Newcastle disease

Fugle

Newcastle disease er en meget smitsom virussygdom hos fugle. Sygdommen kan medføre stor dødelighed. Det er muligt at vaccinere mod Newcastle disease.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Newcastle disease (ND) findes i vilde fugle også i Danmark. For mange typer af fjerkræbesætninger er der derfor krav om vaccination mod sygdommen, men andre fjerkræejere kan overveje vaccination for at beskytte deres dyr. Det er lovpligtigt at vaccinere sine duer mod Newcastle disease, hvis de deltager i kapflyvning. Det samme gælder for duer eller høns, der skal på udstilling.

​Newcastle disease kan ramme alle fuglearter, og alle fuglearter kan derfor videreføre smitten.

Af naturlige grunde kendes ikke alle fuglearters følsomhed, men overvågningsprogrammer har demonstreret forekomst af virusset i mange forskellig vilde fuglearter også i Europa.

Sygdommen skyldes infektion med aviær paramyxovirus type 1 (PMV-1). Der er flere stammer af PMV-1, og de forskellige stammer udviser varierende virulens, men det er kun infektion med de mere virulente stammer, der diagnosticeres som Newcastle disease.

Der er dog store variationer i de forskellige fuglearters følsomhed med hensyn til at udvikle egentlige sygdomssymptomer. Høns er mest følsomme, mens svømmefugle generelt er langt mere modstandsdygtige. Svømmefugle kan derfor bære og videreføre infektionen uden selv at blive syge.

Symptomerne kan variere meget, og der ka​n bla​ndt andet ses høj dødelighed uden forudgå​ende sygdom. Dødeligheden kan være op til 100 pct.

Typiske sygdomstegn vil v​​ære:

 • Nedstemthed
 • Generel svækkelse
 • Diarré
 • Ødemer, specielt i hovedet
 • Åndedrætsbesvær
 • Bevægelsesforstyrrelser som fx lammelser eller skæv hovedholdning
 • Produktion af skalløse eller tyndskallede æg, efterfulgt af nedsat eller ophørt ægproduktion

Fugle med respirationsvejssymptomer udskiller virus via aerosoler i udåndingsluften og via sekreter fra næse, svælg og luftrør. Smitten kan overføres via fæces, infi­ceret foder og drikke­vand, ligesom luftbåren smitte er påvist. Ikke-desin­ficerede rugeæg udgør en høj smitterisiko. Pass​iv smitteover­førsel via mennesker, foder og fodersække, redskaber og maskiner m.v. er også vigtige smitteveje. Smitten kan spredes meget hurtigt, spe­cielt i den intensive fjerkræ­produktion.​​​

Sygdommen er anmeldepligtig, og der foretages ikke behandling. ​Hvis der opstår en mistanke om Newcastle Disease, der ikke kan afvises af Fødevarestyrelsen, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn, og der udtages materiale til undersøgelse på Statens Serum Institut (SSI).

Fødevarestyrelsen foretager smitteopsporing til andre​​ besætninger, der har modtaget dyr fra besætningen de seneste 30 dage. Endvidere smitteopspores kontaktbesætninger i de seneste 30 dage. Sådanne kontaktbesætninger sættes også under offentligt tilsyn.

Ved positiv diagnose skal den smittede besætning​ samt dyr i kontaktbesætninger aflives. Kadaverne bortskaffes enten ved destruktion eller ved nedgravning. Rengøring og desinfektion skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Der oprettes 3-kilometers beskyttelseszoner og​ 10-kilometers overvågningszoner omkring smittede besætninger. 

Læs mere om sygdommen hos vilde​ fugle i faglig rapport nr. 448 fra Danmarks Miljøundersøgelser – "Newcastle Disease i vilde fugle"

Vaccination mod Newcastle D​isease

Der er i Danmark krav om vaccination af fjer​​kræ mod den meget alvorlige og smitsomme fjerkræsygdom Newcastle disease.

Med fjerkræ menes: Høns, kalkuner, perlehøns, vagtler, opdrættet fjervildt og duer, der opdrættes eller holdes i fangenskab.

Kravet omfatter nedenstående kategorier:

Erhvervsmæssig produktion omf​​​atter følgende virksomheder

 • Centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder
 • Formerings- og konsumægsvirksomheder
 • Avlsvirksomheder med erhvervsmæssig produktion, herunder opdrættet fjervildt i virksomheder med erhvervs​mæssig avl og opdræt, og hvor fjervildt forbliver under hegn til efterfølgende sæson. Dette gælder også fjervildt indført fra udlandet, og som ikke udsættes, men​ som indsættes i en besætning og forbliver under hegn til følgende sæson.
 • Slagtekyllingeproduktion, hvor dyrene går ude eller opnår en alder på over 10 uger
 • Slagtekalkunproduktion
 • Øvrige kalkuner til erhvervsmæssige produktion

Med erhvervsmæssig produktion menes produktion af fjerkræ, rugeæg eller konsumæg i besætninger med mere end 100 æg​​læggende høner/avlsfugle og kommerciel produktion af slagtefjerkræ og kommerciel opdræt til videresalg.​

Ikke-erhvervsmæssig produktion (hobby) omf​atter følgende fjerkræ​​​​​

 • Fjerkræ, der samles til skuer, udstillinger o.lign.
 • Fjerkræ, der omsættes via markeder, samlinger o.lign.
 • Duer, der deltager i kapflyvninger, konkurrencer, udstillinger eller lignende.

Und​tagelser fra vaccinationskravet:

 • Fjerkræ, der samles til skuer, udstillinger o. lign, der altid holdes i voliere med fast tag og udstilles ved separate udstillinger udelukkende med deltagelse af uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold.
 • Fjerkræ, der samles til skuer, udstillinger o. lign, der er for ungt til at blive vaccineret. Disse skal i så fald holdes adskilt fra udstillingens øvrige fjerkræ og må ikke omsættes.
 • Duer, der ikke har mulighed for at flyve frit og holdes indelukket i voliere med fast tag og udstilles ved separate udstillinger udelukkende med deltagelse af uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold.

Kontrol af vaccination mod Newcast​le Disease

Fra 1. juli 2017 bortfaldt myndighedernes krav om kontrolprøvning efter vaccination. Det er dog fortsat muligt at sende prøver ind til Statens Serum Institut på frivillig basis.

Generelle retningslinier for vaccination af fjerkræ mod Newcastle Disease

 • Kun sunde dyr må vaccineres.
 • Indfangning før injektion skal foretages så roligt som muligt og af rutineret personale.
 • Vaccination skal foretages af rutineret personale.
 • Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i henhold til vaccineproducentens vejledning.
 • Kanyler og sprøjter skal være rene.
 • Kanyler skal have den korrekte størrelse til formålet og skal skiftes ofte.
 • Vaccination skal foretages med en af Lægemiddelstyrelsen godkendt vaccine. Hvis der ikke findes egnede vacciner registreret af Lægemiddelstyrelsen, sælges disse på dispensation fra Veterinærinstituttet. 

"Levende" eller "inaktiveret" vaccine?

Det er vigtigt at benytte den korrekte vaccine. Det er kun erhvervsbesætninger med høns og kalkuner, der må beny​tte sig af levende vacciner. Fjervildt og hobbyfjerkræ, herunder duer og andre fugle skal vaccineres med en inaktiveret vaccine. Dette er af hensyn til smittefaren ved levende vacciner. Spørg din praktiserende dyrlæge til råds om dette.​

Flytning og omsætning

Det er ikke tilladt at flytte og omsætte fjerkræ eller andre fugle fra besætninger, hvor der vaccineres mod Newcastle disease til besætninger, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle disease. Forbuddet gælder dog ikke, hvis det pågældende fjerkræ udelukkende er vaccineret med en inaktiveret vaccine mod Newcastle disease.

Ved flytning eller omsætning af vaccineret fjerkræ fra en erhvervsmæssig produktion til en ikke erhvervsmæssig produktion skal ​sælger udfylde og underskrive ​​informationsskrivelsen omkring Newcastle disease vaccinationsstatus i bekendtgørelsen om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer, bilag 5:

Læs bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer 

Ved flytning eller omsætning af vaccinerede fjerkræ eller fugle mellem to besætninger uden erhvervsmæssig produktion skal sælger skriftligt give køber oplysning om Newcastle disease vaccinationsstatus. Informationsskrivelsen i bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer, bilag 5 kan benyttes til dette. 

Læs bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Deltagelse i udstillinger, skuer og lignende

Ved deltagelse i udstillinger og lignende, hvor der vaccineres mod Newcastle disease, skal vaccinatio​​n være foretaget i god tid inden arrangementet, således at fuglen har nået at danne antistoffer. Hvor længe før afhænger af den anvendte vaccine, men det vil ofte dreje sig om 3-4 uger. Dette kan den praktiserende dyrlæge, der foretager vaccinationen, være behjælpelig med at vejlede omkring. Evt. revaccination skal være foretaget senest 8 dage før samlingen. Der skal medbringes vaccinationsattest, som skal kontrolleres af arrangørerne af samlingen. Såfremt dokumentation for vaccination ikke forefindes, skal det pågældende fjerkræ udelukkes fra udstillingen.

Husk registrering i Ve​​tStat

Hver gang en dyrlæge anvender eller udleverer receptpligtige lægemidler, herunder foderlægemidler, vacciner og​​ sera til husdyr og pelsdyr, skal dyrlægen foretage registrering i VetStat.​

Udbrud af Newcastl​e disease i Danmark

Udbrud af Newcastle disease i Aalborg i juni 2023

Fødevarestyrelsen erklærede udbrud af Newcastle disease d. 21 juni 2023 i et blandet fuglehold med ca. 1850 fugle af forskellige arter bl.a. duer og høns. Fuglene med ca 40 forskellige ejere involveret blev aflivet og restriktionszoner oprettet omkring udbruddet. 

Udbrud af Newcastle disease nær Næstved i juni 2022

Fødevarestyrelsen påviste den 1. juni 2022 det første tilfælde af Newcastle disease i Danmark siden 2005. Sygdommen blev konstateret i to duehold i hhv. Stenstrup og Stenbæksholm nær Næstved. De to duehold havde samme ejer. 

Dueholdet i Stenstrup bestod af et enkelt duehold på ca. 100 duer. Dueholdet i Stenbæksholm var beliggende i en dyrekoloni bestående af flere andre duehold samt hobbyhøns og stuefugle, i alt ca. 1000 dyr. 

Fødevarestyrelsen aflivede alle fugle og fjerkræ på de to lokaliteter af hensyn til dyrevelfærden og for at undgå smittespredning. Samtidig oprettede Fødevarestyrelsen en 3-kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone omkring de to smittede lokaliteter. Indenfor zonerne blev der lagt en række restriktioner på både hobbyhønsehold og professionelle besætninger.​

Fødevare​styrelsen ophævede den sidste zone den 6. juli 2022, og der er dermed ikke længere nogen restriktioner for fjerkræ og æg i området.​

Ophævelsesbekendtgørelse​

Bekendtg​ørelse og kort med restriktionszoner (Stenstrup)​
Bekendtgørelse og kort med restriktionszoner (​Stenbæksholm)​

Dato Sted Kommune Antal fugle ca. Besætningstype Status for beskyttelseszone Status for overvågningszone
21.06.23 Aalborg Aalborg  1850 Koloni med duer, høns og andre fugle Aktiv Aktiv
01.06.22 Stenstrup  Næstved 100 Hobbyhold med brevduer Ophævet Ophævet
01.06.22 Stenbæksholm Næstved 1000 Koloni med duer, høns og andre fugle Ophævet Ophævet

Situationen i 2005

Sikkerhedszonen, som blev oprettet omkring ejendommen, blev o​phævet den 4. december 2005.

Det blev den 28. oktober 2005 endeligt be​kræftet, at en sønderjysk rugeægsbesætning med ca 41.000 æglæggende høns havde fjerkræsygdommen Newcastle disease.

Fødevarestyrelsen valgte at aflive og destruere besætnin​gen, allerede da der var bestyrket mistanke om, at besætningen var smittet. Samtidig blev der oprettet sikkerhedszoner omkring ejendommen.

Selve aflivningen af de 41.000 høns blev afsluttet d. 24. o​ktober 2005. Herefter blev besætningen rengjort og desinficeret.

6 andre besætninger i region​erne Århus, Esbjerg, Herning og Sønderjylland blev undersøgt for Newcastle disease, da de indenfor den forudgående måned havde modtaget kyllinger stammende fra den sønderjyske rugeægsbesætning. Der blev ikke fundet tegn på, at sygdommen havde spredt sig til disse 6 besætninger, hvorfor restriktioner pålagt disse besætninger blev ophævet 24. oktober 2005.

Siden 30. oktober 2​​004 har der været krav om vaccination mod Newcastle disease af fjerkræ i den kommercielle produktion. Hønsene i den sønderjyske rugeægsbesætning var ikke vaccineret, fordi de blev indsat i besætningen, før det blev tilladt at vaccinere. 

Det har siden april 2005 været tilladt at vaccinere alle fugle og fjerkræ, og siden den 1. september 2005 har der desuden været krav om vaccination af fjerkræ, der samles til skuer, udstillinger o. lign., samt fjerkræ, der omsættes på markeder o. lign.

Newcastle disease er ikke farlig for mennesker, og der er ingen​ risiko ved at spise æg og kød fra fjerkræ.​

Situation​en i 2002

Her ramte sygdommen 135 besætninger. Den sidste smittede besætning blev aflivet d. 29. august 2002 og d. 1. januar 2003 blev de sidste restriktioner i forbindelse med udførsel af fjerkræ og rugeæg ophævet.​

Final report on the ND outbreaks in Denmark in 2002.pdf

Newcastl​e disease i Europa

Kilden til de fleste af ​​​de udbrud, der ses i Europa, bliver sjældent fundet, men det formodes, at det​ er vilde fugle, der spreder smitten til tamfuglebestanden.​​

Vaccina​tion

De fleste eur​opæiske lande vaccinerer mod Newcastle disease i den kommercielle fjerkræpr​​oduktion. I nogle lande er vaccinationen tvungen, mens den er frivillig i andre; men på trods af, at der vaccineres, ses der udbrud af sygdommen.

Link til mere detaljeret information om Newcastle Disease-udbrud i andre lande på verdensorganisationen for dyresundheds hjemmeside "WAHIS interface – weekly disease information"

Læs mere om Sverige og Newcastle Disease på de svenske myndigheders hjemmeside