Information til kæledyrsejere

Læs her, hvordan du bedst sikrer din kat eller hund mod smitte med fugleinfluenza og hvad du gør, hvis katten kommer hjem med en død fugl.

Skærpede regler fra 18. december 2023


Trusselsniveauet for fugleinfluenza er hævet. Læs, hvad det betyder for dig, hvis du har fugle og fjerkræ.

Dine fugle skal under net, tag eller holdes indendørs

Dine fugle skal enten holdes indendørs, i en voliere eller i indhegning med overdækning. Overdækningen skal være enten et fast tag eller et net, hvor der højst er 20 cm mellem trådene. Hvis dele af udearealet er bevokset med træer eller større tætte buske, kan disse erstatte kravet om overdækning i det areal, hvor træerne eller buskene dækker. Resten af udearealet skal fortsat overdækkes med net eller fast tag.

Dine fugle er undtaget fra kravet, hvis et af de tre scenarier passer på dig:

  • Din hønsegård er 40m2 eller mindre.
  • Du holder ænder, gråænder eller gæs, og deres udearealer ikke overstiger 4,5 m2/and eller gråand eller 15 m2/gås, samt at der er etableret andre former for forebyggende foranstaltninger til beskyttelse mod vildtlevende fugle. Disse foranstaltninger skal til enhver tid sikre, at vildtlevende fugle ikke lander og opholder sig i indhegningen.
  • Du har færre end 100 fugle i fangenskab, og æg og kød fra fuglene bliver i din egen husholdning, dvs. du må ikke sælge eller videregive æg eller kød.

Motionsflyvning med duer og jagt med falke

Kapflyvning med duer: Der må foretages kapflyvning med duer under forudsætning af, at den planlagte rute ikke passerer igennem restriktionszoner oprettet af Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af fugleinfluenza

Jagt med falke: Der må foretages jagt med falke under forudsætning af, at jagten ikke udføres i et område med restriktionszoner oprettet af Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af fugle influenza

Dueunger: Unger født efter den 1. januar 2024 og som nedstammer fra et duehold, hvor der før 1. januar 2024 var færre end 100 fugle i fangenskab, må motionsflyves. Dette gælder uanset, at det samlede antal af forældredyr på oprindeligt færre end 100 duer inklusive årets due-unger i alt kommer til at overstige 100 duer. Motionsflyvning med dueungerne må ske under forudsætning af, at duer ikke motionsflyves i eller igennem restriktionszoner oprettet af Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af fugleinfluenza.

Foder og vand

Alt foder og vand til dine fugle skal placeres indendørs eller under fast tag eller fast overdækning.

Dine fugle må ikke vandes med vand fra overfladevandreservoirer, heller ikke opsamlet regnvand, da det kan være forurenet med fugleinfluenzavirus.

Søer, vandhuller og udendørsbassiner

Søer, vandhuller og udendørsbassiner i udearealer, som dine fugle har adgang til, skal afskærmes, således at større vildtlevende fugle ikke kan få adgang.

Du kan afskærme ved at udspænde net eller tråd eller ved at flytte udendørsbassiner ind under fast tag i udearealet.

Ænder og gæs må ikke have kontakt til andet fjerkræ eller fugle i fangenskab

Hvis du holder ænder og gæs skal du sikre dig, at de ikke kan komme i kontakt med andet fjerkræ eller fugle i fangenskab.

Kravet gælder også udstyr, som du anvender i forbindelse med pasningen af dine ænder eller gæs. Du må ikke bruge det samme udstyr eller gå ind med de samme støvler, med mindre du rengør og desinficerer udstyret eller støvlerne hver gang du har anvendt dem.

Udstillinger og konkurrencer med fugle

Det er forbudt at afholde dyrskuer, udstillinger eller konkurrencer (sammenbringninger) med deltagelse af fjerkræ eller fugle i fangenskab.

Du kan søge Fødevarestyrelsen om en tilladelse til dyrskuer, udstillinger eller konkurrencer. Tilladelsen kan gives, hvis alle 3 betingelser er opfyldt:

  • fuglene udelukkende stammer fra virksomheder, som holder fugle i fangenskab, med færre end 100 fugle, og
  • fuglene udelukkende stammer fra virksomheder, der ikke holder fjerkræ, og
  • sammenbringningerne ikke afholdes inden for restriktionszoner oprettet af Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af fugleinfluenza.

Katte og fugleinfluenza

Katte kan smittes med fugleinfluenza af typen H5N1, men der er set meget få dokumenterede tilfælde af fugleinfluenza hos katte, selv om udekatte har rig mulighed for smittekontakt med vilde fugle. Smitten sker ved meget tæt kontakt med inficerede fugle, for eksempel katte, der fanger og æder vilde fugle, som er smittede med fugleinfluenza. Det anbefales, at katte ikke fodres med eller spiser kød fra vilde fugle fra områder med fugleinfluenza i de vilde fugle.

Følg overvågningen for fugleinfluenza i vilde fugle på ai.fvst.dk

Ved sygdom hos kæledyr skal man altid konsultere en dyrlæge for korrekt diagnose og behandling.

Man har ikke kendskab til, at inficerede katte har smittet mennesker.

Hvis du har kat og bor i en zone med fugleinfluenza

Hvis din kat kommer i direkte kontakt med ænder, måger, fasaner eller rovfugle og derefter udviser influenza symptomer, så hold den inde og søg rådgivning hos dyrlægen.

Husk at fortælle dyrlægen om kontakten med de førnævnte fuglearter. Små havefugle har normalt ikke fugleinfluenza.

Gå til zonekortet

Hunde og fugleinfluenza

Hunde smittes ikke nemt med fugleinfluenza. Man skal dog være lidt opmærksom på, at hvis en hund har haft direkte kontakt med ænder, fasaner, måger eller rovfugle, fx. en jagthund, og hunden derefter får influenza symptomer.

I disse tilfælde bør man søge dyrlæge med det samme og informere dyrlægen om fuglekontakten. Man kan også vælge at skylle hundens mund og vaske hunden efter jagt eller hvis den på anden måde er kommet i kontakt med døde eller syge fugle af de førnævnte arter.

Det anbefales, at hunde ikke fodres med råt kød og indvolde fra vilde fugle nedlagt i områder med fugleinfluenza i de vilde fugle:

Følg overvågningen for fugleinfluenza i vilde fugle på ai.fvst.dk

Hvis din kat kommer hjem med en død fugl

​Du skal kun foretage dig noget særligt, hvis du bor i en zone med fugleinfluenza. I den situation vil Fødevarestyrelsen gerne have undersøgt fuglen for fugleinfluenza. Ring derfor til Fødevarestyrelsen. Indtil du får at vide, hvad du skal gøre med fuglen, kan du samle den op med en engangshandske eller plastikpose, lægge den i en plastikpose og lukke posen. Vask hænderne grundigt med sæbe bagefter.

Hvis du ikke bor i en zone med fugleinfluenza, kan du smide fuglen ud med dagrenovationen, når den er lagt i en lukket pose, som beskrevet ovenfor.