Ikke-animalske produkter under importrestriktioner

Importører af ikke-animalske produkter kan få et overblik over, hvilke typer frugt og grønt og andre ikke-animalske produkter fra tredjelande, der er omfattet af importrestriktioner. Restriktionerne omfatter bestemte fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer. Produkter under importrestriktioner skal grænsekontrolleres, før de kan indføres i EU.

Alfabetisk oversigt over i​kke-animalske produkter under importrestriktion 

Som importør er det vigtigt, at du ved, om der er importrestriktioner for produkter, som du indfører til EU. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en oversigt over ikke-animalske importrestriktioner. Oversigten findes i 2 versioner, hvor restriktionerne er sorteret efter henholdsvis produkt eller land: 

Læs i den samlede oversigt over restriktioner sorteret efter land - gælder fra 6. februar 2024 (pdf)

Læs i den samlede oversigt over restriktioner sorteret efter produkt - gælder fra 6. februar 2024 (pdf)

Ændringer i restriktionerne, der gælder fra 6. februar 2024, er nærmere beskrevet i vores faglige nyhed "Ændringer i importrestriktioner for ikke-animalske produkter" af 26. januar 2023.

Læs faglig nyhed om ændringer i importrestriktioner for ikke-animalske produkter

Oversigterne er dynamiske og ændres ca. halvårligt. Versionsnummer og ændringsdato fremgår af forsiden i de to dokumenter. 

Oversigt over ikke-animalske importrestriktioner

Krav ved indførsel af produkter af ikke-animalsk oprindelse under importrestriktioner

Der er mindst tre typer krav ved indførslen:

  • Forhåndsanmeldelse. Hver sending skal forhåndsanmeldelse til Fødevarestyrelsen.
  • Forhåndsanmeldelsen skal ske i TRACES ved brug af CHED-D (Common Health Entry Document).
  • Grænsekontrolsted. Sendingen skal indføres via et EU-grænsekontrolsted (BCP=Border Control Post). 
  • Ledsagedokumenter. Der kan også være krav om særlige ledsagedokumenter.

På siden findes en oversigt over de EU-regler, der regulerer importrestriktioner af ikke-animalske produkter. Der er beskrivelser af, hvilken grænsekontrol Fødevarestyrelsen foretager og eventuelle krav om ledsagedokumenter.

 

Frugt, grønt, nødder, krydderier mv. under midlertidigt forøget importkontrol - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, ​bilag I

Produkter listet i forordningens bilag I er omfattede af midlertidigt forøget grænsekontrol som følge af en kendt eller formodet ny sundhedsrisiko. Det er sundhedsrisiko i forbindelse med forurening med aflatoksiner, ​pesticidrester, Salmonella eller andre kontaminanter. Der foretages altid dokumentkontrol. Bilaget fastsætter desuden frekvenser for hyppigheden af identitets- og fysisk kontrol. Vær opmærksom på, at bilag I til forordningen opdateres jævnligt, ca. hvert halve år.

Grænsekontrol 

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted​​ (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP). 

Ledsagedokumenter – ingen krav

Der er i øjeblikket ingen krav om særlige ledsagedokumenter ud over CHED-D'et. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for, at kontrollen kan gennemføres.

Frugt, grønt, nødder, krydderier mv. omfattet af importrestriktioner - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, bilag II

Produkter listet i forordningens bilag II er omfattede af importrestriktioner som følge af alvorlig sundhedsrisiko. Det er sundhedsrisiko i forbindelse med forurening med aflatoksiner, pesticidrester, Salmonella eller andre kontaminanter. Der foretages altid dokumentkontrol. Bilaget fastsætter desuden frekvenser for hyppigheden af identitets- og fysisk kontrol. Alle sendinger a​f bilag II produkter skal desuden ledsages af et sundhedscertifikat og resultater af analyser udført i oprindelseslandet. Vær opmærksom på, at bilag II til forordningen opdateres jævnligt, mindst hvert halve år.

Enkelte produkter i forordningens bilag II er omfattet af flere typer restriktioner, f.eks. både aflatoksiner og pesticidrester. Sendinger med flere restriktioner skal forhåndsanmeldes på et fælles sundhedscertifikatet (CHEDD).

Grænsekontrol

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted​​ (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP). 

Ledsagedokumenter – Der er krav

Der er krav om, at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Originale dokumenter skal pr​​æsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for, at kontrollen kan gennemføres.​

Frugt, grønt, nødder, krydderier mv. omfattet af importrestriktioner - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, bilag IIa

Det er forbudt at importere produkter listet i forordningens bilag IIa.

Du kan læse mere i den konsoliderede udgave af Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793. Find forordningen på siden om Lovstof.

Ris og risprodukter fra Kina kan indeholde ikke tilladt genetisk modificeret ris og er derfor unde​​r importrestriktion.  

Grænsekontrol 

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BC​​P) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).

Ledsagedokumenter – Der er krav 

Der er krav om, at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Originale dokumenter skal​ præsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for, at kontrollen kan gennemføres.​

Du kan læse mere i den konsoliderede udgave af gennemførelsesafgørelse 2011/884. Find forordningen på siden om Lovstof.

Vildtvoksende svampe og bær fra visse tredjelande kan fortsat udgøre en risiko for radioaktiv forurening som følge af ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl. De lande og fødevarer eller foderprodukter, der er omfattede af importrestriktionen, er angivet i forordningens ​​​bilag I og II. (NB: Storbritannien er inkluderet på listen som følge af Brexit). Der foretages dokumentkontrol af alle sendinger og identitets- og fysisk kontrol af 20 % af sendingerne, før de kan frigives til salg i Danmark og EU. 

Grænsekontrol

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).​

Ledsagedokumenter – Der er krav

Sendingen skal ledsages af dokumenter udarbejdet efter modellen i forordningens bilag III. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen.​

Du kan læse mere i Gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158. Find forordningen på siden om Lovstof.

Plastkøkkenartikler af polyamid og melamin fra Kina og Hongkong kan afgive stoffer, som kan være skadelige for mennesker​s sundhed. De skal kontrolleres ved indførslen til EU.

Grænsekontrol 

Alle sendinger, der indføres til Danmark, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen mindst to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst til grænsekontrolstedet. Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted​​ (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP). Fødevarestyrelsen foretager dokumentkontrol på alle sendinger og identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser af 10 % af sendingerne, før de kan frigives til salg i Danmark og EU.​​

Ledsagedokumenter – Der er krav

Forhåndsanmeldelsen skal ledsages af en erklæring fra importøren om, at sendingen opfylder krav vedrørende afgivelse af primære aromatiske aminer og/eller formaldehyd, og mindst én laboratorierapport, der dokumenterer de målte værdier.

Læs mere om plast fra Kina og Hong Kong

EU-Kommissionen har på baggrund af Japan og EU-landenes kontrolresultater vurderet, at de særlige restriktioner for produkter fra Japan pga. Fukushima-ulykken ikke længere er nødvendige. 

Fødevarer og foder fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima - gennemførelsesforordning 2021/1533 ophæves derfor fra 3. august 2023. Det sker med forordning (EU) 2023/1453. Find forordningen under Lovstof.

Andre særlige regler ved indførsel

Der er særlige importkrav til spirer og frø beregnet til produktion af spirer, som importeres fra tredjelande. Sendinger fra tredjelande skal ledsages af et importcertifikat indtil sendingen når bestemmelsesstedet. Det officielle standardcertifikat for spirer og frø bestemt​ til produktion af spirer kan findes i bilag I, kapitel 3 til forordning (EU) 2020/2235. Spirer og frø beregnet til produktion af spirer skal ikke til grænsekontrol og skal derfor ikke forhåndsanmeldes.

Der er import krav og certifikater i gennemførelsesforordning 2020/2235. 

Der er ikke krav om forhåndsanmeldelse og  grænsekontrol.​

Ledsagedokumenter –  Der er krav

Importcertifik​​at skal ledsage sendingen indtil bestemmelsesstedet. 

Vær også opmærksom på  at der også er krav om mikrobiologiske kriterier i gennemførelsesforordning (EU) 209/2013 om mikrobiologiske kriterier for spirer og frø til spireproduktion og krav om sporbarhed i gennemførelsesforordning (EU) 208/2013 om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer. Link til forordningen findes på siden om Lovstof.

Midlertidigt for​bu​d mod indførsel af varer fra Krim eller Sevastopol – Forordning (EU) nr. 692/​20​14

Der er oprettet midlertidigt importforbud for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på​​ den ulovlige annekteri​​ng af Krim og Sevastopol. 

Midlertidigt forbud mod indførsel af varer fra de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk, Forordning (EU) 2022/263

Der er oprettet midlertidigt importforbud for varer med oprindelse i de ikkeregeringskontrollerede områder Don​​etsk og Luhansk i Ukraine. Det er reaktion på ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder.

Hvede og hvedemel fra Canada og mandler fra USA har mulighed for at blive godkendt forud for eksport fra USA/Canada​ til EU. Hvis sendingen ledsages af et certifikat og en rapport med oplysninger om analyseresultater for aflatoksin, kan sendingen blive omfattet af forhåndsgodkendelsen. Forhåndsgodkendelsen medfører, at Fødevarestyrelsen kun må foretage analytisk kontrol for mykotoksiner på mindre end 1 % af produkterne. Reglerne findes i gennemførelsesforordning (EU) 2015/949.

Der er ikke tale om en importrestriktion. Ordningen er valgfri for importører. Sendinger, der ikke har fået den nødvendige præ-eksport godkendelse, vil blive udtaget til fysisk kontrol på samme vilkår som sendinger af andre ikke-restriktionsvarer, dvs. som del af den ordinære, risikobaserede offentlige kontrol.

Hvem skal forhåndsanmelde?

Som importør er du ansvarlig for at sendingen forhåndsanmeldes via TRACES til relevant grænsekontrolsted (BCP – Border Control Post).

Hvordan skal du forhåndsanmelde?

Du skal bruge sundhedsimportdokumentet CHED-D (Common Health Entry Document)  som findes i TRACES. Model til CHED- D findes​​ i gennemførelsesforordning 2019/1715, bilag II, sektion D. Forklaring til de enkelte felter i CHED findes også i bilag II. 

Hvornår skal der forhåndsanmeldes?

Forhåndsanmeldelsen til Fødevarestyrelsen skal ske mindst én arbejdsdag før produkternes forventede ankomst. 
Ved logistiske begrænsninger accepteres en frist på mindst 4 timer før ankomst. Dette gælder for f.eks. lufthavne og færger, hvor transporttiden er kortere end 4 timer.

Hvem skal modtage forhåndsanmeldelsen?

Sendinger af ikke-animalske fødevarer og foder samt fødevarekontaktmaterialer under importrestriktion skal forhåndsanmeldes til og kontrolleres på et grænsekontrolsted (BCP – Border Control Post), som er godkendt til formålet. Det kan være beliggende i Danmark eller i et andet EU-land, hvis sendingen kommer ind der som første indgangssted i Unionen. Det er forskelligt hvor mange grænsekontrolsteder et land har og hvad det er godkendt til. Vær derfor opmærksom.

Regler vedrørende ikke-animalske risikoprodukter gælder både økologiske og ikke-økologiske produkter. Økologiske ikke-animalske risikoprodukter skal forhåndsanmeldes ved CHED-D på samme måde som ikke-økologiske produkter.

Derudover er der særlige importprocedurer for økologiske produkter importeret fra tredjelande.

Læs mere på styrelsens side om import af økologiske fødevarer

Læs mere om Landbrugsstyrelsens import af økologisk foder

Den særlige lovgivning om indførsel af ikke-animalske varer er samlet på en side

Grænsekontrol

Der er mere information om grænsekontrol, grænsekontrolsteder, kontrolsteder og faciliteter til videresendelse i disse links

Læs mere om grænsekontrol

Læs om godkendelse som kontrolsted og facilitet for videre transport

Læs om risikoanalyse og egenkontrol ved indførsel eller eksport af fødevarer