Indførsel fra tredjeland og grænsekontrol - lovstof

Kontrol Fødevaresikkerhed Dyresygdomme Animalske biprodukter

For at beskytte dyresundheden og folkesundheden i EU, er indførsel af varer og levende dyr fra tredjelande (lande uden for EU) underlagt en masse krav. Disse krav er fastsat i EU lovgivning og er gældende i hele EU. Der kan ikke dispenseres fra reglerne.

Det er vigtigt, at du holder dig orienteret i gældende lovgivning. De fleste regler vedrørende indførsel er EU regler. Der kan ske ændringer i lovgivningen. Hold derfor øje. Du skal sikre dig at du anvender den version af lovgivningen som har de seneste ændringer. Alternativt skal du finde den forordning, hvor ændringerne fremgår.

EU's lovgivning er bygget op over nogle hovedforordninger. Disse udmøntes ofte i flere følgeforordninger. Der findes mange følgeforordninger. Ikke alle vil være nævnt på denne side. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en nøgle som eventuelt kan være dig behjælpelig med at finde relevant lovgivning. 

Nøgle - hjælp til at finde lovgivning (pdf)

Her finder du relevant lovgivning

Find EU-lovgivning på EUR-Lex

Find dansk lovgivning på Retsinformation

 

Forordningerne og bekendtgørelserne nævnt nedenfor er generelle for indførsel. Listen er ikke udtømmende.

Husk altid at kigge i versionen hvor de seneste ændringer fremgår.

Husk altid at kigge i versionen, hvor de seneste ændringer fremgår. Der er også vigtige regler du skal kende under generelle regler

Når du indfører varer af animalsk oprindelse, herunder fødevarer og animalske biprodukter, samt levende dyr er der som hovedregel krav om at oprindelsestredjelandet er godkendt og oplistet. 

Husk altid at kigge i versionen, hvor de seneste ændringer fremgår.

For langt de fleste varer og dyr, som er underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted er der krav om, at de ledsages af et sundhedscertifikat, som er udstedt af den kompetente myndighed i tredjelandet. Sundhedscertifikatet indeholder en fyldestgørende beskrivelse af sendingen, herunder afsender, modtager, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed, toldkode, mængde mm. Herudover skal sundhedscertifikatet indeholde de garantier, som er relevante, både for folkesundhed og for dyresundhed. EU har lavet certifikat modeller for de enkelte varekategorier.

Husk altid at kigge i versionen hvor de seneste ændringer fremgår.

Anden relevant lovgivning

Vær opmærksom på at andre regler også er vigtige, når du indfører varer. Dette kunne være regler i forhold til 

  • Animalske biprodukter
  • Dyresundhed
  • Hygiejne
  • Økologi
  • mv.