Samlecentraler for pelsdyrfoder

Samlecentraler for pelsdyrfoder er virksomheder, som er godkendt til at modtage, findele og forarbejde visse animalske biprodukter til foder til pelsdyr

Samlecentraler for pelsdyrfoder skal være godkendt efter reglerne i Biproduktforordningens bilag IX.


Kravene til godkendelse af virkso​mheden omfatter bl.a.:​ 

  • adskillelse i "rent" og "urent" afsnit, hvor modtagelse af råvarer sker i det urene afsnit, mens forarbejdning og oplagring af forarbejdede produkter sker i det rene afsnit på en sådan måde, at kontaminering undgås
  • udstyr til rengøring og desinfektion af beholdere og containere, som de animalske biprodukter transporteres og modtages i, herunder hjulbad til de køretøjer, der forlader det urene afsnit; rengøring og desinfektion skal ske på områder, hvorfra der ikke kan ske kontaminering af de forarbejdede produkter
  • faciliteter til hensigtsmæssig opbevaring af råvarer
  • forholdsregler mod fugle, gnavere, insekter og andre skadedyr

 
Samlecentralen skal, udover de generelle optegnelser, også føre optegnelser over:

  • mængden af materiale, der er behandlet på samlecentralen
  • liste med navne og adresser på centralens brugere, inkl. den faktiske adresse, som materialet sendes til
  • afsendt mængde og dato for afsendelse af materialet

 
Ved afsendelse fra samlecentralen skal forsendelsen være forsynet med samlecentralens navn og adresse og mærket med påskriften “Ikke til konsum”.

Link til vejledning om godkendelse af samlecentraler til pelsdyrfoder