Biocidforordningen og overgangsordningen

Når biocidforordningen er fuldt implementeret bortfalder Fødevarestyrelsens godkendelsesordning. Herefter overdrages godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler til Miljøstyrelsen.

​I 2025 overgår godkendelse fra Fødevarestyrelsen til Miljøstyrelsen.

I september 2013 trådte EU's biocidforordning i kraft. Når forordningen er fuldt implementeret i 2025, vil reglerne for biocider blive EU-harmoniseret. Det betyder bl.a., at godkendelsen af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler overgår fra at være Fødevarestyrelsens ressortområde til at høre under Miljøstyrelsen. Overdragelsen fra Fødevarestyrelsen til Miljøstyrelsen vil ske løbende og variere, afhængigt af de anvendte aktivstoffer i produktet.

Aktivstoffer, der benyttes i desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, er underlagt biocidforordningens revurderingsprogram for aktivstoffer. Mens revurderingen foregår, er der en overgangsordning, hvor desinfektionsmidler og pattedypningsmidler er underlagt medlemsstaternes nationale regler, indtil alle aktivstoffer er godkendt under biocidforordningen. I Danmark reguleres desinfektionsmidler og pattedypningsmidler i overgangsperioden af bekendtgørelse nr. 8 af 3. januar 2023 om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv.. Det kaldes også den nationale godkendelsesordning.

Når alle aktivstoffer i et specifikt produkt er blevet godkendt under biocidforordningen, skal produktet godkendes i overensstemmelse med biocidforordningen. Hvilken status et aktivstof har – herunder særligt datoen for eventuel EU godkendelse – kan ses på det Europæiske Kemikalie Agenturs (ECHA) hjemmeside. 

Det betyder, at virksomheder, der vil markedsføre desinfektionsmidler eller pattedypningsproduktemidler skal søge om godkendelse af produktet senest ved biocidforordningens fastsatte ansøgningsfrist for det pågældende aktivstof.

Gå til European Chemicals Agencys hjemmeside 

Status for et aktivstof kan ses på det Europæiske Kemikalie Agenturs (ECHA) hjemmeside:

Gå til European Chemicals Agencys hjemmeside 

Hvis et produkt er godkendt under den nationale godkendelsesordning, kan produktet lovligt markedsføres, mens der afventes produktgodkendelse under biocidforordningen. Dette forudsætter dog, at der er indgivet en ansøgning under biocidforordningen inden ansøgningsfristen.

Hvis der er anvendt flere aktivstoffer i et produkt, anvendes ansøgningsfristen for det senest vurderede aktivstof. 

Hvis det ønskes, at markedsføre produktet mens godkendelsesansøgningen behandles under biocidforordningen, skal man derfor sikre sig, at produktet er godkendt af Fødevarestyrelsen inden aktivstoffets ansøgningsfrist. Det er derfor væsentligt at holde sig opdateret om godkendelsesstatus for aktivstofferne og Fødevarestyrelsens behandlingstid for godkendelser.

Ansøgningen om godkendelse under Fødevarestyrelsens godkendelsesordning skal være modtaget senest seks måneder før ECHAs godkendelsesdato for et aktivt stof. Hvis produktet indeholder mere end et aktiv stof, er det seneste godkendelsesdato, som er afgørende for skæringstidspunktet. ​Dette gælder uanset at den seneste godkendelsesdato evt. gælder for andre produkttyper end PT3 og PT4. 

Hvis der ikke bliver indgivet en ansøgning til ECHA inden ansøgningsfristen for det sidste aktivstof, må produktet højst forblive på det danske marked i 180 dage efter denne frist. Markedsføring af produktet efter dette tidspunkt er ikke tilladt, og den nationale godkendelse udstedt af Fødevarestyrelsen vil være bortfaldet og derved ikke længere være gældende, da produktet nu reguleres under biocidforordningen. Produktet må anvendes indtil 365 dage efter pågældende ansøgningsfrist.

Produkter, der er godkendt i henhold til biocidforordningen, skal mærkes med et godkendelsesnummer. Godkendte produkter kan slås op på ECHA's hjemmeside eller Miljøstyrelsens database for bekæmpelsesprodukter. 

Se godkendte produkter på ECHAs hjemmeside

Se godkendte produkter i Miljøstyrelsens database for bekæmpelsesprodukter