Det strategisk sektorsamarbejde med Mexico

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Det strategiske sektorsamarbejde med Mexico arbejder særligt ud fra ”One Health tilgangen” og er centreret om optimering af dyresundhed, bekæmpelse af eksotiske dyresygdomme såsom Afrikansk svinepest (ASF), håndtering og forståelse af brugen af antibiotika (AMU), samt forebyggelse af antimikrobiel resistens (AMR).

Samarbejdet har haft særligt fokus på grisesektoren i den første fase af projektet (2019-2023), mens der i den næste projektperiode (nov. 2023 - nov. 2026) er lagt op til at udvide samarbejdet til også at omfatte andre sektorer samt i endnu højere grad at inkorporere elementer relateret til en grønnere og mere klimavenlig produktionslinje.  

Grøn omstilling af den mexicanske griseproduktion

Mexico har en særlig interesse i forebyggelsen af Afrikansk svinepest (ASF) og har ligesom en lang række andre lande en stigende udfordring ift. antimikrobiel resistens (AMR) – områder hvor Danmark har stor ekspertise og kan bidrage til at opbygge kapacitet i både den offentlige og den private sektor i Mexico.

Samarbejdet fokuserer primært på kapacitetsopbygning på myndighedssiden og lægger i den anden fase af projektet i større udstrækning op til at inkorporere den uddannelsesmæssige side (universiteter og landbrugsskoler) samt den kommercielle vinkel ved at promovere danske løsninger til gavn for dansk erhvervsliv, som projektet potentielt også kan medvirke til at løfte.

Samarbejdet er grundlæggende bundet op på at bidrage til en grøn omstilling af griseproduktionen i Mexico gennem forebyggelse af husdyrsygdomme og deraf begrænsende fødevaretab samt gennem mindsket forbrug af antibiotika i produktionen og dermed mindskelse af risikoen for forekomsten af antibiotikaresistens.

I februar 2024 deltog projektet på den 30. udgave af grisekongressen AMVECAJ i den mexicanske delstat Jalisco. Her var Danmark blevet særligt udvalgt og inviteret som kongressens første partnerland under temarammen 'One Health' - det kan du høre mere om her:

Registreringssystemer til sporbarhed og medicinforbrug

Den anden fase af projektet blev igangsat medio november 2023 og har udover ovennævnte også elementer relateret til udvikling af registreringssystemer til sporbarhed og medicinforbrug i griseproduktionen. 

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.