Dioxin og PCB (polychlorerede biphenyler)

Organiske miljøforureninger Pesticider

Dioxiner er en kort betegnelse for polychlorerede dibenzo-para-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF). En anden gruppe stoffer, som har en beslægtet kemisk struktur og lignende toksisk virkning som ”dioxiner”, er polychlorerede biphenyler (PCB). Derudover findes ikke-dioxinlignende PCB.

Dioxin og dioxinlignende PCB er organiske forbindelser, der indeholder chlor. Kilder til dioxin og dioxinlignende PCB er visse typer af forbrænding, papirfremstilling og chlorholdige kemikalier. De ophobes i animalske fødevarer – specielt i fedtvæv. Findes primært i kød, mælkeprodukter, fisk, æg og vegetabilske olier.

Dioxin og PCB indgår i Fødevarestyrelsens overvågning af kemiske forureninger.

Se info om dioxin på EU's hjemmeside

Sundhedsskadelige effekter

Dioxin og dioxinlignende PCB kan give kræft samt påvirke forplantningsevne og immunforsvar hos mennesker.

Risikovurderinger

For dioxiner og dioxinlignende PCB har EFSA fastsat et tolerabelt ugentligt indtag (TWI) på 2 pg WHO-TEQ/kg legemsvægt per uge. TWI blev ændret i september 2018 af EFSA (fra 14 til 2 pg WHO-TEQ/uge) på baggrund af nye data.

Grænseværdier

Der er EU grænseværdier for fødevarer og foder – gældende grænseværdier findes i EU forordning 1881/2006 og ændringer hertil.

Ved manglende grænseværdi laves en konkret vurdering efter artikel 14 i forordning 178/2002. Her tages udgangspunkt i det tolerable indtag af dioxin samt i indtaget af den pågældende fødevare.

Ud over EU-grænseværdier er der fastsat indgrebsværdier for dioxin og PCB. Indgrebsværdier er EU grænser, hvor der ved overskridelse skal gives besked til Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet og Fødevareberedskab samt Miljøstyrelsen, så der kan ske kildeopsporing. Indgrebsværdierne findes i EU henstilling 2013/711 som ændret ved 2014/663. 

Se kommissionens henstilling 2014/663 om ændring af bilaget til Kommissionens henstilling 2013/711/EU om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foder og fødevarer

Vær opmærksom på særregler for dioxin/PCB i fiskearter med oprindelse i Østersøregionen.

EU’s henstilling 2016/688 om overvågning og forvaltning af forekomsten af dioxiner og PCB i fisk og fiskevarer fra Østersøregionen beskriver kriterier for, hvilke størrelser af fisk, der forventes at overholde grænseværdierne for dioxin og PCB.

Se kommissionens henstilling 2016/688 for informationer om PCB og dioxin i østersøfisk

Ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen bruges Bekendtgørelse nr. 1487.

Se BEK nr. 1487 om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen

For dyr som har græsset på forurenet område, kan bekendtgørelse af lov om hold af dyr § 30a være hjemmel til sanktionering.

GMP

Codex har udarbejdet en code of practice (CAC/RCP 62-2006):

Læs Codex' Code of Practice for the Prevention and Reduction of Dioxin and Dioxin-like PCB Contamination in Food and Feeds

Fødevarestyrelsen har lavet denne vejledning om forebyggelse og håndtering
af dioxin/PCB i æg:

Se vejledning til producenter om forebyggelse og håndtering af dioxin/PCB i æg (pdf)

Råvarer

Animalske fødevarer – specielt i fedtvæv. Findes primært i fede fisk, fiskelever, kød (især hestekød), mælkeprodukter, æg og olier.

Torskelever fra torsk fanget i især Østersøen kan ikke overholde EUgrænseværdierne, hvilket resultater fra Fødevarestyrelsens kontrol af dioxin/PCB i danske fisk har vist. 

Forarbejdede varer

Grænseværdierne for dioxin i forarbejdede fødevarer er specielle ved, at grænseværdierne for de enkelte kategorier af fødevarer er fastsat for råvarerne og produkter heraf samlet. Der er således en gråzone for, hvornår fx en fiskepate kan have samme indhold som fisk og hvornår artikel 2 i EU forordning 1881/2006, skal anvendes til vurdering af rimeligt indhold i de sammensatte/forarbejdede produkter.

Prøvetagning

Prøvetagning skal ske i henhold til forordning Nr. 644/2017 om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i visse fødevarer 

Gå til EU-vejledning i kontrol af partier af fisk af forskellig størrelse (pdf)

Kildeopsporing

Ved fund over maksimalgrænseværdier og indgrebsværdier skal Miljøstyrelsen orienteres af Fødevarestyrelsens hovedkontor (Kemi og Fødevarekvalitet) for en eventuel kildeopsporing jf. Beredskabsplanen Kilder til indhold i animalske produkter kan være fra foder, jord/støv, ulovlig afbrænding, eller en punktforurening. Udspredning af forurenet slam eller forurenede pesticider og gødning har tidligere også været kilder.

Der er set eksempler på tilsat karburatorolie, forurening fra direkte tørring med olie som brændstof og gamle skrotkobberledninger anvendt som kobbersulfat i mineralblandinger til foder.

I 2015 blev der i et camouflagenet fundet meget høje koncentrationer af dioxin. Nettet blev anvendt udendørs i forbindelse med en grisehytte, hvor soen havde ædt/tygget på noget af nettet, hvorved der blev fundet dioxin over grænseværdien i kødet.   

Fritgående høns (og dermed deres æg) har typisk højere indhold af dioxin end ikke-fritgående høns. Dette skyldes, at høns prikker i jorden efter foder, og bliver derfor mere eksponeret for den dioxin, der findes i jorden: Dioxinen skyldes oftest atmosfærisk nedfald.