret og Ureguleret fiskeri. Derigennem bidrager EU til at beskytte havenes bestande af fisk. Fødevarestyrelsen laver IUU kontrol på sendinger med fisk og fiskevarer, som indfortoldes i Danmark.

Alle sendinger af vildtfangne fisk og fiskevarer lavet af vildtfangne fisk, der importeres fra tredjelande samt fra Færøerne, Grønland, Island og Norge og som skal omsættes i EU, er underlagt kravet om IUU kontrol, og de skal være ledsaget af en fangstattest. Det er dit ansvar som importør at sikre, at sendingerne forhåndsanmeldes og lever op til gældende krav.

En fangstattest giver oplysninger om hvor fisken er fanget, hvilket fartøj der har fanget fisken, hvilken slags fisk der er fanget, mængden af fisk der er fanget mm. En fangstattest skal udstedes, herunder underskrives, af den kompetente myndighed i fiskefartøjets flagstat. En flagstat er det land hvor fiskefartøjet er indregistreret.
Fangstattesten skal kontrolleres og godkendes, før fiskevarerne må indfortoldes til fri cirkulation i EU. Fangstattesten skal derfor sendes til kontrol, inden fiskevarerne ankommer til EU's ydre grænse.

Nogle fisk og fiskevarer er undtaget kravet om IUU kontrol. Dette gælder for akvakulturfisk, ferskvandsfisk og nogle fiskevarer. Listen over undtagne fiskevarer fremgår af bilag I i IUU-forordningen (1005/2008) (LINK).

Fangstattesten skal sendes til Fødevarestyrelsens IUU kontrol inden fisken ankommer til EU's ydre grænse.

Fiskene og fiskevarerne skal følge reglerne i IUU forordningen (1005/2008). Herudover skal fiskene og fiskevarerne følge reglerne om dyresundhed og folkesundhed (hygiejne), 

Læs mere om dette på siden om indførsel af animalske fødevarer.

Sværdfisk, almindelig tun, isfisk og storøjet tun er højregulerede arter. For at sikre arternes overlevelse er der yderligere krav, som man skal tage i betragtning. 

Der vil være to scenarier

  • Fiskevaren fremsendes fra et andet tredjeland end flagstaten. Fiskevaren er blevet forarbejdet i det andet tredjeland
    • I disse tilfælde skal du, sammen med fangstattesten, kunne fremsende en forarbejdningserklæring, også kaldet et "bilag IV". Bilag IV er en formular, som udfyldes af forarbejdningsvirksomheden. Bilag IV indeholder en beskrivelse af fiskevarerne, og bilag IV bekræftes af myndighederne i afsenderlandet

  •  Fiskevaren fremsendes fra et andet tredjeland end flagstaten. Fiskevaren er ikke blevet forarbejdet i det andet tredjeland
    • I disse tilfælde skal du, sammen med fangstattesten, kunne fremsende et oplagringsdokument/non-manipulation dokument samt transportdokumenter. Dette som dokumentation for oplagring og fiskevarernes rute til EU 

Indfører du fisk eller fiskevarer, som er underlagt kravet om IUU-kontrol, skal du forhåndsanmelde indførslen til Fødevarestyrelsen, hvis dine varer skal indfortoldes i Danmark, dette gælder også hvis fisken eller fiskevarerne indføres under toldproceduren "aktiv forædling".

Hvis der er tale om direkte landing, skal du derimod forhåndsanmelde til Fiskeristyrelsen. 

Du forhåndsanmelder på mail til det relevante IUU kontrolsted. I din mail skal du medsende

  • Fangstattest. Kopi af fangstattest. Du skal have underskrevet fangstattesten i importørfeltet
  • Bilag IV. Hvis relevant skal du fremsende bilag IV (forarbejdningserklæring)
  • Oplagringsdokument/non-manipulation dokument. Hvis relevant skal du fremsende oplagringsdokument
  • Fragtdokumenter

Fangstattesten med de originale underskrifter skal efterfølgende sendes til IUU-kontrolstedet til brug for den endelige godkendelse. 

IUU kontrollen kan til en hver tid udbede sig yderligere oplysninger og dokumenter, hvis disse er nødvendige for kontrollen.

Frister forhåndsanmeldelse til IUU kontrollen

Fangstattesten skal sendes, så den er kontrollen i hænde, 72 timer før sendingen ankommer til EU. Hvis fiskevarerne sendes med fly, er fristen 4 timer. Hvis fiskevarerne kommer med bil (inkl. via færge), er fristen 2 timer.

Det er altid en fordel at sende dokumenterne til kontrollen, så snart du har dem.

Importerede fisk og fiskevarer, som ikke forarbejdes i EU, og som efterfølgende skal re-eksporteres fra DK (EU) til et tredjelande, skal ledsages af en fangstattest, hvor re-eksportdelen af fangstattesten er udfyldt og attesteret af Fødevarestyrelsen.
Fødevarestyrelsens IUU re-eksportkontrol foretages af IUU-kontrollen i FødevareNordØst, Aalborg.

Du kan læser mere om re-eksport af fisk og fiskevarer (inklusiv fisk forarbejdet i DK / EU) til Storbritannien i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase.

Fødevarestyrelsen besvarer spørgsmål om IUU-reglerne og kontrollen af ordningen. Skriv en mail til iuu@fvst.dk.

Har du spørgsmål til konkrete indførsler og kontrol, skal du kontakte det relevante IUU kontrolsted. Kontaktoplysninger findes i boksen nederst på siden.

Du kan læse mere om IUU på følgende sider

EU-Kommissionens FAQ om IUU

EU-Kommissionens hjemmeside om IUU

Kontaktoplysninger til IUU kontrollen

Vildtfangne fisk og fiskevarer af vildtfangne fisk er som hovedregel underlagt kravet om IUU kontrol

Du skal anmelde til IUU-kontrol, når du importerer fisk og fiskevarer fra tredjelande, som er underlagt kravet om IUU kontrol.

Du skal sende fangstattest og andre relevante dokumenter til Fødevarestyrelsens IUU kontrol inden fisken/fiskevarerne ankommer til EU's ydre grænse.