Grønland - Gældende lovstof

Grønland

Fødevarestyrelsen varetager en række opgaver på veterinær- og fødevareområdet i Grønland. Styrelsen er i den forbindelse myndighed på vegne af Grønland og er ansvarlig for udarbejdelse af retsforskrifter, der gælder for Grønland.

Der kan findes grønlandske oversættelser af Fødevarestyrelsens retsforskrifter på Rigsombudsmanden i Grønlands hjemmeside (kun retsforskrifter med ikrafttræden efter december 2022).

Gå til Rigsombudsmanden i Grønlands hjemmeside

Bekendtgørelser udstedt for Grønland, der fastsætter bestemmelser for fødevarer og fødevarevirksomheder - herunder autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsynsopgaver med virksomheder (inkl. fartøjer), der producerer animalske fødevarer, og som er godkendt med henblik på samhandel og/eller eksport.

Bekendtgørelse nr. 395 af 24. april 2014 for Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum

Bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2019 for Grønland om fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse nr. 83 af 13. februar 2008 for Grønland om muslinger m.m.

Bekendtgørelse nr. 789 af 28. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om muslinger m.m.

Bekendtgørelse nr. 292 af 27. marts 2017 for Grønland om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1170 af 7. oktober 2013 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Bekendtgørelse nr. 826 af 2. juli 2015 for Grønland om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1162 af 26. september 2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i visse fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1163 af 26. september 2013 for Grønland om tilsætninger til visse fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1164 af 26. september 2013 for Grønland om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

Bekendtgørelse nr. 436 af 28. april 2023 for Grønland om visse forureninger i visse fødevarer

Bekendtgørelse nr. 600 af 24. juni 2008 for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

Bekendtgørelse nr. 1638 af 5. december 2023 for Grønland om samhandel og eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer

Bekendtgørelse nr. 1641 af 7. december 2023 for Grønland om betaling for kontrol i fødevarevirksomheder, fodervirksomheder og virksomheder, der fremstiller animalske biprodukter

Vejledning om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter (pdf)

 

Bekendtgørelser udstedt for Grønland, der fastsætter bestemmelser for foder og fodervirksomheder - herunder autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsynsopgaver med virksomheder (inkl. fartøjer), der producerer animalsk foder, med henblik på markedsføring og anvendelse af foder til det grønlandske hjemmemarkedet eller med henblik på eksport.

Bekendtgørelse nr. 1634 af 5. december 2023 for Grønland om markedsføring og anvendelse af foder til hjemmemarkedet

Bekendtgørelse  nr. 1635 af 5. december 2023 for Grønland om fodervirksomheder

Bekendtgørelse nr. 1636 af 5. december 2023 for Grønland om markedsføring af foder bestemt til udførsel fra Grønland

Bekendtgørelse nr. 1637 af 5. december 2023 for Grønland om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter

Bekendtgørelse nr. 1639 af 5. december 2023 for Grønland om indførsel af foder

Bekendtgørelse nr. 1641 af 7. december 2023 for Grønland om betaling for kontrol i fødevarevirksomheder, fodervirksomheder og virksomheder, der fremstiller animalske biprodukter

Vejledning

I "Krydsreferenceliste for Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder" finder du paragrafferne i bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder og de tilsvarende artikler og paragraffer i EU- eller danske regler. Krydsreferencelisten indeholder også info om, hvor Fødevarestyrelsen har vejledt om bestemmelsernes indhold og anvendelse.

Krydsreferenceliste for Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder (pdf)

Bekendtgørelser udstedt for Grønland, der fastsætter bestemmelser for udførsel af nonfood-produkter af animalsk oprindelse med krav om dyresundhedsmæssige attestationer samt bestemmelser for virksomheder - herunder autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsynsopgaver med virksomheder (inkl. fartøjer), der forarbejder animalske biprodukter.

Bekendtgørelse nr. 1346 af 5. december 2007 for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum 

Bekendtgørelse nr. 1637 af 5. december 2023 for Grønland om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter

Bekendtgørelse nr. 1641 af 7. december 2023 for Grønland om betaling for kontrol i fødevarevirksomheder, fodervirksomheder og virksomheder, der fremstiller animalske biprodukter

Bekendtgørelse nr. 384 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum

Bekendtgørelse nr. 385 af 15. april 2014 for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner

Bekendtgørelse nr. 386 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter

Bekendtgørelse nr. 387 af 15. april 2014 for Grønland procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland

Bekendtgørelse nr. 388 af 15. april 2014 for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Bekendtgørelse nr. 389 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved udførsel til samhandelsområdet af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse produkter

Bekendtgørelse nr. 964 af 27. juni 2023 for Grønland om betaling for grænsekontrol ved indførs​el af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter​

Cirkulære nr. 9431 af 26. juni 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af animalske produkter fra tredjelande

Bortskaffelse af animalsk affald

Vejledning for Grønland om indsamling, transport og bortskaffelse af køkken- og madaffald fra skibe i international fart i havne samt andet kategori 1-affald fra grænsekontrolsteder og toldkontrollen : Affaldsvejledning (20. juni 2014)

Bekendtgørelser udstedt for Grønland, der fastsætter bestemmelser for overvågning af dyrlægegerning, dyrlægers rettigheder og pligter samt anvendelse af lægemidler til dyr og forbud mod anvendelse af visse stoffer, herunder bl.a. sera, vacciner m.v., der kan have indflydelse på dyresundhedsmæssige forhold.

Bekendtgørelse nr. 331 af 24. maj 1995 for Grønland om udøvelse af dyrlægegerning af personer, der ikke er uddannet som dyrlæge (pdf)

Bekendtgørelse nr. 800 af 14. december 1989 om forbud mod stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning (bekendtgørelsen er stadig gældende for Grønland)​​​​​​​​

Bekendtgørelse nr. 915 af 31. august 2006 om ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. (pdf)

Bekendtgørelse nr. 798 af 13. juli 2006 for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer (pdf)

Bekendtgørelse nr. 890 af 22.september 2005 for Grønland om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (pdf)

Bekendtgørelse nr. 476 af 6. maj 2010 for Grønland om visse forureninger i fødevarer (pdf)

Bekendtgørelse af 14. december 1943 vedrørende forbud mod indførsel af katte (pdf)
 
Bekendtgørelse nr. 655 af 19. juni 2006 for Grønland om fødevarevirksomheder (pdf)
 
Bekendtgørelse nr. 656 af 19.juni 2006 for Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlig kontrol med animalske produkter til konsum (pdf)
 
Bekendtgørelse nr. 603 af 24. juni 2008 for Grønland om ændring af bekendtgørelse om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (pdf)
 
Bekendtgørelse nr. 1223 af 21. oktober 2013 for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer
 
Bekendtgørelse nr. 418 af 12. juli 1988 om indførsel og transit af hunde og tamkatte
 
Bekendtgørelse nr. 969 af 23. september 2004 om ændring af bekendtgørelse om indførsel og transit af hunde og tamkatte
 
Bekendtgørelse nr. 278 af 1. maj 1989 om attestation rabiesvaccination ved indførsel af hunde og tamkatte
 
Bekendtgørelse nr. 981 af 30. september 2004 om ændring af bekendtgørelse om attestation rabiesvaccination ved indførsel af hunde og tamkatte

Bekendtgørelse nr. 1026 af 26. juni 2020 for Grønland om betaling for kontrol i virksomheder, som fremstiller fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter som ikke er bestemt til konsum og virksomheder, herunder fartøjer, som forarbejder fisk og fiskevarer m.v.