Nordisk Samarbejde

De nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland, samt i mindre udstrækning Grønland, Færøerne og Ålandsøerne) arbejder sammen for at forbedre fødevaresikkerheden og forbrugerbeskyttelsen.

Nordisk Råd er en parlamentarisk forsamling med 87 medlemmer, udpeget blandt politikerne i de fem nordiske landes parlamenter, som mødes én gang om året. Nordisk Råd drøfter bl.a. fødevarepolitiske spørgsmål og vedtager ofte resolutioner, som udtrykker ønsker til de nordiske regeringers fødevarepolitik.

Nordisk Ministerråd danner rammen for samarbejdet mellem de nordiske landes regeringer, dvs. fagministre med tilhørende administrative systemer. Arbejdet er opdelt i en række såkaldte sektorer (arbejdsområder), og fagministerråd (ministeransvarsområder).

Nordisk Ministerråd har som mål, at norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Ministerrådets sekretariat har til huse i Nordens Hus ved Højbro Plads i København. 

Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeris område er dækket af Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (forkortet MR-FJLS). Ministerrådet er opdelt i tre sektorer – Levnedsmidler, Fiskeri/Havbrug samt Jord- og Skovbrug, hvor Fødevareministeriet i den sidste deltager sammen med Miljøministeriet. Hver sektor har en embedsmandskomité med højtstående embedsmænd i de nordiske statsinstitutioner, som beskæftiger sig med det pågældende område.

Derudover deltager Fødevarestyrelsen i en række andre mere uformelle nordiske netværk på alt fra foderområdet til antibiotikaresistens.

I flere af de nordiske netværk deltager også lande fra Baltikum i tråd med Nordisk Ministerråds ønske om at bidrage til en stærk Østersøregion.

Fødevarestyrelsen varetager arbejdet i Levnedsmiddelsektoren i Nordisk Ministerråd. Levnedsmiddelsektorens øverste organ er Embedsmandskomitéen for Levnedsmiddelspørgsmål, som i daglig tale kaldes EK-Livs.

Under EK-Livs hører tre faste arbejdsgrupper og en række ad hoc-grupper, som spiller en vigtig rolle i EK-Livs' projektvirksomhed - lær mere om disse herunder.

EK-Livs

Arbejdsgruppen har ansvar for implementeringen af "Den nordiske handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet".

Arbejdsgruppen har endvidere et særligt ansvar for revisionen af De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR).

Arbejdsgruppen har ansvar for aktiviteter inden for fødevare- og forbrugerområdets lovgivning, tilsyn, mærkning og forbrugerinformation.

Arbejdsgruppens ansvarsområde dækker aktiviteter inden for mikrobiologi, dyresundhed og dyrevelfærd. Formålet er at sikre, at de nordiske myndigheder samarbejder effektivt på de nævnte områder.

EK-Livs mødes fast hvert forår og efterår med deltagelse af direktørerne for de nordiske landes fødevareadministrationer, som svarer til Fødevarestyrelsen. Komiteen drøfter overordnede administrative, faglige og politiske spørgsmål og styrer den nordiske projektvirksomhed.

Projektvirksomheden er 'motoren' i Levnedsmiddelsektorens interne arbejde, hvor der på basis af fællesnordiske projekter og seminarer m.v. udarbejdes en række rapporter om aktuelle fødevarepolitiske, administrative eller forskningsmæssige emner. Der laves såvel videnskabelige ekspertrapporter som mere administrativt rettede rapporter, der alle udarbejdes for at danne grundlag for relevante tiltag i de nordiske lande – samt evt. yderligere internationale tiltag i retning af bedre fødevaresikkerhed.

Foruden ovenstående opgaver, løser EK-Livs følgende opgaver:

  • deltagelse i udarbejdelse af oplæg til politiske beslutninger i Nordisk Råd og Ministerrådet
  • behandling af Nordisk Råds rekommandationer om særlige fødevarepolitiske emner
  • formaliseret dialog mellem administration og parlamentarikere om arbejdet og prioriteringerne i Nordisk Ministerråds arbejde
  • forberedelse af materiale til drøftelse og evt. vedtagelse på det årlige sommermøde i Ministerrådet for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS)

MR-FJLS holder møde én gang om året. Ved den lejlighed mødes alle de nordiske ministre, som har ansvar for fisk, jord- og skovbrug og levnedsmidler og drøfter en række emner, som forberedes af embedsmandskomitéerne.

Det politiske og faglige grundlag for Fødevarestyrelsens indsats i det nordiske samarbejde er de fødevarepolitiske målsætninger, som er fastlagt af regeringen. Helt kort: fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse skal være på et højt niveau, baseret på faglig viden og udvikling.

For at forankre det nordiske arbejde bredt i samfundet er der til de enkelte embedsmandskomitéer oprettet såkaldte nordiske kontaktorganer med et bredt udsnit af interesseorganisationer fra de enkelte nordiske lande. Kontaktorganerne inviteres bl.a. til at deltage i ministermøderne.

Du kan læse mere om handlingsplanen for det nordiske samarbejde her

Det formaliserede samarbejde er delt i to søjler:

  • Nordisk Råd
  • Nordisk Ministerråd