Gårdbesøg

Gårde er sjove at besøge for børn og voksne, som kan se dyr og natur og lære hvor maden kommer fra – fra jord til bord. Men det skal være både sjovt og sikkert.

Du skal være opmærksom på nogle simple huskeregler, så du undgår at overføre smitte til dyrene og at dyrene smitter dig. For at mindske risikoen for smittespredning gælder der nogle generelle regler for besøg i besætninger.

Besøg i besætninger

Som udgangspunkt kan alle sunde og raske besætninger besøges.

Det er muligt at se, om en besætning er ramt af en smitsom husdyrsygdom, i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)​.

Det Centrale Husdyrbrugsregister – CHR

Er en besætning ramt af en smitsom husdyrsygdom, vil der i CHR under den pågæld​ende besætnings "Besætningsoplysninger" ud for "Veterinære problemer" være angivet et "Ja". Den lokale veterinærenhed skal altid kontaktes, før man kan få tilladelse til at besøge en syg besætning. Generelt gælder det, at den besøgende i en besætning altid bør respektere besætningens sundheds-/sygdomsstatus (som fx SPF for svin). Er der specielle grunde til at besøge flere besætninger på samme dag, bør man altid besøge besætningen med den bedste sundhedsstatus først. Når det fx drejer sig om fjerkræ, bør avlsbesætninger besøges før slagtebesætninger. I tvivlstilfælde kan brancheorganisationerne ofte vejlede. 

Retningslinjerne for smitteforebyggelse henvender sig til alle, som i deres arbejde eller fritid skal færdes på ejendomme, hvor der holdes husdyr. Retningslinjerne er med til at forhindre, at man som besøgende utilsigtet kommer til at sprede smitsomme husdyrsygdomme rundt til besætninger.

Når man rører ved dyr, kan bakterier som salmonella og campylobacter blive overført fra dyr til mennesker og til madvarer. Mennesker kan også bringe smitsomme dyresygdomme videre til andre besætninger.

Ved besøg i sunde besætninger skal man følge de almindelige hygiejnekrav. Sunde og raske besætninger beskytter man mest effektivt mod smitte ved at opretholde en god hygiejnestandard.
 
Ved almindelig hygiejnestandard gælder disse retningslinjer: 
 • Brug gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres før og efter besøget, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen. Det er altid bedst at bruge fodtøj, der allerede findes i besætningen.

 • I besætningen anvendes enten besætningens eget tøj eller overtøj, der efter besøget kan vaskes ved mindst 60°C. Nogle svinelandbrug udleverer engangsdragter og overtræksfootere til besøg i stalde. Men på en økologisk mark med fritgående dyr fungerer det med fornuftigt overtøj og gummistøvler

 • Fodergange må så vidt muligt ikke betrædes.

 • Dyr må kun berøres hvis der er givet tilladelse fra landmanden. 

 • Vaske hænder med sæbe og vand før og efter kontakt med dyr – og før du spiser og drikker. Hvis der ikke er en håndvask, kan vådservietter være et alternativ.

 • Undgå at kysse eller sætte dit ansigt tæt på dyrets hoved og at putte dine hænder i din mund.

 • Spise i de anviste frokostområder. Og lad være med at spise noget, mens du går omkring på gården – eller spise noget, der er faldet på jorden. Dyrene må ikke fodres med medbragt mad eller madrester.

 • Man bør ikke smage på rå mælk eller spise andre produkter af rå mælk, da de kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

 • Du må ikke have været i kontakt med dyr i udlandet inden for de seneste 48 timer inden et besøg på en gård, da du kan bringe dyresygdomme med fra udlandet.

 • Udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, skal vaskes og desinficeres, inden det anvendes i en anden besætning.

 • Brugt éngangsmateriale/udstyr efterlades på ejendommen.

 Som desinfektionsmiddel kan Virkon S anvende​​s i en 1 %-opløsning. Den bedste effekt opnås ved anvendelse på rengjorte flader.​

 
Har man selv en besætning, og har ma​​n besøgt en fremmed besætning, skal man, når man kommer hjem til egen besætning, iagttage samme hygiejneforholdsregler, som ved besøget i den fremmede besætning.
I tilfælde af mistanke om eller udbrud af en anmeldeplig​tig, smitsom husdyrsygdom i en besætning i Danmark vil besætningen blive sat under offentligt tilsyn, og der bliver indført skærpet hygiejne i og omkring den ramte besætning.
 
Kun et fåtal besøgende får tilladelse til ko​mme ind i en sygdomsramt besætning. Har man fået tilladelse af Fødevarestyrelsen til at besøge en  sygdomsramt besætning, skal der følges skærpede krav til hygiejnen.
 
Skærpede hygiejnekrav i sygdomsramte besætninger kan blandet andet være:
 • Der må kun bruges gummistøvler eller andet fodtøj, som kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk og engangsovertrækstøj eller -kittel, der efterlades på ejendommen.

 • Fodtøj anvendt under engangsstøvleovertræk vaskes og dyppes i desinfektionsopløsning.

 • Efter endt besøg kan der være krav om skift af tøj brugt under overtrækstøjet, eller der kan være krav om, at der skal gå op til 48 timer, inden en anden besætning med modtagelige dyr må besøges.

 • Udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, skal efterlades på ejendommen eller vaskes og desinficeres, inden det anvendes i en anden besætning.

 • Der skal foretages grundig håndvask efter besøg. Der kan være krav om bad, inden ny besætning med modtagelige dyr besøges.

 • Hjul og hjulkasser oversprøjtes med desinfektionsmiddel, når ejendommen forlades.

Alt efter hvilken husdyrsygdom det drejer sig om, kan ovennævnte krav justeres. Nærmere oplysninger vil i givet fald kunne fås ved henvendelse til Fødevares​tyrelsen.

Du og din familie kan tage på gårdbesøg uden at være bange for MRSA. 

Af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA” fremgår det, at kortvarige besøg i MRSA-positive besætninger ikke er særligt risikable i forhold til at blive smittet med MRSA. For almindeligt sunde og raske personer er der derfor ifølge Sundhedsstyrelsen ikke en væsentlig risiko ved at besøge en gård, hvor der er påvist MRSA.

 • Opsæt skilte eller opslag, som hænger synligt for de besøgende ved ankomst, gerne både med dansk og international tekst. Kontakt din brancheorganisation for mere information.

 • Børn, der er mindre end 5 år, bør ikke færdes rundt på gården uden opsyn af en voksen.

 • Man må ikke tilbyde at smage på rå mælk eller andre produkter af rå mælk, da de kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Der er dog mulighed for at sælge eller udlevere pasteuriseret mælk direkte til besøgende, hvis bedriften er registreret til stalddørssalg.

Giv alle forældre info med hjem forud for gårdbesøget:

 • ​Børnene skal møde op i gummistøvler, der kan rengøres før og efter besøget. Og overtøj, der efter besøget kan vaskes i maskine ved minimum 60 grader.

 • Du må ikke have været i kontakt med dyr i udlandet inden for de seneste 48 timer inden et besøg på en gård, da du kan bringe dyresygdomme med fra udlandet.

 • Børnene må ikke have foder med til dyrene.

 • Man bør ikke smage på rå mælk eller spise andre produkter af rå mælk, da de kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Der er dog mulighed for at købe eller få udleveret rå mælk, hvis gården er registreret til stalddørssalg.

Tag hensyn til dyrene når du besøger en besætning

 • ​Færdsel rundt på gården skal foregå med en rundviser fra gården.
 • Gå roligt rundt i områder, hvor dyrene befinder sig. Undgå at skræmme dyrene.

 • Undgå at komme i nærheden af syge dyr.