Fødevarestyrelsen i Grønland

Fødevarestyrelsen varetager en række opgaver på veterinær- og fødevareområdet i Grønland. Styrelsen optræder i den forbindelse som myndighed på vegne af Grønland.

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det skyldes, at Grønland i 1992 overtog ansvaret for sundhedsvæsenet og hermed også ansvaret for de sagsområder, der lå under Sundhedsministeriet.

Grønland overtog ikke ansvaret for de områder, der i 1992 lå under Landbrugs- og Fiskeriministeriet. Disse områder hører i dag under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri​.

Fødevarestyrelsens opgaver

Fødevarestyrelsen har følgende opgaver i Grønland:

 • Fødevarevirksomheder: Autorisation, registrering/godkendelse af samt kontrol og tilsyn med virksomhederne - herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.
 • Fodervirksomheder: Autorisation, registrering/godkendelse, kontrol og inspektion af virksomhederne.
 • Virksomheder, der forarbejder og/eller håndterer animalsk affald (animalske biprodukter): Autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsyns med virksomhederne.
 • Smitsomme husdyrsygdomme/zoo-sanitære område: Overvågning og bekæmpelse af sygdomme undtagen sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker herunder rabies.
 • Dyresundhedsmæssige forhold: Indførsel af levende dyr og animalske produkter.
 • Dyresundhedsmæssige attestationer: Udførsel fra Grønland af non food-produkter af animalsk oprindelse og levende dyr.
 • Fødevarer af animalsk oprindelse og produkter under restriktion: Udførsel fra Grønland af produkterne.
 • Ikke-animalske produkter under restriktion: Indførsel af disse produkter til Grønland.
 • Dyrlægegerning, dyrlægers rettigheder og pligter: Overvågning af rettigheder og pligter.
 • Lægemidler til dyr: Anvendelse af lægemidlerne og forbud mod visse stoffer, herunder blandt andet sera, vacciner m.v., der kan have indflydelse på dyresundhedsmæssige forhold.

Fødevarestyrelsen udarbejder generelle retsforskrifter, koordinerer og styrer varetagelsen af ovennævnte opgaver. Fødevare Nord og Veterinær Nord varetager de konkrete kontrol- og tilsynsopgaver i Grønland.

Grønland er en del af det danske rige. I 1979 blev Grønlands Hjemmestyre etableret, og den 21. juni 2009 trådte lov om Grønlands Selvstyre (selvstyreloven) i kraft. Herved blev den grønlandske hjemmestyreordning afløst af en selvstyreordning for Grønland.

Med Hjemmestyre- og Selvstyreordningen er der overført kompetence og dermed ansvar fra danske politiske myndigheder til grønlandske politiske myndigheder. Grønlands Selvstyre forvalter de samfundsopgaver, som er overtaget fra staten.

Samhandels- og tredjeland

Grønland meldte sig i 1985 ud af EU og er derfor et tredjeland i EU-sammenhænge.

Den 5. april 2014 har Grønland opnået samhandelsstatus i henhold til Rådets afgørelse af 28. juni 2011 om fastsættelse af forenklede bestemmelser om og procedure for hygiejnekontrol af:

 • Fiskevarer
 • Levende toskallede bløddyr
 • Pighuder
 • Sækdyr og havsnegle
 • Biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra Grønland.

Grønland er derfor ikke tredjeland i forhold til de nævnte produkter.

Statsministeriet og Grønland

Generelle spørgsmål om selvstyreordningen for Grønland hører under Statsministeriet. Under Statsministeriet hører også Rigsombudsmanden i Grønland, som er statens repræsentant i Grønland.

De enkelte fagministerier varetager behandlingen af sager vedrørende Grønland, der vedrører disse ministeriers områder.