PFAS (fluorstoffer) i dyr

​​​​​​​​​​​​​​PFAS kan ophobes i dyr, som græsser eller drikker vand, som er forurenet. Ophobningen af PFAS afhænger af dyrearten, og hvor meget de æder og drikker. Udskillelsen af PFAS (halveringstiden) varierer også mellem forskellige dyrearter.

PFAS bindes til proteiner og findes derfor i muskelkød, men med højest indhold i leveren.  Det er muligt ud fra blodprøver at vurdere, om kød fra kvæg og får kan overholde EU’s maksimalgrænseværdier for PFAS i kød og dermed, om kødet kan markedsføres.

Arealer, som måske er forurenet med PFAS​

Ejere af arealer til afgræsning kan ved mistanke om en forurening undersøge græs eller vand fra arealet for indhold af PFAS. Alternativt er en blodprøve fra græssende dyr en god indikator for, hvor meget PFAS, dyrene har været eksponeret for, og om kød fra dyrene ved slagtning vil kunne overholde EU-grænseværdierne for PFAS i kød. Dette giver dog kun mening, hvis dine dyr nyligt har græsset på arealet. Du har pligt til at handle på en mistanke og kan blandt andet flytte dine dyr fra arealet, trække dine varer (foder og fødevarer) tilbage fra markedet og straks underrette Fødevarestyrelsen om din mistanke.

I det tilfælde, at der er taget prøver af græs eller vand fra et areal, som viser en overskridelse af de af Fødevarestyrelsen fastsatte indikatorværdier for PFAS i græs eller vand, så vil Fødevarestyrelsen i udgangspunktet anse græsarealet for at have en PFAS-forurening, som kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden. Et areal vurderes ligeledes forurenet med PFAS, såfremt dyr, som har afgræsset arealet, har vist sig at have forhøjede niveauer af PFAS i enten deres blod eller kød.

Der kan være forskellige årsager til, at du skal betragte et areal som forurenet med PFAS i en grad, så dyr ikke må græsse på det. En mistanke kan bl.a. komme af, at arealet er beliggende direkte op ad et tilsvarende areal, som er konstateret PFAS-forurenet i sådan grad, at det udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at arealet ligger direkte op til et forurenet naboareal. Arealet skal desuden være underlagt de samme forhold som naboarealet, for eksempel i forhold til nærhed til mulige forureningskilder.

Det er lodsejeren eller den landmand, der driver arealet, der definerer det forurenede areal. Det betyder, at fordi lodsejeren eller landmanden kender de konkrete forhold, herunder topografi, nærhed til potentielle forureningskilder mv., så er det landmanden eller lodsejeren, der kan vurdere, hvilke dele af et areal, som en konkret prøve af græs eller vand repræsenterer. Hvis en prøve kun repræsenterer en del af et areal, kan dette areal frahegnes, og det resterende areal kan anvendes til afgræsning med fødevareproducerende dyr.

Særligt om høslæt fra PFAS-forurenede arealer

Afgræsning med fødevareproducerende dyr

Fødevareproducerende dyr defineres i EU-lovgivningen som, "alle dyr, der fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter, der normalt anvendes til konsum i Fællesskabet".

Det vil sige, at de dyr, som typisk anvendes til afgræsning af arealer, såsom kvæg, får og heste, er fødevareproducerende dyr, uanset om hovedformålet med den konkrete besætning er naturpleje. Af de fødevareproducerende dyr er det kun heste, der, i henhold til en undtagelse vedr. medicinering i EU-lovgivningen, uigenkaldeligt kan udelukkes fra konsum, når de medicineres. Herved kan de betragtes som et ikke-fødevareproducerende dyr på enkeltdyrsniveau.

Heste og geder må gerne afgræsse arealer, som er forurenet med PFAS, da kød fra disse dyr kun udgør en meget lille del af kosten. Det gælder for eksempel de af Naturstyrelsens arealer, som er konstateret forurenet med PFAS.

Får kan afgræsse nogle arealer, som kvæg ikke kan afgræsse, fordi indikatorværdierne for foder og vand til får er højere end de tilsvarende værdier for kvæg. EU-grænseværdierne for PFAS i kød fra får er højere end for kød fra kvæg, og får optager ikke lige så meget PFAS fra græs og vand som kvæg.

Afgiftning af dyr forurenet med PFAS

Dyr som er forurenet med PFAS kan flyttes til et område, som ikke er forurenet med PFAS, hvorefter PFAS langsomt vil udskilles. For kvæg er halveringstiden for PFAS i kødet på ca. 100 dage. Det betyder, at et indhold på f.eks. 10 mikrogram/kg efter ca. 3-4 måneder vil være reduceret til omkring 5 mikrogram/kg under forudsætning af, at dyrets indtag af PFAS er ophørt.

Dyr under offentligt tilsyn (OT)

Dyr, som har afgræsset et område, der er konstateret forurenet med PFAS i niveauer over Fødevarestyrelsens indikatorværdier for græs eller vand, sættes under OT (offentligt tilsyn). Dyr, som er sammenlignelige og har gået under ens forhold (fx samme dyreart og afgræsning af samme areal i samme periode) vil vurderes at have samme risiko for PFAS-indhold. ​

PFAS overføres gennem moderkagen til kalven. En nyfødt kalv vil derfor indeholde PFAS og skal også under OT, hvis moderen er under OT.

Der er ingen risiko for smitte med PFAS, så dyrene kan godt flyttes. Hvis dyrene sælges, skal Fødevarestyrelsen orienteres, så den nye ejer kan få et OT-brev om, at dyrene er under offentligt tilsyn.

Hvis dyrene kan gå på et ikke-forurenet areal i en periode, så vil indholdet af PFAS over tid falde til et niveau, der betyder, at de kan slagtes uden restriktioner. Det skal dog dokumenteres ved en ny blodprøve, at indholdet af PFAS ikke overskrider indikatorværdien.

Hvis et dyr er slagtet, kort inden besætningen er kommet under offentligt tilsyn, vil det være godt med en kødprøve til analyse for PFAS. Skriv til Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet, 29@fvst.dk​.

OT kan ophæves, når blodprøver indikerer, at indholdet i kød vil kunne overholde EU-grænseværdierne for PFAS i kød. OT kan også ophæves, når analyser af kød, viser indhold under EU-grænseværdierne.

​Dyr, som er mistænkt for at være forurenede med PFAS i et omfang, så deres kød ikke kan overholde EU-grænseværdierne skal under offentligt tilsyn. Dette betyder, at de kun kan slagtes med en passerseddel fra Fødevarestyrelsen. Passersedlen sikrer, at der tages en kødprøve til analyse for PFAS for at kontrollere, om indholdet i kødet overholder EU-grænseværdierne. Kødet kan først omsættes, når der foreligger et svar på analysen. Alternativt kan blodprøver fra en stikprøve af de mistænkt forurenede dyr vise, om dyrene kan slagtes, og kødet fra dem omsættes. Hvis OT er ophævet på baggrund af en blodprøve, så er besætningen ikke længere under mistanke og kan gå til slagtning.

Tilladelse til afgræsning af forurenede områder

Der kan gives tilladelse til, at fødevareproducerende dyr kan afgræsse forurenede områder, hvis dyrene skal indgå i naturplejen af området.  Det gælder for områder med særlige naturbeskyttelseshensyn, og hvor områdets forurening kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, men ikke en risiko for dyrenes sundhed og velfærd. Herunder f.eks. områder, der er forurenede med PFAS.

Dyrene vil blive pålagt en restriktion, så dyret eller produkter fra dyret ikke kan forarbejdes til eller omsættes som fødevarer. I CHR registreres et omsætningsstop for dyrene, så de ikke kan sendes til slagtning. 

Vilkårene for tilladelse til afgræsning samt regler om fastsættelse af restriktion for dyrene fremgår af Bekendtgørelse om tilladelse til afgræsning af forurenede områder med særlige naturbeskyttelseshensyn. Reglerne giver også mulighed for, at restriktionen kan ophæves, hvis det kan dokumenteres, at dyrene ikke udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Bekendtgørelsen og tilhørende vejledning kan ses her:

Lovstof for kemiske forureninger

Anmodning om tilladelse til afgræsning

Forpagtere, der har interesse i at lade deres dyr afgræsse et forurenet område med henblik på naturpleje, kan kontakte den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen for yderligere information om mulighederne.

Anmodning om tilladelse skal sendes digitalt til den lokale veterinærenhed senest 30 dage inden, at dyret/dyrene skal anvendes til afgræsning af det forurenede område. Anmodningen skal indeholde oplysninger om identifikation af dyrets/dyrene, områdets CHR-nummer og besætningsnummer, områdets markblok numre, og dokumentation for, at områdets forurening kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden i relation til de græssende dyr.

Anmodning om ophævelse af restriktion mod omsætning af dyr

Omsætningsstoppet for dyrene kan ophæves, hvis det kan dokumenteres, at dyrene ikke udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Det kan f.eks. dokumenteres ved kemisk analyse af blodprøver fra dyrene. Blodprøverne skal være repræsentative for den gruppe af dyr, der i samme periode har afgræsset et forurenet areal.

Anmodning om ophævelse af restriktion skal sendes til Fødevarestyrelsens lokale veterinærenhed senest 14 dage før, at dyrene forventes at indgå i fødevarekæden. Anmodningen skal indeholde oplysninger om relevant CHR-nummer, identifikation af dyrene og analyseresultater fra de udførte blodprøver.

For nærmere information om analyser af PFAS (PFOS) i blod, herunder f.eks. priser, prøvemængder og kapacitet, henvises til Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted.

Fødevarestyrelsens laboratorieydelser

Slagtning af dyr med mistanke for højt PFAS-indhold

Det er besætningsejerens ansvar, at han ikke sender dyr til slagtning, som er forurenet med PFAS.

Ansvarsfordeling for slagtekroppe, som er lønslagtet (returslagtning)

Returdyr er dyr, som slagtes på et slagteri eller i et slagtehus, men hvor slagtekroppen går retur til besætningsejeren, som f.eks. kan være et kogræsserlaug. 

Den, der markedsfører fødevaren (kødet), har ansvaret for, at fødevaren overholder reglerne. I dette tilfælde vil det være ejeren af dyrene (besætningsejeren).​

Dyr under offentligt tilsyn

Dyr, som er omfattet af et offentligt tilsyn, må ikke leveres til slagtning uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Fødevarestyrelsen kan i visse tilfælde tillade levering af kvæg til slagtning, hvis de ledsages af en passerseddel. Før Fødevarestyrelsen kan udstede passerseddel, skal du oplyse, hvilket slagteri der skal leveres til og hvornår, samt dyrets/dyrenes CKR-nummer. Herefter vil Fødevarestyrelsen tage stilling til, om passersedlen kan udstedes, og hvilke betingelser der er knyttet til denne.

Hjemmeslagtning til egen husholdning af dyr, som er omfattet af et offentligt tilsyn, kræver ikke Fødevarestyrelsens tilladelse.

 

Prøvetagning af kød- og blodprøver

Forordning 2022/1428 beskriver regler for prøvetagning til analyse for PFAS. For besætninger med mindre end 25 dyr skal der ifølge forordningen udtages et kilo kød fra ét dyr. Fødevarestyrelsen har dog her valgt at tage fra to dyr. For besætninger med 26-100 dyr udtages kød fra ca. 5% af dyrene dog mindst to dyr. For besætninger med mere end 100 dyr udtages prøver fra ca. 5% af dyrene dog højst 10 dyr. For blodprøver anvendes samme principper – her er den samlede prøvemængde dog mindre.

Prøverne samles (pooles) til én prøve. Vær særligt opmærksom på at hindre utilsigtet kontaminering ved prøvetagning. Prøvetager skal anvende engangshandsker (et sæt pr. prøve). Det skal sikres, at handskerne ikke indeholder fluorpolymerer. Handsker af nitril kan anvendes. Prøveudtager skal endvidere være opmærksom på ikke at bære tøj eller andet udstyr, der er imprægneret med PFAS, og som kan forurene prøven. Almindeligt arbejdstøj, vinterjakker, skaljakker og engangstøj kan indeholde PFAS. Nyvaskede almindelige bukser, kittel eller fleecetrøjer vil ikke indeholde PFAS. 

Fødevarestyrelsens analyser for PFAS i dyr

Fødevarestyrelsens kontrol og overvågning, herunder udvælgelse af prøver til analyser, sker generelt ud fra en risikobaseret tilgang.
 
Fødevarestyrelsen får analyseret PFAS på eget laboratorium i Ringsted. Analysetiden er typisk ca. 3 uger, men hasteprøver kan aftales med laboratoriet i Ringsted. Fødevarestyrelsen betaler for analysen af prøver som FVST selv har udtaget.

Fødevareproducenters analyser for PFAS i dyr

Hvis du har fødevareproducerende dyr, som har græsset på dine egne marker, og der ikke er lavet analyser af PFAS, så kan du selv kontakte et privat laboratorium og få lavet analyser af PFAS. Fødevarestyrelsen vil da anbefale, at en blod- eller kødprøve udtages fra et par "worst-case" dyr, som har været mest på græs i det område, som du tænker er mest forurenet. Hvis dyret har stået på stald hele vinteren og fået kommercielt foder, så vil dette nedsætte dyrets forurening med PFAS. Du skal derfor tage dette med i din betragtning, når du planlægger analyser. Hvis der ikke er mistanke om, at dine marker er forurenet, så er der typisk ikke grund til at være bekymret for fødevaresikkerheden.​​

Animalske biprodukter (ABP) kategoriseres i forskellige kategorier afhængigt af deres risiko, egenskaber og indhold:

ABP kategori 1

Animalske biprodukter, der har et indhold af PFAS, der overstiger EU's grænseværdier for kød eller har et højere indhold end blod-indikatorværdierne, klassificeres som ABP kategori 1. ABP kategori 1-biprodukter skal bortskaffes på godkendte ABP-anlæg for at minimere risikoen for spredning af sygdomme og skadelige stoffer.

ABP kategori 2

Animalske biprodukter, der ikke har et kendt indhold af PFAS, men som er under mistanke om at have et for højt indhold af PFAS, kategoriseres som ABP kategori 2. Disse biprodukter kræver yderligere undersøgelse for at afgøre deres muligheder for anvendelse eller bortskaffelse.

DAKA

DAKA Denmark er en virksomhed i Danmark, der arbejder med indsamling og håndtering af animalske biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien. DAKA har mulighed for at kontakte Fødevarestyrelsen for at få oplysninger om enkeltdyr eller besætninger, der er under offentligt tilsyn. På længere sigt vil der blive udviklet en løsning, så DAKA kan få adgang til relevante oplysninger i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

Det er værd at bemærke, at der i øjeblikket ikke er specifikke restriktioner for brugen af gødning fra dyr med et for højt indhold af PFAS. Det er dog altid vigtigt at overveje forsigtighedsforanstaltninger og følge anbefalinger fra myndighederne for at sikre, at der ikke opstår sundhedsrisici for mennesker eller miljøet. 

Der er ikke hjemmel til, at Fødevarestyrelsen kan udbetale erstatning for tab til landmænd eller andre parter.

Fødevarestyrelsen betaler for analysen af de prøver, som Fødevarestyrelsen udtager. Prøver, som du selv udtager eller får udtaget på eget initiativ, skal du selv betale.​​​​​​​​
  PFOS   SumPFAS*   Total PFOS**
  Vand Foder Vand Foder Blod
  µg/L µg/kg​ µg/L µg/kg​ µg/kg​
Kød fra kvæg 0,02  0,03 0,08 0,12 3,3
Kød fra får 0,11 0,15 0,44 0,60 6,7

*: Summen af de målte PFAS, eksempelvis 4PFAS eller 22PFAS

**: Summen af lineær PFOS og forgrenede PFOS