Sante F audits - en kontrol af Fødevarestyrelsens kontrol

EU-Kommissionen kontrollerer Fødevarestyrelsens kontrol. EU-Kommissionen auditerer samtlige af Fødevarestyrelsens områder.

Formålet med disse audits er at vurdere, hvorvidt Fødevarestyrelsens kontrol lever op til EU’s krav samt sikre, at der er ensartethed i kontrollen i EU. EU-Kommissionens audits er en kontrol af Fødevarestyrelsens kontrol i besætninger, virksomheder og på laboratorierne. Det er ikke en kontrol af den enkelte virksomhed.

Fødevarestyrelsen har valgt at benævne EU-Kommissionen som ”SANTE F” ved audits af medlemsstaternes kontrol. SANTE F henviser til søjle F i DG SANTE, nærmere betegnet ”Health and Food Audits and Analysis”. DG SANTE er EU-Kommissionens General Direktorat for sundhed og fødevaresikkerhed, hvor også veterinærområdet tilhører. ”SANTE F” kan såedes forstås som EU-Kommissionens kontroldirektorat for fødevare- og veterinærområdet.

Kontoret for International Handel er koordinator for SANTE F audits i Danmark både internt i Fødevarestyrelsen, men også eksternt i forhold til involvering af andre styrelser.

SANTE F’s arbejdsprogram

SANTE F offentliggør hvert år en plan over, hvilke audits de vil gennemføre i EU-landene og tredjelande.

Se SANTE F’s arbejdsprogram (food.ec.europa.eu)

Audits fra EU-Kommissionen 2020–2024

I 2024 er planlagt fem audits:

 • Fødevarer af animalsk oprindelse – Kemisk Sikkerhed - restkoncentrationer - ordinær audit (5. marts -19. marts)
 • Fødevarer af ikke-animalsk oprindelse - Mikrobiologisk sikkerhed– ordinær audit (21. maj – 31. maj)
 • Indførsel af dyr og varer ind i  den Europæiske Union - Officielle importkontroller – ordinær audit  (28. oktober til 15. november)
 • Fodersikkerhed – Foderhygiejne - ordinær audit (2. december – 13. december)
 • Derudover er der også "General Follow Up Audit" (18.november – 29. november)

I 2023 auditerede EU-Kommissionen 5 områder:

 • Dyresundhed hos fisk – ordinær audit (11. september – 22. september)
 • Dyrevelfærd hos fisk – fact finding mission (11. september – 22. september)
 • Audit i Grønland – fødevaresikkerhed for fiskeprodukter – ordinær audit (21. november – 30. november)
 • Plantesundhed – plantepas – ordinær audit (16. oktober – 27. oktober)
 • Veterinære lægemidler – antimikrobiel resistens – ordinær audit (10. november – 20. november)

I 2022 auditerede EU-Kommissionen to områder:

 • Slagtehygiejne og kødkontrol (7. juni – 21. juni)
 • Animalske biprodukter og afledte produkter (14. november – 25. november)

I 2021 auditerede EU-Kommissionen to områder:

 • Levende toskallede bløddyr (28. april – 12. maj)
 • Mælk og mejeriprodukter (31. maj – 11. juni)

I 2020 gennemførte EU-Kommissionen en såkaldt ”General Follow Up Audit”

Danske virksomheders involvering ved SANTE F audits

Når EU-Kommissionen er på audit i Danmark, vil der oftest blive besøgt et antal virksomheder. Virksomhederne vælges ud fra EU-Kommissionens ønsker samt praktiske og logistiske hensyn. Virksomhedstypen afhænger af, hvilket område EU-Kommissionen skal auditere.

Virksomheder har pligt til at deltage i SANTE F audits. Fødevarestyrelsen og virksomheden kan ikke sige nej til, at EU-Kommissionen deltager ved kontrolbesøg i virksomhederne. Fødevarestyrelsen har en forpligtelse til at assistere EU-Kommissionen og dermed sikre, at EU-Kommissionen opnår adgang til de dokumenter og områder, de ønsker at auditere.

Forløb af audit på den enkelte virksomhed. Virksomheder, der får besøg, vil blive varslet inden besøget. Normalt vil EU-Kommissionen observere, hvordan Fødevarestyrelsen udfører kontrollen og enkelte gange overvåge, hvordan Fødevarestyrelsen udtager prøver og ofte stille spørgsmål til kontrollen og til virksomheden. Herudover har EU-Kommissionens auditteam ofte ønsker om at se dokumenter som for eksempel kontrolrapporter og egenkontrolprogrammer.

Betaling af kontrolbesøg i forbindelse med SANTE F audits. Virksomheden skal kun betale for den tid, som anvendes i relation til Fødevarestyrelsens kontrol. Hvis kontrolbesøget tager ekstra tid, fordi EU-Kommissionen deltager, skal virksomheden ikke betale for den ekstra tid. Hvis der er gennemført det normale antal ordinære kontrolbesøg i kalenderåret, skal virksomheden ikke betale for kontrolbesøget med mindre tilsynet er et opfølgende tilsyn eller lignende.

Der findes fire typer audits fra SANTE F

Formålet med de ordinære audits er at vurdere, hvorvidt Fødevarestyrelsens kontrolprocedurer lever op til EU-reglerne.

EU-Kommissionen gennemfører også ”fact finding study” med virksomhedsbesøg. Fact finding studies minder meget om ordinære audits, men formålet er af mere undersøgende karakter:

 • Hvordan gennemføres kontrollen i Danmark?
 • Er der særligt gode måder at gennemføre kontrollen på (god praksis)?
 • Er der problemer med EU-reglerne m.v.?

Ofte vil relevante brancheorganisationer/virksomheder blive spurgt om deres holdning til EU-reglerne.

EU-Kommissionen arrangerer også study visits, hvor nationale eksperter fra EU-lande mødes og udveksler erfaringer. Det kan for eksempel vedrøre, hvordan kontrollen organiseres og udføres. Study visits er mere uformelle. Udover værtslandet og EU-Kommissionen deltager der typisk fire andre lande. Et af formålene er at finde eksempler på god praksis. Ved study visits kan der også være virksomhedsbesøg.

Denne type audit indebærer en gennemgang af alle udestående henstillinger samt en revidering af Danmarks såkaldte ”Landeprofil” (Country Profile”), der beskriver det danske kontrol-setup for fødevare- og veterinærområdet.

SANTE F’s afrapportering af audit

EU-Kommissionen udarbejder en rapport med de fund de har gjort efter hver audit og opsummerer deres konklusioner i forhold til, om myndighederne lever op til EU-kravene. Eventuelle problematiske forhold adresseres i form af ”henstillinger”. Rapporterne nævner ikke hvilke virksomheder, der er besøgt under auditten. 

Alle SANTE F-rapporter offentliggøres på Sante F's hjemmeside

Læs mere

Læs mere om Sante F audits på EU-Kommissionens hjemmeside

Se informationsvideoen om SANTE F audits (youtube.com)