Bromerede flammehæmmere

Uorganiske miljøforureninger

Der findes omkring 40 kommercielt tilgængelige grupper af bromerede flammehæmmere. Mindst 13 af stofgrupperne anvendes i Danmark. De mest anvendte og kendte er:

  • TBBPA (tetrabromobisphenol A): Anvendes reaktivt i bl.a. epoxybaserede printkort i elektronik, og additivt i kabinetter samt i forskellige former for plast. Er endnu ikke påvist i fødevarer.
  • PBDE (polybromerede diphenylethere): Anvendes som brandhæmmer i bl.a. transportmidler, installationer og industriel automatik, kabinetter, elektriske apparater og maskiner. Koncentrationerne i svensk modermælk var indtil 1997 stærkt stigende, men er nu faldende.
  • PBB (polybromerede biphenyler): Indgår i sjældne tilfælde som brandhæmmer i installationer og industriel automatik, transportmidler og elektriske apparater og maskiner.
  • HBCDD (hexabrom cyklododecan): Benyttes hovedsageligt som flammehæmmer i såkaldt flamingo til isolering i byggeri, men også i f.eks. biler. Er fundet i fisk i nærheden af industrier, der anvender stoffet som flammehæmmer. Viden om indhold i fødevarer er i øvrigt meget begrænset.
  • Bromerede flammehæmmere indgår i Fødevarestyrelsens overvågning af kemiske forureninger.

Af de nævnte flammehæmmere er især PBDE, HBCDD og PBB persistente og letopløselige i fedt, hvorfor de i lighed med dioxin og PCB vil opkoncentreres i fødekæden.  

Risikovurderinger

Bromerede flammehæmmere mistænkes for at være årsag til fosterskader og kræft.

  • PBB (polybromerede biphenyler): Baseret på data for 16 PBB forbindelser. EFSA kunne ikke fastsætte et tolerabelt indtag (TDI) pga. manglende data.
  • PBDE (Polybromerede diphenyl ethers): EFSA har ikke kunne fastsætte en TDI, da data er utilstrækkelige. EFSA vurderer dog, at der potentielt kan være indtagsproblemer med stoffet BDE-99.
  • HBCDD (hexabromocyclododecanes): EFSA anvendte margin of exposure, som var ret lav, men da der foreligger humane studier blev det alligevel konkluderet, at der ikke er indtagsproblemer med HBCDD.

Grænseværdier

Der er ingen grænseværdier for bromerede flammehæmmere i fødevarer, men der bliver sat aktionsgrænser ved kontrolkampagner:

  • 100 nanogram/g fedt for summen af PBDE (Polybromerede diphenyl ethere) 17, 28, 47, 66, 77, 85, 99, 100, 153, 154, 183 og 209.
  • 80 ng/g fedt for summen af PBDE (Polybromerede diphenyl ethere 17, 28, 47, 66, 77, 85, 99, 100, 153, 154 og 183 (altså uden 209)).

GMP

Der er ikke udarbejdet vejledning om GMP.

Råvarer

Bromerede flammehæmmere findes i fisk, kødprodukter og fedtstoffer (både animalske og vegetabilske olier). Findes også i æg og mælkeprodukter.

Forarbejdede varer

De bromerede flammehæmmere vil typisk følge fedtfraktionen ved forarbejdning af fødevarer. 

Prøvetagning

Der er ingen regler for prøvetagning. Prøver til dioxin og fluorerede forbindelser udtages efter regler i EU og tilhørende forordning kan med fordel følges, hvilke kan tilgås via lovstofsiden for kemiske forureninger. 

Henstilling 2014/118 opfordrer medlemslandene til at indsamle data for indhold af bromerede flammehæmmere i fødevarer.

Find henstilling 2014/118 på lovstofsiden

Kildeopsporing

Forureningen vil typisk komme fra en industriel aktivitet eller fra fødevarekontaktmaterialer.