Indførsel fra tredjelande og grænsekontrol - lovstof

Kontrol Fødevaresikkerhed Dyresygdomme Animalske biprodukter

For at beskytte dyresundheden og folkesundheden i EU er indførsel af varer og levende dyr fra tredjelande (lande uden for EU) underlagt en masse krav. Disse krav er fastsat i EU-lovgivningen og er gældende i hele EU.

Der kan ikke dispenseres fra reglerne.

De fleste regler vedrørende indførsel er EU-regler.

Det er vigtigt, at du holder dig orienteret og opdateret i gældende lovgivning. Du skal sikre dig, at du anvender den version af lovgivningen, som har de seneste ændringer. Alternativt skal du finde den forordning, hvor ændringerne fremgår.

EU's lovgivning er bygget op over nogle hovedforordninger. Disse udmøntes ofte i flere følgeforordninger. Der findes mange følgeforordninger. Ikke alle er nævnt på denne side.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en nøgle, som eventuelt kan være dig behjælpelig med at finde relevant lovgivning.

Nøgle - hjælp til at finde lovgivning (pdf)

Her finder du relevant lovgivning

Find EU-lovgivning på EUR-Lex

Find dansk lovgivning på Retsinformation

Forordningerne og bekendtgørelserne nævnt nedenfor er generelle for indførsel. Listen er ikke udtømmende.

Husk altid at kigge i versionen hvor de seneste ændringer fremgår.

Forordningen for offentlig kontrol, OCR (hovedforordning)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF

Bekendtgørelsen om offentlig kontrol

Bekendtgørelse nummer 611 af 24/05/2023 om offentlig kontrol af fødevarer, foder, hø og halm, fødevarekontaktmaterialer, animalske biprodukter og afledte produkter ved ind- og udførsel mellem lande i samhandelsområdet og ved indførsel fra tredjelande samt straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Flytning af levende dyr og avlsmateriale

Bekendtgørelse nummer 965 af 27/06/2023 om offentlig kontrol ved flytning af levende dyr og avlsmateriale mellem Danmark og andre lande i samhandelsområdet og ved indførsel af levende dyr og avlsmateriale til Danmark fra tredjelande

Restriktionsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer, foder, animalske biprodukter, afledte produkter og fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner m.v. og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Lister over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 af 13. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og Kommissionens beslutning 2007/275/EF

Krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr bestemt til fødevareproduktion og visse varer til konsum

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2292 af 6. september 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr bestemt til fødevareproduktion og visse varer til konsum

Visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2122 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og af små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011

IMSOC-forordningen

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (IMSOC-forordningen)

Husk altid at kigge i versionen, hvor de seneste ændringer fremgår. Der er også vigtige regler, du skal kende, under generelle regler.

Fødevarer og foder: frugt, grønt, nødder, krydderier mv. under importrestriktioner

Læs mere i den konsoliderede udgave af gennemførelsesforordning 2019/1793 samt bilag I, bilag II og bilag IIa til denne

Seneste ændring til gennemførelsesforordning 2019/1793:

Læs mere i gennemførelsesforordning 2024/286 med ændring til forordning 2019/1793

Læs mere i berigtigelse til gennemførelsesforordning (EU) 2024/286 af 23. januar 2024

Læs mere i berigtigelse til gennemførelsesforordning (EU) 2024/286 af 1. februar 2024 

Fødevarer og foder: svampe og bær fra visse tredjelande efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl 

Læs mere i gennemførelsesforordning 2020/1158 om Tjernobyl ulykken

Seneste ændring til gennemførelsesforordning 2020/1158:

Læs mere i gennemførelsesforordning 2024/256 med ændring til forordning 2020/1158

Fødevarer og foder - ris og risprodukter fra Kina

Læs mere i gennemførelsesafgørelse 2011/884 om ris og risprodukter, som fødevarer eller foder fra Kina

Fødevarer og foder fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

Gennemførelsesforordning 2021/1533 er ophævet den 3. august 2023

Læs mere i gennemførelsesforordning 2023/1453 om ophævelse af Japan og Fukushima-restriktionerne

Plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong

Læs mere i forordning 284/2011 om plast køkkenredskaber fra Kina og Hong Kong

Spirer og frø beregnet til produktion af spirer, som importeres fra tredjelande

Læs mere om reglerne ved import af spirer, frø og import krav og certifikater i gennemførelsesforordning 2020/2235

Læs mere i gennemførelsesforordning 208/2013 om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer

Læs mere i gennemførelsesforordning 209/2013 om mikrobiologiske kriterier for spirer og frø til spireproduktion

Forhåndsgodkendelse af hvede og hvedemel fra Canada og mandler fra USA forud for eksport fra USA/Canada​ til EU

Læs mere i gennemførelsesforordning (EU) 2015/949

Når du indfører varer af animalsk oprindelse - herunder fødevarer og animalske biprodukter - samt levende dyr, er der som hovedregel krav om, at oprindelsestredjelandet er godkendt og oplistet. 

Husk altid at kigge i versionen, hvor de seneste ændringer fremgår.

Lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429

Lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

For langt de fleste varer og dyr, som er underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, er der krav om, at de ledsages af et sundhedscertifikat, som er udstedt af den kompetente myndighed i tredjelandet.

Sundhedscertifikatet indeholder en fyldestgørende beskrivelse af sendingen herunder afsender, modtager, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed, toldkode, mængde mm.

Derudover skal sundhedscertifikatet indeholde de garantier for folkesundhed og dyresundhed, som er relevante.

EU har lavet certifikat-modeller for de enkelte varekategorier.

Husk altid at kigge i versionen, hvor de seneste ændringer fremgår.

FOOD

Certifikater som skal anvendes ved indførsel af sendinger af visse kategorier af dyr og varer til konsum

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF

AQUA

Certifikater som skal anvendes ved indførsel af sendinger af akvatiske dyr og visse animalske produkter af akvatiske dyr

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008

TERRE

Certifikater som skal anvendes ved import af sendinger af visse kategorier af levende landdyr og avlsmateriale fra landdyr

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 af 24. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning mellem medlemsstater af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af afgørelse 2010/470/EU

Anden relevant lovgivning

Vær opmærksom på at andre regler også er vigtige, når du indfører varer. Dette kunne være regler i forhold til 

  • Animalske biprodukter
  • Dyresundhed
  • Hygiejne
  • Økologi
  • mv.