Den Centrale Udbrudsgruppe - DCUG

Samarbejdet i Den Centrale Udbrudsgruppe er med til at sikre, at opklaringen af fødevarebårne sygdomsudbrud foregår effektivt og koordineret.

​Opklaring af fødevare- og vandbårne sygdomsudbrud involverer en række nationale myndigheder og institutioner. Det kræver et tæt samarbejde og en effektiv kommunikation mellem parterne både lokalt og centralt. For at sikre dette samarbejde blev Den Centrale Udbrudsgruppe etableret i 1998 med repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut (SSI). Den Centrale Udbrudsgruppe holder møde hver uge, hvor man orienterer hinanden om aktuelle sygdomssager. Gruppen skal sikre en effektiv og koordineret indsats, hvis der kommer et udbrud af en fødevare- eller vandbåren sygdom.

Statens Serum Instituts arbejde ved sygdomsudbrud

SSI står for at overvåge smitsomme sygdomme i Danmark, som de modtager information om gennem det kliniske meldesystem og laboratoriemeldesystemet. SSI står for den mikrobiologiske og epidemiologiske udredning i relation til mennesker, interviewer patienter og udfører spørgeskemaundersøgelser for at indkredse smittekilden.
 

DTU Fødevareinstituttets arbejde ved sygdomsudbrud

DTU Fødevareinstituttet står for en stor del af den forskningsbaserede rådgivning inden for Fødevaresikkerhed. Rådgivningen omfatter blandt andet videnskabeligt baseret risikovurdering, monitorering og overvågning af fødevarernes sikkerhed samt diagnostiske og analytiske undersøgelser af fødevarer. Ved et udbrud står Fødevareinstituttet for den mikrobiologiske typebestemmelse af fødevarebårne bakterier og virus og den epidemiologiske udredning i relation til dyr, miljø og fødevarer. 

Fødevarestyrelsens arbejde ved sygdomsudbrud

Fødevarestyrelsen står for at koordinere, styre, føre tilsyn med og risikohåndtere (udstede love, bekendtgørelser og standarder) på fødevare- og veterinærområdet. Fødevareenhederne udfører kontrolbesøg og udtager prøver af fødevarer. Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted varetager den primære mikrobiologiske kontrol af fødevarer og bidrager til det mikrobiologiske beredskab. Ved udbrud har Fødevarestyrelsen ansvaret for kontakt til primærproducenter, slagterier og fødevarevirksomheder. Det omfatter sporing og prøveudtagning af fødevarer, materiale fra besætninger og virksomheder samt epidemiologiske udredninger i besætninger og på fødevarevirksomheder.

Ofte indbyder Fødevarestyrelsen de involverede virksomheder til møder tidligt i udredningen for at inddrage deres viden om specifikke produkter og processer i opklaringen.
Fødevarestyrelsen udarbejder både specifik og generel hygiejne rådgivning til virksomheder og forbrugere, som en forebyggende indsats mod fødevarebårne sygdomsudbrud.
 

Kobling til ACN og WHO/FAO`s INFOSAN netværk

I forbindelse med Den Centrale Udbrudsgruppes arbejde med fødevarebårne sygdomsudbrud bliver ACN-systemet og INFOSAN jævnligt involveret, f.eks. i følgende situationer:
  • Hvis Den Centrale Udbrudsgruppe lykkes med at finde kilden til et sygdomsudbrud, skal denne fødevare tilbagetrækkes/-kaldes. Hvis fødevaren er købt fra eller solgt til udlandet, opretter Fødevarestyrelsen en RASFF-notifikation, og hvis et eller flere tredjelande er involveret, bliver INFOSAN også informeret.
  • Hvis den eksakte smittekilde er ukendt, kan varen ikke tilbagetrækkes/-kaldes, og man kan ikke oprette en RASFF-notifikation. I stedet kan man vælge at oprette en RASFF News-notifikation, hvor fødevaremyndighederne i de øvrige medlemslande bliver gjort opmærksom på udbruddet.
  • Hvis der er mistanke om, at kilden til et sygdomsudbrud i Danmark er en fødevare fra en udenlandsk virksomhed, kan man også kontakte fødevaremyndighederne i det land, hvor virksomheden ligger. På den måde kan man indhente oplysninger til efterforskning af udbruddet.