Mykotoksiner i foder

Mykotoksiner er giftstoffer, som produceres af forskellige svampearter, der vokser på landbrugsafgrøder. Mykotoksiner udgør en risiko for dyrs sundhed og kan overføres til fødevarer. Det er derfor vigtigt, at forekomsten overvåges.

Der findes forskellige slags mykotoksiner

Mykotoksiner er giftstoffer, som produceres af forskellige svampearter, der vokser på landbrugsafgrøder. Nogle mykotoksiner dannes i afgrøden på marken, mens andre først dannes under oplagring. Dannelsen af mykotoksiner er afhængig af temperatur, fugtighed og klima, og varierer over både tid og sted.

Mykotoksiner, som dannes i afgrøden på marken, omfatter bl.a. deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiner, T-2 og HT-2. Disse mykotoksiner dannes især ved høj fugtighed under dyrkning af afgrøden, men forekommer ikke nødvendigvis i de samme  typer af afgrøder.

Mykotoksiner, som dannes under oplagring, omfatter bl.a. aflatoksin B1 og ochratoksin A. Aflatoksin B1 dannes ved høj fugtighed og relative høje temperaturer, og det findes derfor typisk i afgrøder fra varme og fugtige egne som f.eks. tropiske områder. Ochratoksin A dannes også ved høj fugtighed, men kan dannes ved lavere temperatur end aflatoksin B1. Ochratoksin A kan derfor findes i forskellige kornsorter, også under danske forhold.

Mykotoksiner er giftige for dyr og mennesker

Mykotoksiner kan være skadelige, selv i små mængder, og kan forårsage akutte eller kroniske forgiftninger hos dyr, som indtager forurenet foder. Svin er særligt følsomme, og indtagelse af større mængder af mykotoksiner kan f.eks. medføre lever- og nyreproblemer, nedsat produktivitet og fertilitet, lav tilvækst, nedsat immunforsvar og en øget dødelighed.

Nogle mykotoksiner kan ligeledes udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, idet de kan overføres til fødevarer. Dette gælder f.eks. aflatoksin B1 som i mælkeproducerende dyr omdannes til aflatoksin M1, der udskilles i mælken.

Grænseværdier

Der er i foder fastsat grænseværdier for aflatoksin B1 samt meldrøjer, som indeholder mykotoksinerne meldrøjealkaloider. Derudover er der fastsat vejledende grænseværdier for en række mykotoksiner som hjælp til, hvornår anvendelse som foder kan accepteres.

Sådan undgår du opformering af mykotoksiner i foderet

For at undgå yderligere svampevækst og produktion af mykotoksiner er det vigtigt, at afgrøden tørres effektivt efter høst, og at den opbevares ved den rette temperatur og luftfugtighed. For mange afgrøders vedkommende er mykotoksiner uensartet fordelt i råvaren og kan f.eks. optræde i fugtige ”lommer” i foderet.

Indholdet af mykotoksiner i råvarer kan i mange tilfælde mindskes ved at sortere synligt angrebne dele af partiet fra. Det anbefales, at foderet analyseres for indhold af mykotoksiner for at sikre, at indholdet er under grænseværdierne.