Pesticidet ethylenoxid i fødevarer

Ethylenoxid er ikke godkendt til brug som pesticid i EU, men på trods af dette er ethylenoxid fundet i en række importerede produkter. Kilden til rester af ethylenoxid vurderes at være bevidst brug af stoffet i lande uden for EU. Fødevarer med restindhold af ethylenoxid over grænseværdien - samt alle produkter, hvor disse fødevarer indgår - bør vurderes som farlige jf. artikel 14 i Fødevareforordningen 178/2002. Denne håndtering er understreget af Kommissionen. Alle fødevarevirksomheder skal derfor være opmærksomme på, at alle fødevarer - herunder tilsætningsstoffer - overholder grænseværdien, og at fødevarer eller tilsætningsstoffer med ulovligt indhold ikke anvendes i sammensatte produkter. ​

Denne strikse håndtering skyldes, at det ikke er muligt at fastsætte en nedre grænse for ethylenoxids skadelige effekter. Derfor skal fund af ethylenoxid behandles ud fra et forsigtighedsprincip på baggrund af den videnskabelige viden, der er i dag. Denne håndtering sikrer beskyttelse af forbrugerne bedst mulig. Det er derudover en skærpende omstændighed, at der er tale om et stof, der bruges bevidst.

På baggrund af ovenstående vurderes alle fund af ethylenoxid over grænseværdien i fødevarer som udgangspunkt farlige; det gælder også fund i tilsætningsstoffer. Produkter, hvor der indgår fødevarer eller tilsætningsstoffer med indhold af ethylenoxid over grænseværdien, vurderes også farlige. Fødevarevirksomheder skal således være opmærksomme på, at alle fødevarer herunder tilsætningsstoffer overholder grænseværdien, og at fødevarer eller tilsætningsstoffer med ulovligt indhold ikke anvendes i sammensatte produkter.​

​​​​​Uønsket for virkning af ethylenoxid

Det er vurderet, at ethylenoxid  kan skade arveanlæggene og være kræftfremkaldende på grundlag af undersøgelser, hvor forsøgsdyr og mennesker har været udsat for stoffet via indånding. Der er imidlertid ingen information om, hvorvidt stoffet kan være kræftfremkaldende efter indtagelse via maden. Det kan ikke udelukkes, at der kan være en sundhedsmæssig risiko ved indtagelse af fødevarer med ethylenoxid eller afledte produkter af ethylenoxid. Stoffet skal derfor af hensyn til forbrugerne håndteres ud fra et forsigtighedsprincip. 

Supplerende regler

​Der vedtaget importrestriktioner for en række fødevarer med oprindelse i specifikke lande uden for EU. Restriktionerne omfatter primært Indien og andre lande i Asien.  For nogle lande er der importrestriktioner for en række forskellige fødevarer, mens det for andre lande kun gælder en enkelt type af fødevarer. Den fulde liste over omfattede fødevarer findes i

forordning om importrestriktioner for ikke-animalske fødevarer.

Bilagene til forordningen indeholder også angivelse af frekvens for de partier, der skal udtages til laboratorieanalyse. Bilagene opdateres jævnligt med nye kombinationer af lande og produkter samt analysefrekvenser. Kontrollen udføres som grænsekontrol i det EU-land, der importerer partiet.

Ved den analytiske kontrol skal fødevaren overholde EU's grænseværdi for ethylenoxid. Grænseværdien for det specifikke produkt kan findes i forordning 396/2005 og 

i EU's database over pesticidrester i fødevarer.

Bemærk, at der er forskellige grænseværdier for forskellige typer af fødevarer.

For tilsætningsstoffer, som ikke reguleres i henhold til forordningen for pesticidrester i fødevarer, er grænseværdien fastsat til 0,1 mg/kg jf. Kommissionens forordning (EU) 2022/1396.

 

Grænseværdien for rester af ethylenoxid i fødevarer gælder også, når den pågældende fødevare bruges til foder. Fødevarer med indhold af ethylenoxid over grænseværdien må ikke anvendes til foder. Dette gælder også, hvis fødevaren er fremstillet med indhold af en ingrediens, som indeholder ethylenoxid over grænseværdien. ​ 

Ethylenoxid

Pesticidet ethylenoxid kan bruges til at bekæmpe bakterier og andre skadevoldere, men stoffet er ikke godkendt til brug som pesticid i EU.

Det er ikke muligt at fastsætte en nedre grænse for ethylenoxids skadelige effekter