Pesticidrester i fødevarer

Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod skadedyr og svampeangreb, eller til at påvirke plantens vækst.

Pesticider kaldes også for sprøjtemidler, sprøjtegifte eller plantebeskyttelsesmidler.

I den nedenstående tekst skelnes der mellem et pesticid og sprøjtemidler. Pesticidet er det aktive stof, og sprøjtemidler er det produkt, som indeholder både det aktive stof og andre hjælpestoffer.

Hvorfor bruges pesticider?

Formålet med pesticidanvendelse er at øge udbyttet ved f.eks. at undgå insekt- og svampeangreb. Pesticider kan også bruges til at modne frugter.

Pesticider må anvendes i produktionen af frugter, grøntsager og korn. Pesticidrester kan derfor findes i disse fødevarer. I frugter, grøntsager og korn finder du ofte lave koncentrationer af pesticidrester.

I økologisk produktion er det kun meget få sprøjtemidler, der må anvendes - og kun i særlige tilfælde. 

Du kan læse mere om økologireglerne på denne side

Anvendelse af sprøjtemidler

Pesticider må lovligt anvendes til fødevareproduktion. Men det er kun tilladt at bruge sprøjtemidler med et aktivt stof, der er godkendt til den specifikke afgrøde -  hvis sprøjtemidlet anvendes til gulerødder, skal sprøjtemidlet være godkendt til gulerødder. På midlets etikette skal der være oplysninger om dosering og seneste anvendelse før høst m.v. I Danmark giver Miljøstyrelsen godkendelser til anvendelse af sprøjtemidler i fødevare­produktion. 

Behandling med sprøjtemidler kan give rester af pesticider i de modne afgrøder. Niveauet af pesticidresterne afhænger af flere faktorer:

  • Jo højere dosis der er brugt, jo højere er restindholdet.
  • Jo tættere på høsttidspunktet afgrøderne er behandlede, jo højere er restindholdet.
  • Der er forskel på, hvor hurtigt et stof nedbrydes og forsvinder fra afgrøden.

Nogle pesticider bruges til behandling efter høst (post harvest). Post harvest behandling forhindrer f.eks. svampeangreb, spiring eller overmodning af afgrøden under opbevaring. 

Når sprøjtemidlet anvendes efter de fastsatte regler vil restindholdet i fødevaren ikke overstige et maksimalt niveau, som er fastsat af EU.  Dette maksimale niveau betegnes maksimalgrænseværdien - i denne tekst grænseværdien. Du kan læse mere og proceduren for fastsættelse af grænseværdier på siden:

Fastsættelse af grænseværdi

Hvor finder jeg grænseværdierne?

Alle grænseværdier findes i forordninger, som alle er ændringer til EU's forordning om pesticidrester.

Forordning om pesticidrester ligger på lovstofsiden

Der er grænseværdier for pesticidrester i alle typer af fødevarer, bortset fra fisk og fiskeprodukter. Du kan se grupperingen af fødevarer i den forordning, som populært kaldes "afgrødebilaget". 

EU-forordning, som kaldes afgrødebilaget ligger på lovstofsiden

Denne forordning beskriver, hvilken del af fødevaren, som grænseværdien gælder for.

Det kan være svært at læse grænseværdierne i forordningsteksterne. Derfor har Kommissionen lavet en database med tilhørende søgemaskine.

Du kan finde Kommissionens database over grænseværdier for pesticidrester i fødevarer her 

Du kan finde vejledning til opslag i databasen her (pdf)

Grænseværdien fremgår ikke direkte af bilag 1 til forordning 396/2005 for forarbejdede og sammensatte produkter. For disse produkter kan du beregne grænseværdien ud fra ingrediensernes grænseværdi. Ved beregningen skal der både tages hensyn til ændringer i koncentrationen af pesticidrester som følge af forarbejdningen og mængde af de enkelte ingredienser (jf. artikel 20 i forordning 396/2005).