Værdisikring af din erstatning

Værdisikring opretholder værdien af erstatning til minkavlere med mink i 2020, så avlerne ligestilles uanset om de får deres sag afgjort først eller sidst.

Værdisikring beregnes og udbetales af Fødevarestyrelsen uden særskilt ansøgning.

Hvad er værdisikring, og hvilke udbetalinger værdisikres?

Der beregnes værdisikring for den del af erstatning og kompensation, der udbetales som forhøjet forskud eller endelig nedlukningserstatning – det vil sige efter fradrag for tidligere udbetalt forskud og andre fradrag i erstatningen. Der ydes både værdisikring af nedlukningserstatning fastsat efter forenklet model og nedlukningserstatning fastsat af erstatnings- og taksationskommissionen efter den skemalagte model eller ekspropriationsretlige principper. Der ydes værdisikring, selvom udbetalingen er sket før bekendtgørelsen trådte i kraft.

Der beregnes ikke værdisikring af kompensation for sagkyndig bistand.

Værdisikringen fastsættes på grundlag af forbrugerprisindekset og beregnes fra den 1. januar 2022 til og med det senest offentliggjorte forbrugerprisindeks forud for afgørelsesdatoen. Forbrugerprisindekset offentliggøres månedligt, typisk den 10. i den efterfølgende måned.

Oversigt over værdisikringsindeks

Afgørelsesperiode Værdisikrings pct.
11. jan. - 10. feb. 2023 7,2155
11. feb. - 10. mar. 2023 7,6781
11. mar. - 10. apr. 2023 8,6957
11. apr. - 10. maj. 2023 8,5106
11. maj. - 12. jun. 2023 8,7882
13. jun. - 10. jul. 2023 7,3080
11. jul. - 10. aug. 2023 7,6781 
11. aug. - 11. sep. 2023 9,6207
12. sep. - 10. okt. 2023 8,8807
11. okt. - 10. nov. 2023 8,6031

*Bemærk: Alle beregnede pct. er vist med afrunding på 4 decimaler. Den konkrete værdisikring beregnes med ikke-afrundede værdisikringsprocenter.

Eksempel: Der træffes afgørelse den 5. marts 2023. Det senest opdaterede forbrugerprisindeks blev offentliggjort den 10. februar 2023 og dækker januar måned 2023. Erstatningen værdisikres med 7,6781 pct. af det forhøjede forskud/den endelige nedlukningserstatning efter fradrag, svarende til ændringen i forbrugerprisindekset fra den 1. januar 2022 til og med den 31. januar 2023.

Betingelser for modtagelse af værdisikring

Værdisikring beregnes og udbetales af Fødevarestyrelsen uden særskilt ansøgning.

For at modtage værdisikring for endelig nedlukningserstatning skal minkavleren have indleveret et revisorpåtegnet oplysningsskema inden den 31. december 2024.

  • Ved erstatning efter skemalagte model eller ekspropriationsretlige principper indleveres skemaet til erstatnings- og taksationskommissionen.
  • Ved erstatning efter forenklet model indleveres skemaet til Fødevarestyrelsen.  

Spørgsmål og svar

Forøget forskudsudbetaling og den resterende endelige nedlukningserstatning bliver værdisikret. Der ydes både værdisikring af nedlukningserstatning fastsat efter forenklet model og nedlukningserstatning fastsat af erstatnings- og taksationskommissionen efter skemalagte model eller ekspropriationsretlige principper. Der beregnes ikke værdisikring af kompensation for sagkyndig bistand.

Nej, værdisikringen udregnes efter standardiserede metoder, og det kan derfor ikke påklages til Fødevareministeren eller anden administrativ myndighed.

Nej, hvis forbrugerprisindekset er negativt, vil erstatningsbeløbet ikke blive værdisikret.

Fødevarestyrelsen efterbetaler som udgangspunkt inden udgangen af 2023 værdisikring i de sager, hvor der allerede er udbetalt forhøjet forskud eller endelig nedlukningserstatning. Fra 2024 forventes udbetaling af værdisikring at ske sammen med udbetaling af endelig nedlukningserstatning.

Minkvirksomheder, der har haft minkproduktion i 2020 kan få udbetalt værdisikring, hvis betingelserne er opfyldt. Følgeerhverv og minkvirksomheder uden minkproduktion i 2020 har ikke ret til værdisikring.

Beregnes og udbetales uden ansøgning

Husk at værdisikring beregnes og udbetales af Fødevarestyrelsen uden særskilt ansøgning.

For at modtage værdisikring for endelig nedlukningserstatning skal minkavleren have indleveret et revisorpåtegnet oplysningsskema inden den 31. december 2024.