Import af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong

​Plastkøkkenartikler af polyamid (nylon) og melamin fra Kina eller Hongkong kan afgive skadelige stoffer og skal kontrolleres på et grænsekontrolsted forud for indførsel til Danmark eller EU.

​​​​​​Plastkøkkenartikler af polyamid og melamin fra Kina eller Hongkong kan f.eks. være tallerkener, krus, kopper, skeer, spateler og piskeris mv. Produkterne kan afgive stoffer, som kan være skadelige for menneskers sundhed.

Sendinger af plastkøkkenartikler af polyamid eller melamin, som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina eller Hongkong, og som indføres til Danmark, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen. De skal også være ledsaget af en leverandørerklæring og mindst én laboratorierapport. Laboratorierapporten skal godtgøre, at plastkøkkenartikler af polyamid (nylon) ikke afgiver primære aromatiske aminer til fødevarer i målbare mængder, og at plast ​køkkenartikler af melamin ikke afgiver formaldehyd til fødevarer i mængder, der overstiger 15 mg/kg. ​

Forordning (EU) nr. 284/2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina

Restriktionen omfatter plastkøkkenartikler, der​ består af eller indeholder henholdsvis melamin eller polyamid. Definitionen af "plast" har inden for de seneste år ændret sig, og der ses en øget brug af fyldstoffer. Produktet betegnes som plast, så længe det er plasten, der udgør den strukturelle bestanddel af materialet, altså er den del der holder materialet sammen. Andelen af fyldstof i produktet har ingen betydning for, om produktet skal kontrolleres.

Bemærk, at bambus og andre typer naturmaterialer som f.eks. kaffegrums, hvedestrå og plantedele fra ris ikke er godkendt som tilsætningsstof i fødevarekontaktmaterialer.

Læs mere om plast

Importører af de pågældende produkter skal forhåndsanmelde hver sending til Fødevarestyrelsen mindst to arbejdsdage inden sendingens forventede fysiske ankomst til Danmark. Forhåndsanmeldelse skal ske på det fælles sundhedsimportdokument (CHED: Common Health Entry Document) i TRACES NT. Der skal oplyses om forventet dato og tidspunkt for sendingens fysiske ankomst til landet.

Information om TRACES NT 

Forhåndsanmeldelsen skal ledsages af en erklæring fra importøren om, at sendingen opfylder krav vedrørende afgivelse af primære aromatiske aminer og/eller formaldehyd, og mindst én laboratorierapport, der dokumenterer de målte værdier.

Brug den skrivbare erklæring

Bekendtgørelse om indførelse af restriktionsprodukter (restriktionsbekendtgørelsen)

Alle sendinger skal underkastes dokumentkontrol ved indførslen til EU, hvor erklæringen og ledsagende laboratorierapporter gennemgås. Desuden skal 10 % af sendingerne udtages til identitetskontrol og fysisk kontrol (laboratorieanalyse).

Dokumentkontrol, identitetskontrol og udtagning af prøver til laboratorieanalyse foretages af Fødevarestyrelsen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen indføres. Laboratorieanalyser udføres på Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. Bemærk, at ikke alle grænsekontrolsteder i Danmark er godkendt til at modtage plastkøkkenartikler (fødevarekontaktmaterialer).

Læs mere om grænsekontrol

Plastkøkkenartikler af polyamid eller melamin fra Kina og Hongkong skal – ud over importkravene i forordning 284/2011 – også overholde de generelle testbetingelser i EU's plastforordning, (EU) 10/2011. Der blev i 2020 indført skærpede krav til migrationstest (15. ændring af plastforordningen). Det betyder, at der skal udføres migrationstest tre gange på samme prøve, og at migrationsniveauet ikke må stige fra første til tredje test. Det gælder, uanset om de specifikke migrationsgrænser er overholdt i alle tre test. Da der er belæg for, at migrationen af primære aromatiske aminer generelt falder i de efterfølgende test, er en enkelt test dog fortsat tilstrækkeligt for plastkøkkenartikler af polyamid. For plastkøkkenartikler af melamin kræves tre test af samme prøvemateriale.

Plastkøkkenartikler af melamin fra Kina og Hongkong, som første gang er markedsført i EU inden 23. marts 2021 under de tidligere regler mht. migrationstest, kan fortsat markedsføres indtil 23. september 2022. Plastkøkkenartikler af melamin, der første gang er markedsført efter den 23. marts 2021, skal overholde de skærpede krav til migrationstest. Når man skal bestemme, hvornår et produkt er markedsført første gang, kan man fx bruge datoen på den overensstemmelseserklæring, der er gældende for produktet, eller anden dokumentation for, at produktet (dvs. med samme sammensætning og design mv.) har været markedsført før 23. marts.

 

Importørerne skal ved toldangivelsen opgive KN-kode ex 3924 10 00 (plastkøkkenartikler af polyamid og melamin) jf. forordning (EU) 284/2011. 

NB: Oftest anvendes KN-kode ex 3924 10 00 11 (plastkøkkenartikler af polyamid og melamin afsendt fra Kina eller Hongkong) af importørerne.

På EU's hjemmeside findes diverse vejledninger, kontaktoplysninger til de kompetente myndigheder i andre EU-lande, en skrivbar erklæring på bl.a. dansk og engelsk samt flere andre nyttige oplysninger.

EU's hjemmeside (skrivbar​ erklæring engelsk m.m.)

Importører af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong bedes være opmærksomme på, at sendingerne skal mærkes med tydelig identifikation (fx LOT-​nr.).​ Der skal også være fuld sporbarhed i forhold til hvilke artikler/LOT's, der indgår i sendingen og som ​er omfattet af laboratorierapporten.