Pesticidrester i foder

Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod skadedyr og svampeangreb eller til at påvirke plantens vækst. Formålet med pesticidanvendelse er at øge udbyttet.

Lovgivningen om pesticider i foder

Mange pesticider kan lovligt anvendes til foderafgrøder. Forekomsten af pesticider i foder er reguleret under den lovgivning, som er gældende for pesticidrester i fødevarer. Chlorerede pesticider (f.eks. DDT og endosulfan) kategoriseres rent juridisk som uønskede stoffer og er derfor reguleret sammen med de øvrige uønskede stoffer.

Grænseværdier for afgrøder

Anvendelsen af pesticider kan lede til rester af pesticider i afgrøder. Der er derfor fastsat grænseværdier for pesticidrester i en lang række afgrøder. Grænseværdier fastsat for fødevarer gælder også for foder i de tilfælde, hvor afgrøden kan anvendes til både fødevarer og foder. 

Hvis et produkt kun kan anvendes til foder, er råvaren undtaget fra grænseværdierne i forordningen for pesticidrester. Det gælder f.eks., hvis produktet er uegnet som fødevare, men egner sig til fodring af nogle dyr. Det kan være tilfældet, hvis det har undergået en særlig forarbejdning.

Der er ikke fastsat grænseværdier for afgrøder, som kun kan anvendes til foder (f.eks. græsensilage), eller for restprodukter fra fødevareindustrien (f.eks. frugtpulp fra produktion af juice).

Der er heller ikke fastsat specifikke grænseværdier for foderblandinger. Men det er muligt at beregne en grænseværdi ud fra de afgrøder, der indgår som ingredienser i en foderblanding. Dette er dog kun muligt, såfremt der findes grænseværdier for alle de ingredienser, som indgår i foderblandingen.

Det kan være svært at finde grænseværdierne for rester af pesticider i forordningen om pesticidrester. Derfor har Kommissionen lavet en database med tilhørende søgemaskine.

Se oversigt over grænseværdier i Kommissionens pesticiddatabase

Vejledning til opslag i pesticiddatabasen

Grænseværdier for chlorerede pesticider findes i lovgivningen om uønskede stoffer, hvor de er fastsat for enten alle fodermidler og foderblandinger eller specifikt for bestemte typer af disse.

Risikovurdering af produkter uden grænseværdier

Ved fund af pesticidrester i produkter uden grænseværdier, skal der foretages en konkret risikovurdering for at afgøre om indholdet er acceptabelt eller ej. Risikovurderingen skal have fokus på, om indholdet kan have en negativ virkning på dyrene eller på de mennesker, der spiser de afledte animalske produkter.

Når der bliver fundet pesticidrester i foder uden en fastsat grænseværdi, er det fodervirksomheden, der har ansvaret for at foretage en risikovurdering og handle på baggrund af den.

Læs mere på siderne om pesticidrester i fødevarer, uønskede stoffer i foder og i Fodervejledningen:

Pesticidrester i fødevarer

Uønskede stoffer i foder

34. Pesticidrester i foder