Forebyggende foranstaltninger mod fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen overvåger løbende forekomsten af fugleinfluenza i de vilde fugle i Danmark.

Fødevarestyrelsen udarbejder trusselsvurderinger på baggrund af data fra overvågningen samt informationer fra resten af Europa. Trusselsvurderingerne angiver risikoen for smitte fra de vilde fugle til fjerkræbesætninger og fugle i fangenskab. Hvis trusselsniveauet vurderes til at være "højt", indfører Fødevarestyrelsen supplerende nationale regler om biosikringsforanstaltninger mod fugleinfluenza (aviær influenza). Reglerne skal mindske risikoen for smitteoverførsel af de alvorlige højpatogene fugleinfluenzatyper.

​Udover de alvorlige højpatogene typer skal reglerne også mindske risikoen for smitteoverførsel af de lavpatogene former af typen H5 og H7, der har evnen til at mutere til de højpatogene former.

Den seneste trusselsvurdering (13/12-23) viser, at risikoen for smitte med fugleinfluenza fra de vilde fugle i Danmark er "høj".

Skærpede regler fra 18. december 2023


Trusselsniveauet for fugleinfluenza er hævet. Læs, hvad det betyder for dig, hvis du har fugle og fjerkræ.

Dine fugle skal under net, tag eller holdes indendørs

Dine fugle skal enten holdes indendørs, i en voliere eller i indhegning med overdækning. Overdækningen skal være enten et fast tag eller et net, hvor der højst er 20 cm mellem trådene. Hvis dele af udearealet er bevokset med træer eller større tætte buske, kan disse erstatte kravet om overdækning i det areal, hvor træerne eller buskene dækker. Resten af udearealet skal fortsat overdækkes med net eller fast tag.

Dine fugle er undtaget fra kravet, hvis et af de tre scenarier passer på dig:

 • Din hønsegård er 40m2 eller mindre.
 • Du holder ænder, gråænder eller gæs, og deres udearealer ikke overstiger 4,5 m2/and eller gråand eller 15 m2/gås, samt at der er etableret andre former for forebyggende foranstaltninger til beskyttelse mod vildtlevende fugle. Disse foranstaltninger skal til enhver tid sikre, at vildtlevende fugle ikke lander og opholder sig i indhegningen.
 • Du har færre end 100 fugle i fangenskab, og æg og kød fra fuglene bliver i din egen husholdning, dvs. du må ikke sælge eller videregive æg eller kød.

Motionsflyvning med duer og jagt med falke

Kapflyvning med duer: Der må foretages kapflyvning med duer under forudsætning af, at den planlagte rute ikke passerer igennem restriktionszoner oprettet af Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af fugleinfluenza

Jagt med falke: Der må foretages jagt med falke under forudsætning af, at jagten ikke udføres i et område med restriktionszoner oprettet af Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af fugle influenza

Dueunger: Unger født efter den 1. januar 2024 og som nedstammer fra et duehold, hvor der før 1. januar 2024 var færre end 100 fugle i fangenskab, må motionsflyves. Dette gælder uanset, at det samlede antal af forældredyr på oprindeligt færre end 100 duer inklusive årets due-unger i alt kommer til at overstige 100 duer. Motionsflyvning med dueungerne må ske under forudsætning af, at duer ikke motionsflyves i eller igennem restriktionszoner oprettet af Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af fugleinfluenza.

Foder og vand

Alt foder og vand til dine fugle skal placeres indendørs eller under fast tag eller fast overdækning.

Dine fugle må ikke vandes med vand fra overfladevandreservoirer, heller ikke opsamlet regnvand, da det kan være forurenet med fugleinfluenzavirus.

Søer, vandhuller og udendørsbassiner

Søer, vandhuller og udendørsbassiner i udearealer, som dine fugle har adgang til, skal afskærmes, således at større vildtlevende fugle ikke kan få adgang.

Du kan afskærme ved at udspænde net eller tråd eller ved at flytte udendørsbassiner ind under fast tag i udearealet.

Ænder og gæs må ikke have kontakt til andet fjerkræ eller fugle i fangenskab

Hvis du holder ænder og gæs skal du sikre dig, at de ikke kan komme i kontakt med andet fjerkræ eller fugle i fangenskab.

Kravet gælder også udstyr, som du anvender i forbindelse med pasningen af dine ænder eller gæs. Du må ikke bruge det samme udstyr eller gå ind med de samme støvler, med mindre du rengør og desinficerer udstyret eller støvlerne hver gang du har anvendt dem.

Udstillinger og konkurrencer med fugle

Det er forbudt at afholde dyrskuer, udstillinger eller konkurrencer (sammenbringninger) med deltagelse af fjerkræ eller fugle i fangenskab.

Du kan søge Fødevarestyrelsen om en tilladelse til dyrskuer, udstillinger eller konkurrencer. Tilladelsen kan gives, hvis alle 3 betingelser er opfyldt:

 • fuglene udelukkende stammer fra virksomheder, som holder fugle i fangenskab, med færre end 100 fugle, og
 • fuglene udelukkende stammer fra virksomheder, der ikke holder fjerkræ, og
 • sammenbringningerne ikke afholdes inden for restriktionszoner oprettet af Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af fugleinfluenza.

Rutineovervågning for fugleinfluenza (aviær influenza)​

V​​irksomheder med over 100 stk. fjerkræ af typen vagtler og andefugle er omfattet af overvågningen. Ved andefugle forstås avls- og slagteænder, gæs og gråænder. 

Virksomheder, der på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året, har mere end 100 stk. fjerkræ af de ovenfor nævnte typer, er omfattet af kravet om overvågning.

Rutineovervågningen omfatter:

 • Avls-, centralopdrætnings eller formeringsvirksomheder med mere end 100 stk. ænder eller gæs.
 • Slagteands- eller slagtegåsvirksomhed med mere end 100 stk. udegående slagteænder, herunder gråænder til slagtning og/eller slagtegæs.
 • Besætninger med mere end 100 stk. gråænder.
 • Besætninger med mere end 100 stk. vagtler.
 • Hvilke prøver og antal prøver der skal udtages, står i bekendtgørelse om  overvågning for aviær influenza hos fjerkræ (se under "Lovgivning").

Se vejledning til udtagning og indsendelse af fugleinfluenza-rutineprøver.

Læs mere om rekvirering af analyser hos SSI.