Alert and Co-operation Network (ACN)

ACN er et netværk i EU, som bliver brugt landene imellem for at varsle f.eks. en formodet risiko ved en fødevare, foder, planter, et sygdomsudbrud på grund af en fødevare eller ved svindel i forbindelse med flytninger af dyr i EU.

Alert and Co-operation Network' (ACN) består af tre netværk: 
  • Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF),
  • Administrative Assistance and Co-operation System Network (AAC) og
  • Agri-Food Fraud Network (FFN).

Siden marts 2021 har de tre netværk arbejdet sammen for en smidig udveksling af oplysninger mellem myndighederne i EU-medlemslandene og for at lette samarbejdet. EU-Kommissionen forvalter systemet og sikrer den teknologiske støtte til medlemmerne. Varslings systemet træder i funktion, hvis risikoen vedrører mere end én EU-medlemsstat. Ifølge EU-fødevareforordningen skal enhver handling, der begrænser markedsføring (tilbagekaldelse, tilbagetrækning mv.), igennem dette varslingssystem.

Systemet er beskrevet ved forordning 2019/1715 om informationsstyringssystemet for officiel kontrol (IMSOC-forordningen).

Fødevarestyrelsen som kontaktpunkt

Hvert medlemsland har et kontaktpunkt, der har ansvar for at modtage og videresende oplysninger fra medlemslandet til EU-Kommissionen, eller omvendt. I Danmark er kontaktpunktet Fødevareberedskabsenheden i Fødevarestyrelsen – uanset hvilken type overtrædelse af Kontrolforordningen (OCR).

Varslinger via netværks systemet

Fødevareberedskabet modtager dagligt notifikationer, når der er fundet farlige, forbudte eller uønskede stoffer i foder, fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer, overskridelse af en grænseværdi, planteskadegører eller ved overtrædelser af reglerne for at flytte levende dyr. Fødevarestyrelsen vurderer, hvad der skal ske i Danmark i den konkrete situation og kan ved dokumenterede overtrædelser notificere de øvrige EU medlemsstater.

Fødevarestyrelsen har pligt til, via Rapid Alert systemet, at advare de andre lande om en evt. sundhedsrisiko ved foder, fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer fra Danmark.  

Hvis en varsling involverer et tredjeland, f.eks. Storbritannien, kan Fødevarestyrelsen i RASFF angive, at INFOSAN skal inddrages og derigennem bliver tredjelandet informeret.

Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at en varsling har betydning for danske forbrugere eller virksomheder, vil Fødevarestyrelsen straks handle og f.eks. tage kontakt til involverede virksomheder, andre myndigheder eller igangsætte undersøgelser med henblik på tilbagekaldelse, tilbagetrækning eller destruktion af et farligt parti. Der kan også være tale om et forbud mod markedsføring, beslaglæggelse eller krav om videre forarbejdning eller lovliggørelse af mærkning.

I hele forløbet er der et tæt samarbejde mellem Fødevareberedskabsenheden og fødevareenhederne og de veterinære kontrolenheder, hvor beredskabet har kontakt til udlandet, og fødevareenhederne og de veterinære kontrolenheder har kontakt til virksomhederne og/eller de enkelte borgere.​

EU samarbejde med Norge og Island 

Den 21. februar 2002 blev indledt et samarbejde mellem medlemsstaterne i EU samt Norge og Island i form af et varslingssystem til brug i situationer, hvor foder kan udgøre en alvorlig og akut risiko for forbrugere. Det var en udvidelse af det allerede eksisterende varslingssystem for fødevarer. Varslings systemet ”Rapid Alert System for Food and Feed”, i daglig tale kaldet Rapid Alert-systemet, er en del af EU's meddelelsessystemer til forbrugerbeskyttelse.