Grænsekontrol

Sendinger, som er underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, må ikke indføres til EU fra tredjelande, før de har været til kontrol og er godkendt. Hvor kontrollen foregår afhænger af, hvilken type varer du indfører.

Kontrol med animalske varer og levende dyr skal udføres på første indgangssted til EU. Kontrollen udføres på særligt udpegede grænsekontrolsteder (Border Control Points, BCP) af uddannet personale.

Kontrol med ikke-animalske fødevarer og foder samt fødevarekontaktmateriale, som er under importrestriktion, udføres på særligt udpegede grænsekontrolsteder (BCP) og importkontrolsteder (Control Points, CP). CP kan anvendes, hvis der udover dokumentkontrollen skal udføres identitetskontrol og fysisk kontrol.

Alle sendinger, som er underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, skal forhåndsanmeldes til det relevante grænsekontrolsted. Anmeld via TRACES og CHED del I -

Læs mere om TRACES

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om den grænse, du vælger at indføre din sending over, er godkendt til den varekategori, som du indfører.

Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted er gebyrbelagt

Find mere om gebyrer for grænsekontrol

Europa-Kommissionen har vedtaget EU-regler om øget grænsekontrol af visse ikke-animalske produkter fra visse tredjelande.´´
Den øgede kontrol omfatter ikke-animalske produkter, som myndighederne ved udgør en særlig risiko eller forventes at kunne udgøre en særlig risiko for fødevare- og/eller fodersikkerheden (herefter omtales som ”ikke-animalske produkter under importrestriktion”).
Den særlige risiko betyder, at der skal foretages kontrol ved grænsen, inden produkterne føres ind i EU. I Danmark er det Fødevarestyrelsens fødevareenheder ved grænsekontrollen (Grænsekontrollen), der står for denne kontrol.

Fødevarestyrelsens kontrol af sendinger af ikke-animalske varer under importrestriktion omfatter tre elementer:

  • Dokumentkontrol. Dokumentkontrol omfatter kontrol af det fælles importdokument – CHED-D (jf. forordningen 2019/1715, Bilag II, Del II, Afsnit D) på alle sendinger af ikke-animalske produkter under importrestriktion. Der er kontrol af særlige dokumenter, hvis der er krav om f.eks. sundhedscertifikat og analyserapporter. Der er også kontrol af andre dokumenter som fragtbrev, følgesedler mv..
  • Identitetskontrol. Identitetskontrol er en visuel inspektion for at verificere, at indholdet og mærkningen af en forsendelse svarer til oplysningerne de dokumenter, der ledsager den. EU-reglerne angiver frekvenser for, hvor ofte myndighederne skal foretage identitetskontrol af sendingerne.     
  • Fysisk kontrol. Fysisk kontrol omfatter bl.a. prøveudtagning med henblik på at verificere, at produkter overholder EU-reglerne. EU-reglerne angiver frekvenser for, hvor ofte myndighederne skal foretage fysisk kontrol af sendingerne

Grænsekontrollen afgør, hvilke sendinger der skal udtages prøver af. Grænsekontrollen udtager prøver med den hyppighed, som er angivet i de enkelte EU-regler. De importerede produkter kan anvendes/omsættes, når den relevante kontrol er afsluttet.

Produkterne må indfortoldes,​ når Grænsekontrollen har foretaget den relevante kontrol. Det vil sige, at de sendinger, som kun skal til dokumentkontrol, kan indfortoldes umiddelbart efter, at dokumentkontrollen er afsluttet, og grænsekontrollen har udfyldt del II af CHED-D med angivelse i boks II.5, at sendingen ikke er udtaget til fysisk kontrol. Det underskrevne og afstemplede CHED-D forevises tolden. 

Hvis en sending udtages til fysisk kontrol, skal det tilbageholdes

Tilbageholdelsen sker, indtil der foreligger analyseresultater for de prøver, der er udtaget. Sendingen kan ligge under beslag på BCP, et godkendt kontrolsted eller en "facilitet til for videre transport". Hvis du som importør vælger, at sendingen skal ligge under beslag på et andet sted end BCP’et, skal virksomheden have status i TRACES som et godkendt kontrolsted eller ”facilitet for videre transport”, Virksomheden skal også have status som toldoplag eller lignende, da der er tale om produkter, der ikke er indfortoldet. Myndighederne ved BCP skal give tilladelse til, at sendingen må overføres. Tilladelsen anføres i CHED-D.

Hvis prøveudtagningen er foretaget på BCP, kan sendingen godt overføres til beslag i et andet EU-land. F.eks. kan en sending, som myndighederne ved et BCP i Hamburg har udtaget prøver af, godt lægges under beslag på en virksomhed i Danmark. Det er imidlertid op til myndighederne ved første indgangssted at træffe afgørelse, om anvendelse af denne ordning kan finde sted. Den ansvarlige for sendingen skal også acceptere det.

 

Læs mere på Fødevarestyrelsens side om Ikke-animalske produkter under importrestriktioner og find her oplysninger om de enkelte restriktioner 

Læs mere om kontrolsteder mm på styrelsens side om godkendelse af kontrolsteder mm

 

Hvad er grænsekontrol

Grænsekontrol er kontrol af, at en sending lever op til gældende krav for indførsel.

Kontrol udføres af uddannet personale på et kontrolsted, som er godkendt til formålet.

En grænsekontrol består som hovedregel af:

  • Dokumentkontrol
  • Identitetskontrol
  • Fysisk kontrol, inkl. prøveudtagning

Sendingen skal passere ét eller flere elementer af kontrollen på tilfredsstillende vis, før sendingen kan indføres til EU-samhandelsområdet.