Hvilke produkter skal godkendes af Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen godkender desinfektionsmidler og pattedypningsmidler inden for produkttype 3 (PT3) produkttype 4 (PT4).

Fødevarestyrelsens godkendelsesordning

Fødevarestyrelsen godkender visse produkter inden for produkttype 3 (PT3) om veterinærhygiejne og produkttype 4 (PT4) om fødevarer og foder. Det omfatter de desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, der er reguleret i bekendtgørelse nr. 8 af 3. januar 2023 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. Produkterne kan evt. være kombinationsprodukter, der både har rengørende og desinficerende effekt.

Fødevarestyrelsen godkender disse produkter på baggrund af vurdering af, om et produkt er dokumenteret effektivt til at eliminere mikroorganismer ved den fastsatte brugskoncentration. Godkendelsen beror også på, at der ved korrekt anvendelse ikke er risiko for sundhedsskadelige rester i fødevarer. Kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko, bliver godkendt. Produkterne må ikke markedsføres i Danmark før de har modtaget en godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

Et desinfektionsmiddel kan godkendes til enten baktericid effekt, fungicid effekt eller både baktericid og fungicid effekt. Pattedypningsmidler eller pattesprays kan godkendes til brug enten før malkning, efter malkning eller til både før og efter malkning. 

Krav til aktivstoffer

Det er forskelligt hvilke aktivstoffer, der må anvendes i de forskellige produkttyper. Hvis et aktivstof ikke er godkendt til en anvendelse i en bestemt produkttype, kan denne kombination af aktivstof og produkttype ikke godkendes. ​

Fødevarestyrelsens godkendelse er betinget af, at aktivstofferne i produktet er underlagt EU's revurderingsprogram for den pågældende produkttype. 

Hvis alle aktivstoffer i desinfektionsmidlet er vurderet og godkendt af ECHA, skal en ansøgning om godkendelse indgives til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan kontaktes for vejledning om godkendelsesprocessen under biocidforordningen.

Den nuværende liste over optagne aktivstoffer, bilag I til biociddirektivet, kan findes som en elektronisk tilgængelig EU-liste over optagne aktivstoffer. Listen indeholder de stoffer, der er godkendt i henhold til biociddirektivet og biocidforordningen.

Ikke alle produkter omfattet af produkttype 3 og 4 kan godkendes af Fødevarestyrelsen. Det gælder f.eks. følgende kategorier:

  • ​Produkter i produkttype 3 til klovbade
  • Produkter i produkttype 4 til desinficering af materialer og overflader i forbindelse med staldfaciliteter
  • Produkter til hygiejne for mennesker, f.eks. hånddesinfektionsprodukter
  • Produkter til desinficering af drikkevand til mennesker og dyr
  • Produkter, der skal anvendes til at desinficere udstyr og beholdere, der kommer i kontakt med drikkevand

Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere vejledning vedrørende disse produkter.

Desinfektion af udstyr i fødevarevirksomheder med UV lys er ikke godkendelsespligtigt. 

Ultraviolet (UV) desinfektions maskiner, der bruges til desinfektion af drikkevand, er ikke et biocid produkt forudsat at mekanismen er fysisk. UV bestrålingen ødelægger arvematerialet i vira og bakterier, så de ikke kan formere sig. Sådanne maskiner kan også bruges i fødevareindustrien, f.eks. til desinfektion af overflader der kommer i kontakt med fødevarer.

Apparater og teknologier, der producerer ozon eller frie radikaler in-situ med henblik på desinfektion, betragtes som biocidprodukter og er omfattet af biocidforordningens regler.

Brug af in-situ genereret ozon eller frie radikaler i fødevareindustrien skal godkendes af Fødevarestyrelsen frem til den af EHCA fastsatte frist for ansøgning om godkendelse af produkter indeholdende disse aktivstoffer. Herefter vil ansøgning om godkendelse varetages af Miljøstyrelsen og ECHA.

Kontakt Fødevarestyrelsen

Henvendelser om desinfektionsmidler og pattedypningsmidler kan sendes til des-godkend@fvst.dk

Liste over aktivstoffer

På ECHA's hjemmeside kan du se 
EU-listen over optagne aktivstoffer