Zoonoser

​En zoonose er en sygdom, som kan smitte mellem dyr og mennesker, og kan gøre mennesker syge. Nogle af de almindelig kendte zoonoser er salmonella, COVID-19 og fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen har det overordnede ansvar for at overvåge og bekæmpe zoonoser i dyr i Danmark.

Zoonoser kan forårsages af forskellige arter af bakterier, virus eller parasitter, og smitte kan forekomme fra dyr til dyr, dyr til mennesker, fra mennesker til dyr og fra menneske til menneske. 

Der findes mere end 200 kendte zoonoser, og mens nogle zoonoser kan forbygges ved for eksempel god hygiejne og vaccination, er andre svære at forberede sig på og må håndteres og bekæmpes, når de opstår.​​

Fødevarestyrel​​sen overvåger og bekæmper zoonoser hos dyr

Nogle zoonoser kan give alvorlige husdyrsygdomme. For disse zoonoser er der fastsat EU-lovgivning for deres overvågning og bekæmpelse, hvis der kommer udbrud. Det gøres af hensyn til dyrenes sundhed og velfærd, fødevaresikkerheden og samfundsøkonomien samt for at undgå risikoen for smittespredning til andre dyr og mennesker. Disse sygdomme er anmeldepligtige, hvilket bl.a. betyder, at landmanden skal kontakte sin dyrlæge, hvis han får mistanke om, at hans dyr er smittet med en af de alvorlige husdyrsygdomme. 

Fødevarestyrelsen har udviklet omfattende nationale overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer til forebyggelse, overvågning, kontrol og bekæmpelse af udbrud i dyr. Bekæmpelsesstrategien i Danmark inkluderer bl.a. aflivning af alle dyr i smittede besætninger og skal bidrage til at stoppe smittespredningen. 

Smitte gennem direkte kontakt

Smitte med zoonoser gennem direkte kontakt kan ske, hvis en person kommer i kontakt med kropsvæsker (blod, urin, spyt, afføring etc.) fra en anden smittet person eller et smittet dyr. Det kender vi for eksempel fra Covid-19.

Smitte kan også ske, hvis man rører et smittet dyr eller områder/materiale som er forurenet med kropsvæske. Det kan være, hvor et smittet dyr har opholdt sig, eller materiale som et smittet dyr har rørt ved. Zoonoser smitter ikke direkte igennem huden, men kan overføres fra eksempelvis et dyrs pels til et menneskes slimhinder ved mangelfuld håndhygiejne.

Smitte gennem luften

Smitte med zoonoser gennem luften kan ske, når små partikler eller dråber med kropsvæske, kaldet aerosoler, passerer gennem luften fra et smittet dyr eller person og spredes til slimhinder eller inhaleres af en anden person. Aerosoler dannes bl.a. ved tale, hoste og nys.

​​Smitte gennem bid/stik fra insekter

Nogle zoonoser som malaria, vestnilfeber og borrelia smitter kun via bid/stik fra insekter som myg eller flåter men ikke direkte mellem dyr og mennesker. ​

Smitte gennem mad og vand

Smitte med zoonoser gennem mad og vand kan ske, hvis man spiser mad eller drikker vand, som er forurenet med afføring fra smittede dyr eller mennesker. Det kan være grøntsager i urtehaven, som er blevet forurenet af katten eller er blevet vandet med vand forurenet med afføring. Smitte via vand kan også ske i åer, floder, søer og svømmehaller, hvis vandet, er forurenet med afføring. 

​Zoonoser kan også smitte indirekte via æg, kød og mælk, hvis fødevarerne kommer fra smittede dyr og ikke er blevet varmebehandlet. Et eksempel er salmonella i æg. Det er dog vigtigt at understrege, at et dyr skal være smittet med en zoonose for at kunne given smitten videre, og at æg, kød og mælk som udgangspunkt ikke er smittefarlige.

​OBS! Har du mistanke om, at du er smittet med en zoonose, skal du kontakte egen læge.

Nogle zoonoser skaber store problemer i specifikke områder af verden. I Central- og Vestafrika er fx ebola et stort problem, mens vi ikke har ebola i Danmark. Vi har heller ikke rabies i pattedyr i Danmark, men sygdommen findes i flere lande i og uden for Europa.

Nogle zoonoser smitter kun få mennesker, andre udvikler sig til epidemier med lokal smittespredning, mens endnu andre har potentiale til at skabe verdensomspændende pandemier som Covid-19.

Det er dog langt fra alle zoonoser, som ender som epidemier eller pandemier. Sandsynligheden for en pandemi afhænger blandt andet af, hvordan og hvor hurtigt en zoonose smitter.

Nogle zoonoser bekæmper Fødevarestyrelsen ikke og undersøger heller ikke rutinemæssigt for, om dyr er smittet med disse zoonoser. Det kan skyldes: 

 • at sygdommen ikke udgør en helbredsmæssig risiko 
 • at sygdommen er almindeligt forekommende i et område
 • at vi ved, at sygdommen med høj sandsynlighed ikke er tilstede Danmark 

Smitte med zoonoser kan forebygges, afhængigt af måden, de smitter på. Eksempler er: 

 • God håndhygiejne, særligt, hvis du har været i kontakt med dyr, både produktionsdyr og kæledyr som kan være smittet
 • Korrekt håndtering, pleje og overvågning af landbrugsdyr for at reducere risikoen for smitte gennem fødevarer
 • Krav om smittebeskyttelse for dyrehold, herunder fx:
  • Tøjskifte, inklusive fodtøjsskift eller vask og desinfektion af fodtøj ved besøg i nogle dyrehold.
  • Bad med sæbe efter besøg i nogle dyrehold
  • Brug af kirurgisk maske i besætningen ved håndtering af pelsdyr
  • Opbevare foder så forurening fra hunde, katte og skadedyr undgås
  • Periodevis krav om indelukning/indhegning og overdækning af fjerkræ o g fugle i fangenskab
  • Forbud mod sammenbringning af fjerkræ og fugle i fangenskab
  • Forbud mod at fodre drøvtyggere med foder af drøvtygger oprindelse
 • Standarder for rent drikkevand og renovation
 • Beskyttelse af vand i floder og søer mod forurening
 • Forebygge bid/stik fra bl.a. myg og flåter
 • Uddannelseskampagner til fremme af god hygiejne og sygdomsforebyggelse blandt private, køkkenprofessionelle og ansatte i landbrug og fødevareproduktion​

Hvad betyder?

​Zoonoser eller zoonotiske sygdomme: Smitsomme sygdomme som kan overføres mellem dyr og mennesker; de kan bl.a. spredes gennem mad, vand, eller vektorer. Kilde: Verdensorganisationen for Dyresundhed (WOAH).

Reservoir: Ethvert dyr, person, plante, jord, masse eller kombination heraf, hvor zoonoser normalt formerer sig. Zoonosens livscyklus afhænger hovedsageligt af dette reservoir. Det er fra reservoiret, at zoonosen overføres til et menneske eller et dyr. Kilde WOAH

Patogen: Organisme (bakterier, virus, parasitter osv.), der forårsager sygdom hos mennesker og dyr. Kilde: Center for Disease Control (CDC).

Epidemi: Tilstedeværelsen af et højere antal smittede end forventet i afgrænset område. Kilde: CDC 

Pandemi: En epidemi, der opstår over et meget stort område (flere lande eller kontinenter) og generelt rammer en stor del af befolkningen. Kilde: CDC

Endemisk: Sygdommen er permanent tilstede i et afgrænset område. Kilde: CDC

Vidste du?

 • Ordet zoonose er af græsk oprindelse og er sammensat af to ord: Zoon, som betyder dyr og Nosos, som betyder sygdom.
 • 60% af alle de vira, parasitter og bakterier, som vi mennesker bliver syge af, stammer fra husdyr eller vilde dyr.
 • 75% af nye smitsomme sygdomme hos mennesker stammer fra dyr.

Kilde: World Health Organization