Indførsel af fødevareprøver

Vil du indføre fødevarer som vareprøver, er der en række regler, du skal overholde

Kravene er ikke ens for animalske fødevarer og ikke-animalske fødevarer. Der er også forskel på reglerne, hvis vareprøven kommer fra et EU og et samhandelsland eller fra et tredjeland (lande uden for samhandelsområdet).

Der er ikke krav om, at importøren skal være registreret hos Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed eller importør.

Da der er risiko for, at dyresygdomme som f.eks. mund- og klovesyge og afrikansk svinepest kan smitte danske dyr, er reglerne for animalske vareprøver fra tredjelande strenge.

Fødevareprøver er prøver af animalske produkter eller sammensatte produkter, som ​​skal anvendes til produktanalyse og/eller kvalitetssikring, herunder organoleptisk analyse. ​​

Hvis du ønsker at indføre en fødevare​​prøve af animalske fødevarer fra et tredjeland, kræver det følgende:

 • Godkendt tredjeland for hele produktet. Fødevareprøven skal kommer fra et godkendt tredjeland eller fra godkendte regioner i et tredjeland, som lever op til EU's dyresundhedsmæssige krav
 • Godkendt tredjeland for animalske ingredienser. De animalske ingredienser i fødevareprøven skal komme fra et godkendt tredjeland eller fra godkendte regioner i et tredjeland, som lever op til EU's dyresundhedsmæssige krav
 • Tilladelse. Du har søgt om og Fødevarestyrelsen har givet en forudgående tilladelse til indførslen 

Hvis du vil ansøge om tilladelse, skal du udfylde ansøgningsskemaet her på siden. Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Fødevarestyrelsen via virk.dk. 

Når du ansøger, skal du vedhæfte relevante dokumenter.

Tilladelsen fra Fødevarestyrelsen skal være givet før, fødevareprøven ankommer til Danmark/EU.

Hvis der kan gives en tilladelse, vil minimumskravene være:

 • ​​Fødevareprøven skal føres til bestemmelsesstedet
 • Fødevareprøven må udelukkende anvendes til det angivne formål
 • Fødevareprøven må ikke blandes med fødevarer bestemt til konsum, den må ikke bringes i omsætning og den må ikke udleveres
 • Genstande, maskiner og omgivelser, som fødevareprøven har været i kontakt med, skal grundigt rengøres og desinficeres
 • Emballage og eventuelle rester af fødevareprøven skal destrueres efter brug i overensstemmelse med forordningen om animalske biprodukter 1069/2009

Der skal føres fortegnelser over fødevareprøven, dens anvendelse, bortskaffelse og/eller returnering

Der kan stilles flere krav, herunder krav om​ sundhedscertifikat, hvis Fødevarestyrelsen vurderer dette er nødvendigt.​

Tidsbegrænset generel vareprøvetilladelse

Fødevarestyrelsen udsteder ikke tidsbegrænsede generelle fødevarevareprøvetilladelser.

IUU - Illegal, urapporteret og ureguleret fiskeri

​Vær opmærksom på, om fødevareprøven indeholder vildtfanget​ fisk omfattet af kravet om IUU-kontrol. Er dette tilfældet, skal der laves IUU kontrol. Læs mere om IUU kontrol.

​Vær tillige opmærksom på, at andre myndigheder kan have lovgivning på området, f.eks. Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen.​​

Indførsel af animalske fødevareprøver fra samhandelsområdet til Danmark kræver ikke tilladelse, og der er ingen mængdebegrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en fødevareprøve. Fødevareprøven må ikke omsættes eller udleveres, medmindre det er som smagsprøver, f.eks. i forbindelse med udstillinger.

Hvad er en ikke animalsk vareprøver?

Vareprøver er sendinger af der skal bruges som vareprøver, laboratorieprøver, udstillingsgenstande, eller til videnskabelige formål. som ikke er bestemt til markedsføring.

For fødevarer og foder omfattet af importrestriktion under for​ordning 2019/1793:

 • at vareprøver på mindre end henholdsvis 50 kg for friske produkter eller 10 kg for andre produkter, der ikke er bestemt til markedsføring, kan indføres uden restriktion eller krav om grænsekontrol,
 • virksomheden, der indfører vareprøven, skal kunne sandsynliggøre, at der er tale om en vareprøve,
 • vareprøven må ikke overdrages til anden virksomhed eller anvendes til fremstilling af fødevarer.
 • Hvis du vil indføre vareprøver i mængder over 50 kg friske produkter eller over 10 kg andre produkter omfattet af 2019/1793, kræves en tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Der er også krav om grænsekontrol.

For fødevarer og foder omfattet af forordning 2021/1533 Japan, Fukushima importrestriktion og
For fødevarer og foder omfattet af forordning 2020/1158 Tjernobyl importrestriktion

Kravene er de samme for de to forordninger:  

 • at vareprøver på mindre end henholdsvis 10 kg for friske produkter eller 2 kg for andre produkter, der ikke er bestemt til markedsføring, kan indføres uden restriktion eller krav om grænsekontrol,
 • virksomheden, der indfører vareprøven, skal kunne sandsynliggøre, at der er tale om en vareprøve,
 • vareprøven må ikke overdrages til anden virksomhed eller anvendes til fremstilling af fødevarer.

For fødevarer og foder omfattet forordning 2011/884 GMO ris fra Kina

Det er ikke tilladt at importere fødevarer og foder som vareprøver, hvis de er omfattet af forordning 2011/884 .

Ansøgningsskema til indførsel af animalske fødevareprøver

Hvis du ønsker at indføre vareprøver af animalske fødevarer og sammensatte produkter fra tredjelande, kræver det en tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Du ansøger om tilladelse ved brug af denne blanket.

Opret ansøgning