Foder - lovstof

Foder

Her findes en oversigt over lovgivning på foderområdet. Siden opdateres løbende, men brugere af siden skal sikre sig, at de altid læser i gældende lovgivning.

Forordninger

For forordninger anbefales det, at man læser i den nyeste konsoliderede version. Da de seneste ændringer til en forordning ikke nødvendigvis er ført ind i den seneste konsoliderede udgave, anbefales det, at man tjekker, om der er kommet yderligere ændringer til forordningen efter den seneste konsoliderede udgave. Denne information kan man finde via linket "Oplysninger om dokumentet", når man er på siden med hovedforordningen i Eurolex.

Bekendtgørelser

For bekendtgørelser i Retsinformation skal bekendtgørelsen være markeret som GÆLDENDE i toppen af siden. Det anbefales, at man tjekker, om der er kommet "Senere ændringer til forskriften" (venstre spalte under indholdsfortegnelse).

EU-regler, forordninger mm.

Her kan du finde EU-lovgivnin​g på ​området animalske biprodukter og TSE.​​

Animalske bipro​d​​ukter

Lovstof -​ animalske biprodukter​​

TS​​E​​​​

Europa-Parla​mentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fast​sættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

Analy​s​​er​​

Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøvetagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder

Bilag VI i analyseforordningen omfatter analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i den offentlige kontrol af foder.​​

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 183/2005 af 12. januar 2005

Krav om godkendelse efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 183/2005 af foderstofvirksomheder, der fremstiller eller markedsfører fodertilsætningsstoffer af kategorien 'coccidiostatika og histomonostatika':

Kommissionens forordning (EF) Nr. 141/ 2007 af 14. februar 2007

Kommissionens vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 183/2005 om krav til foderstofhygiejne​

Her finder du EU-lovgivning om fodertilsætningsstoffer samt link til Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer.

Europa-Parlamentets og ​Rådets forordning (EF) Nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer

Kommiss​ionens forordning (EU) Nr. 892/2010 af 8. oktober 2010 om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003

Kommissionens forordning (EF) Nr. 429/2008 af 25. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1831/2003 for så vidt angår udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger samt vurdering og godkendelse af fodertilsætningsstoffer

Kommissionens forordn​ing (EF) Nr. 378/2005 af 4. marts 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår EF-referencelaboratoriets forpligtelser og opgaver i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer

Gå til Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer

Tilbagetr​​ækning af fodertilsætningsstoffer

Alle fodertilsætningsstoffer på markedet skulle ifølge fodertilsætningsstofforordningen notificeres inden den 7. november 2004. Herefter skulle der sendes en egentlig ansøgning om regodkendelse, eller for nogle stoffers vedkommende, om den første egentlige godkendelse. De stoffer, der ikke blev søgt regodkendt, skal trækkes tilbage med en forordning. Indtil videre er kommet følgende:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1173 af 15. juni 2023 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1810/2005 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 943/2005

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/758 af 7. maj 2021 om visse produkters status som fo​dertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer

Kommissionens gennem​førelsesforordning (EU) 2017/1145 af 8. juni 2017 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF og 82/471/EØF

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 230/2013 af 14. marts 2013 om tilbagetrækning fra ​markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen »aromastoffer og appetitvækkende stoffer«

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 451/2012 af 29. maj 2012 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringsti​lsætningsstoffer«

Tilsætningsstofferne fjernes fra Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer, når overgangsordningerne i forordningerne er udløbet. Imidlertid har forordningerne stadig en vigtig konsekvens: De produkter, som er listet som fodertilsætningsstoffer, og som ikke mere er godkendt, bliver ved med at være fodertilsætningsstoffer, uanset at de ikke længere må bruges. De kan derfor ikke markedsføres som fodermidler.​

Suspension eller afvisning af fodertilsætningsstoffer

Følgende fodertilsætningsstoffer er suspenderet eller afvist (og muligvis trukket tilbage) da sikkerhed ikke har kunnet dokumenteres​:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1375 af 5. august 2022 om afvisning af godkendelse af ethoxyquin som fodertilsætningsstof, der tilhører den funktionelle gruppe antioxidanter, og om ophævelse af suspensionsforordning (EU) 2017/962

​Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2090 af 25. november 2021 om afvisning af titandioxid som fodertilsætningsstof til alle dyrearter​

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/932 af 9. juni 2021 om suspension af godkendelsen af lasalocid A-natrium (Avatec 15 % cc) og lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) som tilsætningsstoffer til foder til slagtekyllinger og hønniker

Kommissionens gennemførelsesfo​rordning (EU) 2018/1254 af 19. september 2018 om afvisning af at godkende riboflavin (80 %) fremstillet af Bacillus subtilis KCCM-10445 som et fodertilsætningsstof tilhørende den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1399 af 17. august 2015 om afvisning af at godkende et præparat af Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (tidligere Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) som fodertilsætningsstof til slagtekvæg, slagtekaniner, slagtekyllinger, smågrise (fravænnede), slagtesvin, avlssøer og kalve til opdræt, om tilbagekaldelse af godkendelserne af et præparat af Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) som fodertilsætningsstof til slagtekalkuner og hunkaniner til avl​

Her finder du EU-lovgivning om genmodificer​​et foder:

Europa-parlamentets og ​Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

Europa-parlamentets og Rådets foro​rdning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer samt sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer

Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2​004 af 6. april 2004 om Gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003, for så vidt angår tilladelse til nye genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, meddelelser om eksisterende produkter, samt utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale, for hvilket der er foretaget en gunstig risikovurdering

Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser til artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår EF-referencelaboratoriet for genetisk modificerede organismer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 298/2008 af 11. marts 2008 om ændring af f​orordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

Kommissionens ​forordning (EF) nr. 65/2004 af 14. januar 2004​ om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer

Godkende​lse af GMO'er

Kommissionens​ gennemførelsesforordning (EU) Nr. 503/2013 af 3. april 2013 om ansøgninger om tilladelse til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003​​

Prøvetagning o​​g analyse af GMO

Kommissionens henstilling af 4. ok​tober 2004 om tekniske retningslinjer for prøvetagning og detektion af genetisk modificerede organismer og materiale fremstillet af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter, inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1830/2003 (2004/787/EF)

Kommissionens forordning (EU) Nr. 619/2011 af 24. juni 2011 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af foder, for så vidt angår forekomst af genetisk modificeret materiale, som er under godkendelse, eller for hvilket godkendelsen er udløbet

Særlige beti​​​​ngelser for import af GMO

I afsnittet "EU: EU-lovgivning om importkontrol" er links til lovgivningen om særlige importbetingelser/importrestriktioner, herunder eventuelle regler om GMO.​

Alle EU-restriktionerne for både fødevare og foder animalsk og ikke-animalsk er samlet i Restriktionsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 538 af 26/04/2022​ om indførsel af fødevare og foder, animalske biprodukter og afledte produkter til foder samt fødevarekontaktmateri​​aler med særlige restriktioner m.v. og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.​​ 

Bekendtgørelsen findes i fold-ud-menuen nederst på siden, hvor vi har samlet den danske lovgivning på foderområdet.

Andre særlige impo​​rtbetingelser/-restriktioner​

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 af 17. september 2021 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 (EØS-relevant tekst)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 20​11/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina (2013/287/EU)

Kommissionens beslutning af 15. oktober 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine (2002/805/EF)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158 af 5. august 2020 om betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i tredjelande som følge af ulykke på kernekraftværket i Tjernobyl​

Kommissionens beslutning af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/575 af 6. april 2022 om hasteforanstaltninger mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesyge via sendinger af hø og halm fra tredjelande eller territorier og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2208

Her finder du EU-lovgivning om ​​uønskede stoffer i foder:

Euro​pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer

Kommissionens forordning (EU) 2015/786 af 19. maj 2015 om fastsættelse af kriterier for acceptabilitet af de afgiftningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF​

Henstillinger vedr. dioxin, dioxinlignende PCB og ikke-dioxinlignende PCB

Kommissionens henstilling af 3. dece​mber 2013 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foder og fødevarer (2013/711/EU) 

Kommissionens henstilling af 11. oktober 2004 om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner og dioxinlignende PCB i foderstoffer (2004/704/EF)​

Henstillinger vedrørende mykotoksiner​

Kommissionens he​nstilling af 27. marts 2013 om forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter (2013/165/EU)

Kommissionens henstilling af 17. august 2006 om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, o​chratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug (2006/576/EF)

Kommissionens henstilling af 1​7. august 2006 om forebyggelse og reduktion af fusariumtoksiner i korn og kornprodukter (2006/583/EF)​

Overvågning af metaller

Kommissionens henstilling af 20. maj 2022 om overvågning af forekomsten af uorganisk arsen i foder​ (2022/C 206/01)

Kommissionens henstilling (EU) 2018/464 af​ 19. marts 2​018 om overvågning af metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang

Her finder du EU​'s forordning om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser, også kaldet Zoonoseforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser

Danske love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Kapitel 9 i bekendtgørelsen omfatter "Kontrol af foder og foderstofvirksomheder m.v."

Find betalingsbekendtgørelsen på siden "Betaling for kontrol - lovstof"

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer

Lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2024

Bekendtgørelse om foderkontrol, kædekontrol og fodervirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem (Foderkontrolbekendtgørelsen):

Bekendtgørelse nr. 544 af 17. maj 2023

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer, foder, animalske biprodukter, afledte produkter og fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner m.v. og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Bekendtgørelse nr. 1441 af 30. nov. 2023

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter: 

Bekendtgørelse nr. 134 af 6. februar 2019 (HISTORISK pr. 1. juli 2023)

Se desuden bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter. Denne bekendtgørelse ophæver visse bestemmelser i veterinærkontrolbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse nr. 1351 af 10. december 2019 (HISTORISK pr. 1. juli 2023)

De to bekendtgørelser ovenfor erstattes per 1. juli ​af bekendtgørelse nr. 611 af 24. maj 2023 om offentlig kontrol af fødevarer, foder, hø og halm, fødevarekontaktmaterialer, animalske biprodukter og afledte produkter ved ind- og udførsel mellem lande i samhandelsområdet og ved indførsel fra tredjelande samt straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Bekendtgørelse nr. 611 af 24. maj 2023 (GÆLDENDE pr. 1. juli 2023)

Fodervejledningen

Læs om brug af foderlovgivningen her

Gå til Fodervejledningen