Ansøgning af importtolerance og grænseværdi

Vil du ansøge om ændring af en gældende grænseværdi, eller ønsker du en importtolerance fra et tredjeland for et aktivstof i en afgrøde?

Grænseværdier og importtolerancer for aktivstoffer i afgrøder er fastsat i forordning om pesticidrester, forordning 395/2005. Hvis du vil ansøge om ændring af en gældende grænseværdi eller ønsker en importtolerance, skal du gøre det i henhold til forordningens artikel 6.​

For at gøre teksten let læsbar er begrebet "grænseværdi" anvendt på hjemmesiden. I lovgivning for pesticidområdet anvendes i stedet begrebet maksimalgrænseværdi. Grænseværdi er synonym for maksimalgrænseværdi (MRL).

Spørgsmål og svar

Alle kan søge, herunder organi​sationer, virksomheder, importører og producenter af pesticid-aktivstoffer.​

Kravene til ansøgningen står i forordningen om pesticidrester, artikel 7.

Åbn forordningen​​ om pesticidrester 

Bemærk, at ansøgningen om importtolerance først kan behandles, når der er fremsendt:

  • Dokumentation for, at aktivstoffet er godkendt til den specifikke anvendelse i eksportlandet og

  • Reference til og kopi af gældende grænseværdi for den specifikke anvendelse i eksportlandet.

Ja, du kan hente ansøgningsskemaet om ændring af grænseværdi eller importtolerance på EU's hjemmeside om pesticider. Du finder skemaet på siden "Guidelines – Maximum Residue levels" under overskrifterne "Implementation of EU Regulation EC 396/2005" og "Import tolerances". Skemaet findes kun på engelsk.

Link til skemaet finder du her:
"Guidelines – Maximum Resid​ue levels"​

Ansøgningen sendes til det EU-medlemsland, der er udpeget som Rapporteur Member State (RMS) for det pågældende aktivstof. Det fremgår af Kommissionens database for pesticider, hvilket land der er RMS.

Kommissionens database for pesticider

Søg det konkrete stof frem under linket "Active substances" og se, hvilket land der er anført som RMS i feltet med status for stoffet.

Hvis aktivstoffet endnu ikke er godkendt i EU, eller hvis der ikke er udpeget en RMS, kan du henvende dig til det medlemsland, som du ønsker skal evaluere aktivstofstoffet for at høre, om landet vil være RMS. Herefter skal du sende en anmodning til Kommissionen om, at det pågældende land bliver RMS for aktivstoffet.

Ansøgningen om importtolerance eller ændring af MRL sendes til RMS, når Kommissionen har afklaret, hvilket land der er RMS.

 

Danmark er RMS

Når Danmark er RMS sendes ansøgningen (bestående af et "cover letter" og underskrevet "application form") samt øvrigt materiale angivet i forordningen om pesticidrester, artikel 7 til:

Fødevarestyrelsen
Att. Kemi og Fødevarekvalitet
Stationsparken 31-33
DK- 2600 Glostrup
Danmark

Eller send en e-mail til pesticiderMRL@fvst.dk

Hvis det øvrige materiale angivet i forordningen om pesticidrester, artikel 7 er for omfattende til at sende via email, sk​al du aftale med sagsbehandleren i Kemi og Fødevarekvalitet, at materialet kan fremsendes på anden vis. Materialet kan eventuelt sendes direkte til vurderingsinstitutionen.

For kontakt med sagsbehandler i Fødevarestyrelsen, benyt venligst mailadressen pesticiderMRL@fvst.dk.

Fødevarestyrelsen orienterer EFSA og Kommissionen om ansøgningen.

Gebyrerne for denne sagstype er reguleret ved gebyrbekendtgørelsen

Der udarbejdes på grundlag af ansøgningen om fastsættelse af maksimalgrænseværdi for pesticidrester, jf. stk. 7 i gebyrbekendtgørelsen, et overslag over de forventede omkostninger ved sagsbehandlingen. Beløbet skal indbetales, før Fødevarestyrelsen behandlingen af ansøgningen. Overskrider det indbetalte gebyr den reelle sagsbehandlingstid, tilbagebetales differencen. Viser det sig, at det på forhånd indbetalte beløb er for lavt i forhold til den reelle sagsbehandlingstid, opkræves ansøger differencen. Afbrydes sagsbehandlingen på anmodning fra ansøger, betaler ansøger de indtil afbrydelsen realiserede omkostninger i henhold til stk. 7.

Det er alene ansøgers ansvar at sikre, at alle de relevante oplysninger til behandlingen af ansøgningen foreligger.

Arbejdet på evalueringsrapporten sættes først i gang, når det estimerede gebyr er betalt. Fødevarestyrelsen sender faktura for ansøgningen, når Fødevarestyrelsen har accepteret at vurdere aktivstoffet, og den daterede og underskrevne ansøgning er modtaget. Eventuelt resterende gebyr for yderligere oplysninger bliver opkrævet, når Fødevarestyrelsen sender evalueringsrapporten til Kommissionen.

Som ansøger bliver du orienteret, når evalueringsrapporten sendes til Kommissionen.

Sagen behandles i øvrigt efter proceduren beskrevet i Kapitel II i forordningen om pesticidrester, som findes på lovstofsiden:

Lovstofsiden med forordning om pesticidrester

EU har udarbejdet en vejledning for procedure ved behandling af ansøgninger, ”Technical guidance - MRL setting procedure in accordance with Articles 6 to 11 of regulation (EC) No 396/2005 and Article 8 of regulation (EC) No 1107/2009”.

Du finder vejledningen på siden "Guidelines – Maximum Residue levels" under "Procedural guidance" → "Implementation of EU Regulation EC 396/2005". 

På denne side kan du også finde øvrige dokumenter i  forbindelse med ansøgning om ændring af MRL eller importtolerance.

Tilgå "Guidelines - Maximum Residue levels"

Vejledningen findes kun på engelsk. 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål om ansøgning vedrørende MRL eller importtolerancer for pesticidrester i fødevarer og foder, kan du kontakte Fødevarestyrelsen på:

Mailadressen: pesticiderMRL@fvst.dk.

Andre henvendelser om pesticider sendes via Fødevarestyrelsens kontaktformular og stilles til Kemi og Fødevarekvalitet:

Kontakt Fødevarestyrelsen