Pesticidrester i fødevarer

Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod skadedyr og svampeangreb, eller til at påvirke plantens vækst.

Pesticider kaldes også for sprøjtemidler, sprøjtegifte eller plantebeskyttelsesmidler. På siden her skelnes der mellem et pesticid og sprøjtemidler. Pesticidet er det aktive stof, og sprøjtemidler er det produkt, som indeholder både det aktive stof og andre hjælpestoffer.

Hvorfor bruges pesticider?

Formålet med pesticidanvendelse er at øge udbyttet ved f.eks. at undgå insekt- og svampeangreb. Pesticider kan også bruges til at modne frugter.

Pesticider må anvendes i produktionen af frugter, grøntsager og korn. Pesticidrester kan derfor findes i disse fødevarer. I frugter, grøntsager og korn finder du ofte lave koncentrationer af pesticidrester.

I økologisk produktion er det kun meget få sprøjtemidler, der må anvendes - og kun i særlige tilfælde. 

Læs mere om økologireglerne

Anvendelse af sprøjtemidler

Pesticider må lovligt anvendes til fødevareproduktion. Men det er kun tilladt at bruge sprøjtemidler med et aktivt stof, der er godkendt til den specifikke afgrøde -  hvis sprøjtemidlet anvendes til gulerødder, skal sprøjtemidlet være godkendt til gulerødder. På midlets etikette skal der være oplysninger om dosering og seneste anvendelse før høst m.v. I Danmark giver Miljøstyrelsen godkendelser til anvendelse af sprøjtemidler i fødevare­produktion.

Behandling med sprøjtemidler kan give rester af pesticider i de modne afgrøder. Niveauet af pesticidresterne afhænger af flere faktorer:

  • Jo højere dosis der er brugt, jo højere er restindholdet.
  • Jo tættere på høsttidspunktet afgrøderne er behandlede, jo højere er restindholdet.
  • Der er forskel på, hvor hurtigt et stof nedbrydes og forsvinder fra afgrøden.

Nogle pesticider bruges til behandling efter høst (post harvest). Post harvest behandling forhindrer f.eks. svampeangreb, spiring eller overmodning af afgrøden under opbevaring. 

Når sprøjtemidlet anvendes efter de fastsatte regler vil restindholdet i fødevaren ikke overstige et maksimalt niveau, som er fastsat af EU.  Dette maksimale niveau betegnes maksimalgrænseværdien - i denne tekst grænseværdien. Du kan læse mere og proceduren for fastsættelse af grænseværdier på siden:

Læs om fastsættelse af grænseværdi

Hvor finder jeg grænseværdierne?

Alle grænseværdier findes i forordninger, som alle er ændringer til EU's forordning om pesticidrester.

Find forordning om pesticidrester på lovstofsiden

Der er grænseværdier for pesticidrester i alle typer af fødevarer, bortset fra fisk og fiskeprodukter. Du kan se grupperingen af fødevarer i den forordning, som populært kaldes "afgrødebilaget". 

Find EU-forordning, som kaldes afgrødebilaget, på lovstofsiden

Denne forordning beskriver, hvilken del af fødevaren, som grænseværdien gælder for.

Det kan være svært at læse grænseværdierne i forordningsteksterne. Derfor har Kommissionen lavet en database med tilhørende søgemaskine.

Find Kommissionens database over grænseværdier for pesticidrester i fødevarer her

Find vejledning til opslag i databasen her (pdf)

Grænseværdien fremgår ikke direkte af bilag 1 til forordning 396/2005 for forarbejdede og sammensatte produkter. For disse produkter kan du beregne grænseværdien ud fra ingrediensernes grænseværdi. Ved beregningen skal der både tages hensyn til ændringer i koncentrationen af pesticidrester som følge af forarbejdningen og mængde af de enkelte ingredienser (jf. artikel 20 i forordning 396/2005).

Hvordan håndteres overskridelser af grænseværdien for pesticidrester?

Fødevarestyrelsen udtager prøver af fødevarer på det danske marked for at kontrollere, om grænseværdierne for pesticidrester er overholdt. Fødevarestyrelsen udgiver hvert år en pesticidrapport, som samler kontrolresultaterne. Rapporterne findes under publikationer.

Gå til publikationer

Ved en overskridelse af den fastsatte grænseværdi bliver prøvens indhold af pesticidrester risikovurderet af DTU Fødevareinstituttet. Det betyder, at det konkrete restindhold af pesticid vurderes i forhold til pesticidets toksikologiske profil, sammenholdt med hvor meget forbrugeren normalt spiser af den givne fødevare.

Hvis fødevaren vurderes at være farlig for forbrugeren, skal fødevarevirksomheden iværksætte en tilbagetrækning af produktet. Fødevarestyrelsen kan udsende en web-alert rettet mod forbrugerne med en anbefaling om at smide produktet ud, eller levere det tilbage til den forretning, det er købt i.

Hvis det fundne indhold ikke vurderes farligt, er produktet ulovligt kun hvis overskridelsen af grænseværdien er signifikant. I disse tilfælde får virksomheden, hvor prøven er udtaget, forbud mod at sælge mere af produktet.

For importerede eller samhandlede fødevarer indmelder Fødevarestyrelsen fundet til EU’s varslingssystem (RASFF), så andre EU-landes myndigheder bliver gjort opmærksomme på produktet.

Man kan abonnere på Fødevarestyrelsens notifikationer vedrørende overskridelser af grænseværdier for pesticider ved at tilmelde sig mailinglisten om tilbagekaldte fødevarer.

Gå til tilbagekaldte fødevarer