Uønskede stoffer i foder

Uønskede stoffer er en række stoffer og botaniske urenheder, som potentielt udgør en fare for dyr, mennesker eller miljø.

Foder må ikke indeholde uønskede stoffer over grænseværdierne

Der er fastsat grænseværdier for en række uønskede stoffer. Grænseværdier kan være fastsat for både fodermidler, foderblandinger, fodertilsætningsstoffer og/eller forblandinger, og kan være forskellige afhængig af dyreart eller dyrekategori (f.eks. køer og kalve).

Definition af uønskede stoffer

Uønskede stoffer er ethvert stof eller produkt, bortset fra sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der forekommer i produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

De uønskede stoffer, som der er fastsat grænseværdier for, er inddelt i syv grupper:

  1. Uorganiske kontaminanter og kvælstofforbindelser, f.eks. metaller og fluor
  2. Svampegiftstoffer (mykotoksiner), f.eks. aflatoksin
  3. Naturlige plantegiftstoffer, f.eks. blåsyre
  4. Klorerede pesticider, f.eks. endosulfan og DDT
  5. Dioxiner og PCB’er
  6. Skadelige frø, f.eks. frø af pigæble eller bynkeambrosie
  7. Coccidiostatika, der efter et uundgåeligt overslæb forekommer i foder, hvortil det ikke er tilsat med vilje 

Foder, der overskrider grænseværdierne må ikke fortyndes

Foder, der overskrider en grænseværdi, må ikke blandes (fortyndes) med andet foder, der ikke overskrider grænseværdien, for at få indholdet af det uønskede stof ned under grænseværdien. Det skyldes, at mange af stofferne belaster fødevarekæden over tid selvom de ikke nødvendigvis er akut giftige i de niveauer, der er tale om. 

Underret Fødevarestyrelsen ved fund af uønskede stoffer over grænseværdierne

Hvis I som virksomhed, i jeres egenkontrol, finder indhold af uønskede stoffer over grænseværdierne i foder skal I underrette Fødevarestyrelsen. Underretningen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af fundet, analyseattest, risikovurdering og handlingsplan.

Læs mere om underretning i Fodervejledningen og Tilbagetrækningsvejledningen:

30.2 Fund af farligt foder som følge af indhold af uønskede stoffer

Tilbagetrækningsvejledningens afsnit 4 om foder

Risikovurdering ved fund af uønskede stoffer uden grænseværdier

For uønskede stoffer hvor der ikke er fastsat grænseværdier, f.eks. PFAS, skal der laves en risikovurdering. Dvs. det skal vurderes hvorvidt et indhold af det uønskede stof har en negativ indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed, herunder hvorvidt det kan gøre en evt. fødevare, som stammer fra dyrene, farlig at spise. Fodervirksomheden er selv ansvarlig for at udarbejde vurderingen.